m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-12-20 , 15:53:39
I Zamawiający
ZamawiającyStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
- adresul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 59 89 400
- faks(0-22) 59 89 403
- e-mailbiuro@aktywnawarszawa.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.aktywnawarszawa.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Aleksandra Dmochowska
- adresStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
- lokal215
- telefon(0-22) 162 72 34
- emailadmochowska@aktywnawarszawa.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAleksandra Dmochowska
- adresStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
- lokal215
- telefon(0-22) 162 72 34
- emailadmochowska@aktywnawarszawa.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA,
- lokalhttps://aktywnawarszawa.ezamawiajacy.pl
Adres, na który należy przesyłać ofertyStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA,
- lokalhttps://aktywnawarszawa.ezamawiajacy.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Świadczenie usługi bieżącego wsparcia technicznego (informatycznego) dla programu Symfonia
w Stołecznym Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2022 r.
(postępowanie nr ZP/TP1/U/38/2021)
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi bieżącego wsparcia technicznego (informatycznego) dla następujących programów i aplikacji:
1) Symfonia® ERP w następujących modułach (obszarach):
a) ERP Finanse i Księgowość,
b) ERP Handel,
c) ERP Środki Trwałe,
d) Analizy Finansowe,
e) ERP Administracja,
f) ERP Kadry i Płace,
g) e-Pracownik,
h) e-Deklaracje,
2) Aplikacja Inteli HR,
3) Aplikacja Nasz Bank,
4) Płatnik.
w zakresie obejmującym w szczególności:
• instalację ww. oprogramowania,
• instalację aktualizacji ww. oprogramowania,
• konfigurację ww. oprogramowania do potrzeb użytkowników,
• nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem ww. oprogramowania,
• usuwanie błędów w funkcjonowaniu ww. oprogramowania,
• udzielanie porad i wyjaśnień użytkownikom ww. oprogramowania,
• obsługa i zarządzanie serwerem aplikacji Symfonia, aktualizacja oprogramowania systemowego serwera, wykonywanie kopii bezpieczeństwa serwera i bazy danych aplikacji Symfonia.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy, stanowiącymi odpowiednio Załącznik nr 1 i 2 do SWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawMiasto Stołeczne Warszawa – Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka Budżetowa
Główny przedmiot (CPV)72.00.00.00-5
Dodatkowe przedmioty (CPV) 72.70.00.00-7
72.26.00.00-5

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2022-01-01, data zakończenia: 2022-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1. spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku;
d) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że:
• wykonują lub wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną usługę nadzoru nad poprawną pracą Systemu Symfonia, w jednostce (jednostkach) samorządu terytorialnego lub samorządowej jednostce (jednostkach) budżetowej lub samorządowym zakładzie (zakładach) budżetowym oraz załączą dokumenty potwierdzające, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie
• skierują do realizacji zamówienia co najmniej 3 osoby, przy czym każda z nich będzie posiadać minimum trzyletnie doświadczenie w serwisowaniu co najmniej jednego modułu Symfonia® (ERP Finanse i Księgowość, ERP Handel, ERP Środki Trwałe, ERP Administracja, ERP Kadry i Płace) lub aplikacji Inteli HR, z czego:
 co najmniej jedna będzie posiadać minimum trzyletnie doświadczenie w serwisowaniu modułu Symfonia® ERP Finanse i Księgowość
 co najmniej jedna będzie posiadać minimum trzyletnie doświadczenie w serwisowaniu modułu Symfonia® ERP Handel
 co najmniej jedna będzie posiadać minimum trzyletnie doświadczenie w serwisowaniu modułu Symfonia® ERP Środki Trwałe
 co najmniej jedna będzie posiadać minimum trzyletnie doświadczenie w serwisowaniu modułu Symfonia® ERP Administracja
 co najmniej jedna będzie posiadać minimum trzyletnie doświadczenie w serwisowaniu modułu Symfonia® ERP Kadry i Płace
- co najmniej jedna będzie posiadać minimum trzyletnie doświadczenie w serwisowaniu aplikacji Inteli HR
2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena50 %
Czas reakcji na zgłoszenie30 %
Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2022-12-28
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://aktywnawarszawa.ezamawiajacy.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2022-12-28 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2022-01-26
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2022-12-28, 10:15, niejawne
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-12-20


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |