m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPoniżej 428 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-12-21 , 11:34:16
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- e-mailinfo@metro.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Martyna Czerniawska
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal101
- telefon(0-22) 655 46 75
- emailm.czerniawska@metro.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Naprawa agregatów sprężarkowych typu ЭК 4Б-М produkcji rosyjskiej, demontowanych z wagonów metra serii 81 w latach 2022-2023
Opis zamówienia
1 Przedmiotem Zamówienia jest naprawa agregatów sprężarkowych typu ЭК 4Б-М produkcji rosyjskiej w ilości od 39 do 59 sztuk, demontowanych z wagonów metra serii 81 w latach 2022-2023.
2 Na łączny zakres Przedmiotu Zamówienia składa się:
1) zakres podstawowy: wykonanie naprawy rewizyjnej agregatów sprężarkowych w ilościach:
 rok 2022: do 18 sztuk agregatów sprężarkowych,
 rok 2023: do 21 sztuk agregatów sprężarkowych;
2)zakres opcjonalny:
a) wykonanie naprawy rewizyjnej agregatów sprężarkowych w ilościach:
 rok 2022: do 10 sztuk agregatów sprężarkowych,
 rok 2023: do 10 sztuk agregatów sprężarkowych,
Ilość napraw rewizyjnych objętych zakresem opcjonalnym może ulec przesunięciu pomiędzy latami, w przypadku zmiany zapotrzebowania na pracę przewozową.

b) wymiana wału wirnika silnika:
 rok 2022: do 2 sztuk wałów wirnika silnika,
 rok 2023: do 2 sztuk wałów wirnika silnika,
c) wymiana komutatora silnika:
 rok 2022: do 4 sztuk komutatorów,
 rok 2023: do 4 sztuk komutatorów,
d) wymiana przezwojenia silnika:
 rok 2022: do 18 sztuk przezwojeń,
 rok 2023: do 21 sztuk przezwojeń,
e) wymiana przewodów zasilających:
 rok 2022: do 4 sztuki przewodów,
 rok 2023: do 4 sztuki przewodów.
3 Na wykonaną naprawę Wykonawca udzieli minimum 30-miesięcznej gwarancji, liczonej od daty odbioru każdej z partii agregatów sprężarkowych do naprawy.
4 Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Specyfikacji Technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWP (dalej: „ST”).
5 Przedmiot Zamówienia zostanie wykonany zgodnie z:
1) ST;
2) Wzorem Umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWP.
6 Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania opcji, zakres opcjonalny zamówienia obejmuje wykonanie napraw, o których mowa w pkt 3.2 ppkt 2) SIWP i wyszczególnionych w pkt 2.5 ST.
7 Opcja jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego Zamawiający może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
8 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców o ile są one znane na etapie składania oferty. Wykonawca nie może zlecić wykonania całości zamówienia podwykonawcom. Wykonawca może zlecić wykonanie części prac innym podwykonawcom niż wymienieni w ofercie, jedynie za zgodą Zamawiającego.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawMETRO WARSZAWSKIE Spółka z o.o. 02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół 5
Główny przedmiot (CPV)50.22.20.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2023-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium5000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu, z powodu zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, z wyłączeniem art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h oraz przypadku, o którym mowa
w art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jeśli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana
za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h (podstawa prawna art. 393 ust. 4 ustawy Pzp);
2) spełniają warunek nr 1 udziału w postępowaniu dotyczący posiadania zdolności technicznej i zawodowej, potwierdzający zdolność Wykonawcy do należytego wykonania Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie – zrealizował co najmniej 1 usługę polegającą na naprawie agregatów sprężarkowych, o wydajności sprężarki tłokowej ≥0,42 m3/min. i mocy znamionowej silnika prądu stałego co najmniej 4 kW, w ilości nie mniejszej niż 30 agregatów;
3) spełniają warunek nr 2 udziału w postępowaniu dotyczący posiadania zdolności technicznej i zawodowej, potwierdzający zdolność Wykonawcy do należytego wykonania Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w momencie wykonywania zamówienia będzie dysponował zapleczem technicznym, obejmującym poniższe urządzenia kontrolno-pomiarowe, posiadające aktualną udokumentowaną legalizację, do wglądu przez pracowników Działu Kontroli Technicznej Zamawiającego:
- automatyczna myjnia do mycia maszyn elektrycznych (myjnia wstępna, myjnia zasadnicza),
- urządzenie do suszenia maszyn elektrycznych (suszarki próżniowe),
- urządzenie do nasycenia metodą próżniowo-ciśnieniową,
- suszarka atmosferyczna do polimeryzacji nasyconych wirników,
- wyważarka dynamiczna do wirników,
- bandażarka do bandażowania wirników,
- automatyczna gryzarka do wirników,
- prasa do prasowania uzwojeń wirników,
- miernik do określania stopnia nasycenia wirnika,
- wyważarka do dynamicznego formowania komutatorów,
- kompletne oprzyrządowanie do produkcji cewek wirnikowych i stojanowych,
- stacja prób ruchowo-obciążeniowych do badania maszyn elektrycznych,
- stanowisko do przeprowadzania prób napięciowych uzwojeń stojanów, wirników i komutatorów,
- tester do prób napięciowych,
- urządzenie do mycia części,
- maszyna do szlifowania: bloków cylindrów, czopów wału korbowego, głowicy sprężarki,
- stanowisko do prób wydajności sprężarki,
- przyrządy kontrolno-pomiarowe konieczne do wykonania napraw agregatów.
2 Wykonawca WRAZ Z OFERTĄ składa następujące dokumenty:
1) wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SIWP);
2) wypełnione oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3a do SIWP)
3) dokument potwierdzający brak podstaw wykluczenia na podstawie przesłanki, o której mowa
w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp: odpis lub informacja z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie dostępności tego dokumentu w sposób, o którym mowa w pkt 5.10 ppkt 1 SIWP, Zamawiający pobiera samodzielnie wskazany dokument);
4) wykaz usług, o których mowa w pkt 5.1 ppkt 2 SIWP, wraz z podaniem przedmiotu usług, miejsca wykonania, ilości i parametrów technicznych naprawionych agregatów sprężarkowych oraz okresu wykonania usług oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane (zgodny ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWP),
5) dowody potwierdzające, że wskazane w ww. wykazie usługi zostały wykonane należycie. Dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy,
6) wykaz narzędzi wyposażenia zaplecza technicznego, dostępnych wykonawcy, o których mowa w
pkt 5.1 ppkt 3 SIWP, w celu wykonania zamówienia publicznego, wraz z informacją o podstawie
do dysponowania tymi zasobami (zgodny ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 5a do SIWP).
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Cena wykonania zakresu opcjonalnego Przedmiotu Zamówienia30 %
Przedłużenie okresu gwarancji10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2022-01-17
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.postepowania.metro.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2022-01-17 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2022-04-16
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2022-01-17, 13:00, Metro Warszawskie Sp. z o.o., ul. Wilczy Dół 5 , 02-798 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |