m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPoniżej 428 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-12-21 , 14:28:00
I Zamawiający
ZamawiającyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
- adresSiedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 53-26-140
- faks(0-22) 532-61-17
- e-mailzampubl@tw.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.tw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Renata Duraj
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. al. Pymasa Tysiącelcia 102, 01-424 Warszawa
- lokal112
- telefon(0-22) 532 62 30
- emailrduraj@tw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychRenata Duraj
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. al. Pymasa Tysiącelcia 102, 01-424 Warszawa
- lokal112
- telefon(0-22) 532 62 30
- emailrduraj@tw.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.2
- lokal105
Adres, na który należy przesyłać ofertyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.2
- lokal105
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa części zamiennych dla osi wolnych kół tocznych i napędowych tramwaju typu 128N i 134N (2 części)
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych dla osi wolnych kół tocznych i napędowych tramwaju typu 128N i 134N (2 części)
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)34.63.00.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Dostawa części zamiennych dla osi wolnych kół tocznych i napędowych tramwaju typu 128N i 134N0,00
2Dostawa części zamiennych dla osi wolnych kół tocznych i napędowych tramwaju typu 128N i 134N (2 części) 0,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania14 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Poniższa numeracja jest zgodna z numeracją przyjętą w SWZ.
5. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki:
1) w przypadku Wykonawców będących osobami fizycznymi – Wykonawca, który w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert nie został prawomocnie skazany za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a kodeksu karnego,
c) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 kodeksu karnego,
d) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
e) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) Wykonawca, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert nie skazano prawomocnie za przestępstwo, o którym mowa
w pkt 1,
3) Wykonawca, wobec którego w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert nie wydano prawomocnego wyroku sądu ani ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
4) Wykonawca, wobec którego nie orzeczono prawomocnie zakazu ubiegania się
o zamówienia publiczne, a jeśli taki zakaz orzeczono, określony w nim termin obowiązywania upłynął przed terminem składania ofert,
5) Wykonawca, który w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert nie zawarł
z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innymi Wykonawcami, nie złożył odrębnej oferty lub oferty częściowej, chyba że wykaże, że oferty te przygotowane zostały niezależnie od siebie,
6) Wykonawca, który w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania nie odmówił podpisania
z Zamawiającym umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie,
7) Wykonawca, który w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania nie uchylał się od realizacji na rzecz Zamawiającego obowiązków wynikających z zawartych umów oraz realizował zamówienia udzielone przez Zamawiającego z należytą starannością.
8) Wykonawca, z którym w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania Zamawiający nie rozwiązał umowy z uwagi na naruszenie klauzul umownych dot. zastąpienia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych oraz zastąpienia ich biodegradowalnymi albo mogącymi być poddane recyklingowi.
5.2. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana
w oparciu o dokumenty wymienione w ust. 6 rozdziału I SWZ. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
5.3. W przypadku, gdy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie, warunki,
o których mowa w pkt 5.1 musi spełniać każdy z Wykonawców.
5.4. Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu w okolicznościach określonych w pkt 5.1 ppkt
1, 2 i 5 jeżeli Wykonawca udowodni Zamawiającemu, że podjęte przez niego czynności po zaistnieniu okoliczności, o których mowa w pkt 5.1 ppkt 1, 2 i 5 są wystarczające do wykazania jego rzetelności. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.
6. Wykaz podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów
6.1. Podmiotowe środki dowodowe
Do oferty, w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w ust. 5, należy załączyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika do rozdziału IV SWZ); w przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie powinno być złożone przez każdego Wykonawcę lub wszystkich Wykonawców łącznie.
6.2. Przedmiotowe środki dowodowe
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą – w przypadku oferowania wyrobów równoważnych – dokumenty określone w rozdziale II SWZ ust. 3 pkt 3.3, tj.:
1) zaświadczenie o równoważności wystawione przez producenta osi (firmę Gutehoffnungshütte Radsatz GmbH) lub producenta tramwaju typu 128N i 134N (firmę Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz S.A.)
lub
2) rysunek techniczny oferowanych wyrobów równoważnych oraz zaświadczenie od użytkownika osi produkcji firmy Gutehoffnungshütte Radsatz GmbH, potwierdzające prawidłową pracę oferowanych wyrobów, przez okres co najmniej 12 miesięcy od ich zamontowania w osiach eksploatowanych w tramwaju.

6.3. Inne dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą
1) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (o których mowa w pkt 6.1 pkt 2 lub innego właściwego rejestru, a jeśli zasady reprezentacji nie wynikają z zapisów we właściwym rejestrze – także inne dokumenty określające uprawnienia przedstawicieli Wykonawcy do jego reprezentacji – zgodnie z pkt 10.16 rozdziału I SWZ,
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 6.4 ppkt 1. Z pełnomocnictwa powinno wyraźnie wynikać, do jakich czynności pełnomocnik jest upoważniony.
6.4. Pozostałe informacje
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców występujących wspólnie.
2) Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą podmiotowych lub przedmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w pkt 6.3 lub złożone ww. środki dowodowe lub dokumenty są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
3) Zamawiający nie zastosuje postanowienia, o którym mowa w ppkt 2, jeżeli pomimo złożenia środka dowodowego lub dokumentu oferta będzie podlegała odrzuceniu albo zajdzie przesłanka unieważnienia postępowania.
4) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści środków dowodowych lub dokumentów
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2022-01-19
Cena: 0,00 zł.
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2022-01-19 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2022-03-12
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2022-01-19, 10:30, https://tw.ezamawiacy.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |