m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-12-21 , 12:54:35
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
- adresTrakt Lubelski 353, 04-667 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 500 62 34
- faks(0-22) 613-24-52
- e-mailwawer.zgn@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://zgn-wawer.pl/
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Czesław Rogala
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Trakt Lubelski 353, 04-667 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22) 277 35 21
- emailwawer.zgn.nz@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb lokalnych kotłowni gazowych usytuowanych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.

Opis zamówienia
potrzeb lokalnych kotłowni gazowych usytuowanych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.
3.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (E), o cieple spalania nie mniejszym niż 34 [MJ/m3], przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 [kPa] obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję do obiektów Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy – wykaz obiektów zawiera załącznik Nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia
3.3. Przewidywane roczne ilości gazu ziemnego objęte zamówieniem dla wszystkich obiektów ZGN Wawer wynosi w jednostkach przeliczeniowych 912 810 kWh.
3.4.Adresy poszczególnych lokalizacji, numery punktu poboru, moce umowne, dotychczasowe taryfy oraz miesięczne zapotrzebowania przedstawiono w ujęciu tabelarycznym – Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.
(Przedstawione ilości gazu są wartościami szacunkowymi i mają charakter informacyjny służący wyłącznie do obliczenia ceny oferty. Rzeczywista ilość zakupnego gazu wynikać będzie z bieżących potrzeb zamawiającego i faktycznego jego zużycia w okresie obowiązywania umowy.)
3.5. Jakość dostarczanego gazu powinna być zgodna z „Polska Norma PN-C-04750 Paliwa gazowe”. Powyższa norma określa ustalone standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech sprzedawanego gazu.
Za jakość paliwa odpowiada Operator Systemu Dystrybucyjnego gazu zgodnie z §30 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego. Zasady świadczenia usług dystrybucji określone są w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (PURE).
Wobec tego IRiESD wyznacza standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech dystrybucji gazu.
3.6. Zamawiający wymaga, aby ewentualna zmiana sprzedawcy gazu ziemnego przebiegła dla Zamawiającego bez zakłóceń w dostawie paliwa gazowego obejmującej sprzedaż i dystrybucję, dlatego Dostawca zobowiązany jest do dopełnienia w imieniu Zamawiającego wszelkich formalności związanych ze zmianą sprzedawcy paliwa gazowego, na podstawie ewentualnego odrębnie udzielonego pełnomocnictwa.
3.7. Przewidywany roczny pobór gazu ziemnego ma charakter jedynie orientacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości. Dostawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości gazu.
3.8.Zamawiający wymaga, aby rozliczanie ilości dostarczanego gazu odbywało się co miesiąc, na podstawie odczytu rzeczywistego wskazań układu pomiarowego, wg cen określonych w ofercie Wykonawcy
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)09.12.00.00-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2022-03-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
6.1.1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 1 i 2 pkt 1,2,3,4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Spełnienie ww. warunku ocenione będzie na podstawie oświadczenia wykonawcy, (sporządzonego wg. wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ), wchodzącego w skład oferty i dokumentów wymienionych w pkt 6.1.2, 6.1.4.
6.1.2. Wykonawca w celu spełnienia warunku uprawnienia - musi posiadać aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwem gazowym, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo eergetyczne. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca.
Posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne - w przypadku Wykonawców będących Operatorem Systemu Dystrybucyjnego,
Posiada umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.
Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego oświadczenia wykonawcy stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ
6.1.3. Wykonali lub nadal wykonują (na wezwanie Zamawiającego należy przedstawić pełny wykaz wykonanych dostaw) w ostatnich 3 latach przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, główne dostawy w zakresie dostawy paliwa gazowego, stanowiących przedmiot zamówienia jako generalny wykonawca lub podwykonawca – w tym co najmniej 2 zadania, polegające na kompleksowej dostawie gazu - każde o wartości co najmniej 500 tys. zł brutto. Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego wykazu dostaw, określonego w pkt 9.1.10 SWZ (sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ) i załączonych dowodów, o których mowa w pkt 9.1.10. SWZ złożonych wraz z ofertą.
6.1.4.Spełnienie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca nie będący Operatorem Systemu Dystrybucyjnego wykaże, że posiada aktualną umowę z przedsiębiorstwem gazowniczym prowadzącym działalność w zakresie dystrybucji paliwa gazowego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się dany punkt odbioru paliwa. Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego oświadczenia wykonawcy stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.
6.2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy - załącznik nr 4 do SWZ.
6.3. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (związanej z przedmiotem zamówienia), dotyczącej odpowiedzialności cywilnej za wszelkie zawinione przez Wykonawcę szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy na kwotę nie niższą niż 1 mln złotych. Spełnienie tego warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie załączonej do oferty ksero polisy lub innego dokumentu określonego w pkt. 9.1.6 SWZ.
6.4. Ponadto od Wykonawcy wymagane jest:
6.4.1.Spełnienie i przyjęcie warunków określonych w niniejszej SWZ oraz załączonych istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.
6.4.2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 112 ust 2 pkt 1, 2, 3 i 4, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust 1 ustawy Pzp, powinien przedłożyć w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia– załącznik nr 8 do SWZ.
Zamawiający wymaga, aby składany dokument:
- wskazywał adres którego dotyczy
- zwierał informację, który zasób jest udostępniany przez dany podmiot,
- w przypadku udostępniania wiedzy i doświadczenia określał konkretną formę udziału ww podmiotu w realizacji zamówienia (np. podwykonawstwo, doradztwo itp.),
- jaki stosunek łączy Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasób (np. umowa zlecenie, umowa o współpracę, kontrakt, inne).
6.5. Zamawiający informuje, że w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów spełnienie warunków zapisanych w pkt 6.1.1-6.1.4. w niniejszym postępowaniu przetargowym nastąpi wyłącznie wtedy gdy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności technicznych lub zawodowych lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą przesłanki wobec tego podmiotu podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust 1 i art. 109 ust. 1.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane
6.6. Informacje dodatkowe
6.6.1. Zaliczki na poczet wykonania zamówienia
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
6.6.2. Ograniczenia możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne oraz wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 1.
Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców wymienionych w art. 96 ust. 2 Ustawy
6.6.3. Na wezwanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie (wg wzoru określonego w Załączniku nr 6 do SWZ) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w celu weryfikacji braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp.
W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który złożył ofertę w postępowaniu, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia dowodów, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Powyższy dokument może zostać przekazany za pośrednictwem systemu lub drogą mailową na adres wskazany w pkt. 5.2 SWZ w:
– oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie, lub
– elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie”.W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy wykonawca.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Termin płatności40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2022-12-27
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: zgn-wawer.ezamawiający.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2022-12-28 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2022-12-28, 10:30, zgn-wawer.ezamawiający.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-12-21


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |