m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-12-22 , 09:33:55
I Zamawiający
ZamawiającyMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
- adresObozowa 43, 01-161 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 391 01 00
- faks(0-22) 391 02 96
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.mpo.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Konrad Rudnik
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Obozowa 43, 01-161 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22) 391 01 00
- emailbzp@mpo.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKonrad Rudnik
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Obozowa 43, 01-161 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22) 391 01 00
- emailbzp@mpo.com.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zakup, dostawa, montaż oraz wdrożenie i konfiguracja systemu do monitoringu zużycia paliwa w pojazdach eksploatowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż oraz wdrożenie i konfiguracja systemu do monitoringu zużycia paliwa w pojazdach eksploatowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.
Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Numeracja przeniesiona z Części V SWZ - Projektowane postanowienia umowy
9. Maksymalna planowana ilość jednostek taborowych, która zostanie wyposażona w kompletny
system monitoringu zużycia paliwa w okresie realizacji umowy wyniesie 250 szt. Zamawiający
deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie obejmującym:
a) demontaż i utylizację starych i uszkodzonych sond paliwa w 110 jednostkach taborowych,
b) zakup, dostawę, montaż, wdrożenie i konfigurację kompletnego systemu (zwanego dalej
systemem monitoringu zużycia paliwa) obejmującego m.in. urządzenie rejestrujące GPS,
oprogramowanie oraz sondę paliwa w 175 jednostkach taborowych,
c) szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego,
d) usługę serwisową oraz udzielenie gwarancji na zasadach określonych poniżej w odniesieniu
do systemu obejmującego jednostki taborowe dostarczone w ramach zamówienia
podstawowego.
Umowa w zakresie pkt d) w odniesieniu do usługi serwisowej będzie realizowana od dnia
podpisania pierwszego bezusterkowego protokołu odbioru jakościowo-ilościowego, o którym
mowa w § 2 ust. 3 umowy dla pierwszej doposażonej jednostki taborowej do dnia, w którym
upływa 36 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu obioru jakościowoilościowego,
o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy dla ostatniej jednostki taborowej.
Umowa w zakresie pkt d) w odniesieniu do udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na zasadach
określonych w § 4 umowy będzie realizowana w następujący sposób: Wykonawca udzieli
Zamawiającemu gwarancji w wymiarze 36 miesięcy w odniesieniu do zainstalowanego systemu
dla każdej z jednostek taborowych, a okres gwarancji w odniesieniu do zainstalowanego
systemu dla każdej z jednostek taborowych rozpocznie się z chwilą podpisania bezusterkowego
protokołu obioru jakościowo-ilościowego, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy dla danej jednostki
taborowej.
Okres świadczenia przez Wykonawcę usługi serwisowej musi pokrywać się z okresem, na który
udzielono gwarancji dla systemu zainstalowanego na każdej z jednostek taborowych o których
mowa w pkt b). W przypadku przedłużenia okresu gwarancji na zasadach określonych w § 4
umowy, okres świadczenia przez Wykonawcę usługi serwisowej ulega przedłużeniu o taki sam
czas.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji zakresu zamówienia, tj. obejmującego
zakup, dostawę, montaż, wdrożenie i konfigurację kompletnego systemu obejmującego m.in.
urządzenie rejestrujące GPS, oprogramowanie oraz sondę paliwa w maksymalnie 75
jednostkach taborowych (czyli w dowolnie wybranej przez Zamawiającego liczbie z zakresu 176-
250) oraz usługi serwisowej oraz udzielenia gwarancji na zasadach określonych powyżej w ust.
9 (czyli w takim samym zakresie jak dla zamówienia podstawowego) w odniesieniu do systemu
obejmującego jednostki taborowe dostarczonego w ramach prawa opcji do jego maksymalnej
wielkości określonej powyżej na zasadach prawa opcji. Skorzystanie z prawa opcji uzależnione
będzie od decyzji Zamawiającego. Zamawiający przewiduje wykorzystanie prawa opcji w okresie obowiązywania umowy w następujących sytuacjach (kiedy zajdzie co najmniej jedna z nich):
• gdy nastąpi zwiększenie ilości eksploatowanych jednostek taborowych zasilanych olejem
napędowym,
• w przypadku gdy eksploatacja systemu wykaże nieprawidłowości w gospodarce paliwowej
Zamawiającego.
11. Zamawiający, każdorazowo na 7 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia częściowego
w ramach prawa opcji, poinformuje o tym fakcie Wykonawcę. W razie skorzystania z prawa
opcji, na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostanie obowiązek realizacji zamówienia w
zakresie nie większym niż ustalona w ramach prawa opcji wartość, na warunkach zawartej
umowy, bez konieczności negocjacji między Stronami.
12. Prawem opcji będzie objęty cały przedmiot zamówienia, a realizacja prawa opcji polegać
będzie na realizacji zamówień częściowych przedmiotu zamówienia po cenach jednostkowych
zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie.
13. Przedmiotowa deklaracja nie dotyczy przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy lub
jej zakończenia z jakiejkolwiek przyczyny przed upływem terminu, na jaki została zawarta, w tym w
przypadkach określonych w § 6 i § 8 Projektowanych postanowień umowy - Część V SWZ oraz w
przypadku wykonania zastępczego, o którym mowa w § 2 ust. 22 Projektowanych postanowień umowy
- Część V SWZ.
14. Decyzja o dostawach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, w
okolicznościach wykorzystania przez Zamawiającego kwoty przewidzianej na realizację zamówienia
podstawowego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji
zamówienia do ustalonej w ramach prawa opcji wartości maksymalnej.
3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia
Poufna część specyfikacji warunków zamówienia
Zamawiający informuje, że informacje zawarte w Załączniku nr 1 do Części II SWZ - Opis
przedmiotu zamówienia, tj. informacje zawarte w wykazie jednostek taborowych przeznaczonych
do doposażenia wraz z danymi technicznymi, mają charakter poufny i nie mogą być
udostępniane osobom innym niż Wykonawcy o których mowa poniżej.
W celu zachowania poufności informacji zawartych w Załączniku nr 1 do Części II SWZ - Opis
przedmiotu zamówienia, Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 133 ust. 3 ustawy,
nie udostępnia tych informacji na stronie internetowej/Platformie. Wykonawcy w celu uzyskania
dostępu do informacji zawartych w Załącznik nr 1 do Części II SWZ - Opis przedmiotu
zamówienia, tj. Wykazu jednostek taborowych przeznaczonych do doposażenia, zobowiązani są
złożyć do Zamawiającego wniosek wraz z zobowiązaniem zachowania poufności uzyskanych
informacji.
UWAGA:
Wniosek wraz z zobowiązaniem należy złożyć w oryginale za pośrednictwem Platformy, na
której prowadzone jest postępowanie, w formie określonej
w pkt. 5.2. SWZ, z uwzględnieniem pkt. 11 SWZ.
W treści wniosku Wykonawca zobowiązany jest wskazać swoje dane identyfikacyjne, nazwę i nr
postępowania, którego wniosek dotyczy, adres poczty elektronicznej, na który zostanie
przekazane hasło do poufnej części SWZ, oraz złożyć zobowiązanie do zachowania w tajemnicy
treści udostępnionych mu informacji i dokumentów, traktowanych jako informacje poufne, tj.
zawartych w Załączniku nr 2 do SWZ - Wzór wniosku o udostępnienie niejawnej części SWZ.
Wnioski nie zawierające wymaganych przez Zamawiającego informacji, określonych wzorem
wniosku, o którym mowa powyżej, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, jak również wnioski
sformułowane w innej postaci niż na wzorze przygotowanym przez Zamawiającego,
stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ (jak np. wiadomość mailowa, z której wynika chęć
pozyskania przez wykonawcę niejawnej części SWZ, pismo Wykonawcy w sprawie pozyskania
niejawnej części SWZ itp.) nie będą przez Zamawiającego rozpatrywane. Wniosek o udostępnienie poufnej części SWZ wraz z zobowiązaniem może złożyć wyłącznie
Wykonawca wykonujący działalność objętą przedmiotem zamówienia.
Wniosek wraz z zobowiązaniem może złożyć wyłącznie osoba uprawniona
do reprezentacji Wykonawcy, która zobowiązana jest uwiarygodnić to uprawnienie.
W odpowiedzi na ww. wniosek, Zamawiający niezwłocznie udostępni ww. Wykonawcy Załącznik
nr 1 do Części II SWZ za pośrednictwem Platformy, o której mowa w pkt 5.2.

Okres realizacji zamówienia
Przez okres realizacji 42 miesięcy, o którym mowa w poniżej, rozumie się termin
określony w par. 2 Części V SWZ - Projektowane postanowienia umowy - od dnia zawarcia umowy do
upływu 36 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu obioru jakościowo-ilościowego, o
którym mowa w par. 2 ust. 3 Części V SWZ - Projektowane postanowienia umowy dla ostatniej
jednostki taborowej w terminach i etapach określonych w par. 2 Części V SWZ - Projektowane
postanowienia umowy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawSerwis Wykonawcy, zlokalizowany na terenie m.st. Warszawy lub w odległości do 20 km od granic administracyjnych m. st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)38.11.21.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania42 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium8390,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Numeracja przeniesiona z Ogłoszenia o zamówieniu:
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Nie dotyczy – Zamawiający nie będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie
braku podstaw wykluczenia.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Nie dotyczy - Zamawiający nie będzie żądał podmiotowych środków
dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy – Zamawiający nie będzie żądał przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Numeracja przeniesiona z SWZ.
7.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego do złożenia przez każdego
Wykonawcę wraz z ofertą:
7.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu,
które stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe
środki dowodowe, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ;
7.1.2. dokument zawierający dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta
została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku,
gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym
Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej).
11.5. Oferta powinna składać się z:
11.5.1. wypełnionego Formularza elektronicznego dostępnego i generowanego poprzez
Platformę;
11.5.2. wypełnionego Formularza „A” – wg wzoru określonego w Części III SWZ;
11.5.3. w przypadku, gdy oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa – dowodów, o których
mowa w pkt. 11.8.3. SWZ;
11.5.4. oryginału wadium – zgodnie z zapisami pkt. 10.3. SWZ;
11.5.5. oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 7.1. SWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2022-01-26
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2022-01-26 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2022-02-24
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2022-01-26, 11:30, Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
Numeracja przeniesiona z Ogłoszenia o zamówieniu:
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Numeracja przeniesiona z SWZ.
5. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
5.1. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy
pod adresem:
https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
z zastrzeżeniem pkt 4.18. (w zakresie przekazania hasła do poufnej części SWZ).
5.2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu komunikacji elektronicznej za
pośrednictwem Platformy.
5.3. Dokumentacja postępowania została opublikowana na Platformie. Wszelkie informacje dotyczące
niniejszego postępowania (przewidziane ustawą) będą udostępnianie na Platformie. W celu
zapoznania się z dokumentacją postępowania:
5.3.1. przed upływem terminu składania ofert Wykonawca w menu po lewej stronie wybiera zakładkę
„Lista Przetargów Pzp”, następnie zakładkę „Aktualne”, wyszukuje przedmiotowe postępowanie i klika
w wybrany link, przechodząc do obszaru postępowania.
5.3.2. po upływie terminu składania ofert Wykonawca w menu po lewej stronie wybiera zakładkę „Lista
Przetargów Pzp”, następnie odpowiednią zakładkę, wyszukuje przedmiotowe postępowanie i klika w
wybrany link, przechodząc do obszaru postępowania.
5.4. Zamawiający określa instrukcję korzystania z Platformy:
5.4.1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zadawać pytania do treści SWZ za
pośrednictwem Platformy poprzez funkcjonalność
„ZADAJ PYTANIE” (opcja ta nie wymaga logowania się do Platformy)
lub po przystąpieniu do postępowania poprzez funkcjonalność „PRZYSTĄP
DO POSTĘPOWANIA” i po zalogowaniu się przez Wykonawcę na konto użytkownika, w zakładce
„Korespondencja”. Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona do wiadomości publicznej na Platformie
oraz będzie widoczna dla zalogowanych Wykonawców, którzy przystąpili do postępowania w zakładce
„Korespondencja”.
5.4.2. Po przystąpieniu do postępowania Platforma przekieruje Wykonawcę
na stronę logowania się. W celu zalogowania się należy podać dane użytkownika: e-mail oraz hasło.
5.4.3. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta użytkownika, wypełnia formularz rejestracyjny
dostępny po kliknięciu funkcjonalności „Załóż konto
za darmo”. Następnie Wykonawca postępuje zgodnie ze wskazówkami Marketplanet OnePlace, które
otrzyma na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.
5.4.3.1. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail,
ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin („Regulaminu
korzystania z Marketplanet OnePlace”), klika polecenie „zarejestruj się”.
5.4.3.2. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych.
W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację
w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego
otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy
skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
5.4.3.3. Założenie konta BASIC wystarczającego do korzystania z Platformy jest bezpłatne.
5.4.4. Po upływie terminu składania ofert, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje są przekazywane między Zamawiającym
a Wykonawcą przy użyciu komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy, po zalogowaniu się
przez Wykonawcę na konto użytkownika,
w zakładce „Korespondencja”.
5.4.5. W związku z postanowieniami 5.4.4. wszyscy Wykonawcy, w celu bezproblemowej komunikacji z
Zamawiającym na Platformie powinni przed upływem terminu składania ofert przystąpić do
postępowania na Platformie poprzez funkcjonalność „Przystąp do postępowania” oraz posiadać
założone konto w aplikacji Marketplanet OnePlace.
5.4.6.Szczegółowe info. dot. korzystania z Platformy (dalej: "PZ"), proces zakładania konta i
logowania się zostały zawarte w instrukcji udostępnionej przez Zamawiającego (dalej: "Zam.")
na PZ w zakładce: „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.
5.5.W celu bezproblemowej pracy z PZ, Wykonawca (dalej: "Wyk.") powinien posiadać co
najmniej:
5.5.1.stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
5.5.2.komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji oraz uprawnienia
do instalacji oprogramowania potrzebnego do obsługi podpisu elektronicznego: pamięć min 2GB
Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10.4,
Linux, lub ich nowsze wersje;
5.5.3.włączoną obsługę JavaScript;
5.5.4.zainstalowany program AcrobatReader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.;
5.5.5.zainstalowaną przeglądarkę internetową obsługującą TLS 1.2, najlepiej
w najnowszej wersji - Mozilla FireFox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Microsoft Edge
w przypadku Internet Explorer min. wersja 10.0. W przypadku konieczności złożenia podpisu
Przeglądarka Microsoft Edge jest nierekomendowana, ze względu na ograniczenia techn. ze
złożeniem podpisu elektronicznego występujące, dla tej przeglądarki.
5.6.W przypadku problemów techn. dot. pracy PZ można się kontaktować z serwisem
dostępnym codziennie od pon. do pt. (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz.
od 9:00 do 17:00 pod:
-nr tel.: +48 (22) 257-22-23,
-adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl.
5.7.Dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
-dok. w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES,
-dok. w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES,
-jeżeli w wyniku podpisywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym pliku w formacie innym
niż „pdf" zostanie utworzony dodatkowy plik z podpisem, Wyk. jest zobowiązany przekazać Zam.
oba pliki (plik podpisywany i plik z podpisem),
-Zam. zaleca, aby kwalifikowany podpis elektroniczny, którym posługuje się Wyk. był podpisem
wydanym na terenie RP, bądź innych krajów należących do UE.
5.8.Dopuszczalny format podpisu osobistego:
−dok. w formacie „pdf” lub „xml” zaleca się podpisywać podpisem wewnętrznym (otoczonym),
−dok. w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub
otaczającym.
5.9.Dopuszczalny format podpisu zaufanego:
−wielkość dok. nie może przekraczać 10 MB, dostępny format podpisu „xml”.
5.10.Obsługiwane przez PZ formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w
formatach: txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff,
geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z,
html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, PAdES, CAdES, ASIC,
XMLenc, ath i prd.
5.11.Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
5.11.1.Oferta Wyk. (każdy plik załączony i zapisany przez Wyk.
na PZ w ramach oferty), widoczna jest w Systemie jako zaszyfrowana. Możliwość otworzenia
plików dostępna jest dopiero po automatycznym odszyfrowaniu oferty przez Zam. po upływie terminu składania ofert.
5.11.2.Oznaczenie czasu odbioru danych przez PZ stanowi przypiętą
do dok. elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie
dok. w kolumnie „Data” - czas lokalny serwera synchronizowany odpowiednim źródłem czasu.
5.11.3.Format kodowania treści w obrębie platformy - UTF8.
5.11.4.Cała komunikacja pomiędzy użytkownikiem Systemu a serwerem jest wykonywana przy
użyciu bezpiecznego protokołu HTTPS (szyfrowanie TLS).
5.11.5.Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę
ich wczytania na PZ Zam. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje, które wpłyną do
Zam., uważa się za złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zam. przed upływem
tego terminu.

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Numeracja przeniesiona z SWZ.
28.2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn.
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
28.2.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w
m. st. Warszawie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Obozowej 43;
28.2.2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie
Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.: iodo@mpo.com.pl;
28.2.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup, dostawę, montaż oraz
wdrożenie i konfigurację systemu do monitoringu zużycia paliwa w pojazdach eksploatowanych przez
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o.” (nr postępowania:
SZP.27.62.2021.KR) prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
28.2.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 ustawy oraz art. 74 ust. 1 ustawy;
28.2.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
28.2.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;
28.2.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
28.2.8. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
28.2.9. nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
28.3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Miejskiego
Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. oraz spółki Otwarty Rynek Elektroniczny
S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. prowadzi postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem:
− https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet.
28.4. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Uwaga! Ciąg dalszy w Sekcji III, pkt 3.16.)
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Uwaga! Ciąg dalszy z Sekcji III, pkt 3.15.)
28.5. W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku
gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych
informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia.

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Numeracja przeniesiona z SWZ.
10. Wadium przetargowe
10.1. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w
kwocie: 8 390,00 zł.
10.2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
10.2.1. pieniądzu;
10.2.2. gwarancjach bankowych;
10.2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
10.2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299).

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Numeracja przeniesiona z SWZ.
9. Oferta wspólna
9.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcja i spółki cywilne)
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9.2. Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym, podpisem osobistym lub kopia potwierdzona notarialnie opatrzona kwalifikowanym
podpisem elektronicznym notariusza powinien być załączony do oferty i zawierać w
szczególności wskazanie postępowania, którego dotyczy i zakresu umocowania pełnomocnika.
9.3. Podpisy na pełnomocnictwie muszą być złożone przez osoby uprawnione
do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
W przypadku, gdy upoważnienie osób podpisujących pełnomocnictwa nie wynika z innych
dokumentów złożonych wraz z ofertą Wykonawca udowodni upoważnienie tych osób w
szczególności przedstawiając stosowne pełnomocnictwa. Dokument pełnomocnictwa winien
zostać złożony
w sposób określony w pkt. 11 SWZ.
9.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki
cywilne/konsorcja), żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania
warunków, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy i 109 ust 1 pkt 1,4 ustawy.
9.5. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (każdy członek
konsorcjum/wspólnik spółki cywilnej) składających ofertę wspólną musi wykazać brak podstaw
do wykluczenia, o których mowa w art. 108
ust. 1 ustawy i 109 ust 1 pkt 1,4 ustawy, w tym celu każdy z członków konsorcjum/ wspólnik
spółki cywilnej wypełnia oświadczenie – wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SWZ.
9.6. Oświadczenia lub formularze sporządzone zgodnie z załączonymi do SWZ wzorami,
składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy
wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy
wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
9.7. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7.1.1. SWZ każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (każdy uczestnik konsorcjum oraz wspólnik spółki
cywilnej) składa indywidualnie.
9.8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Podpis i poświadczenie za zgodność z oryginałem muszą być złożone za pomocą
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian umowy, zgodnie z art. 455 ust. 1 i 2
ustawy, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających ich przewidzenia w
SWZ, a także zmian, których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorze
umowy – Części V SWZ – Projektowane postanowienia umowy. Zmiany w umowie mogą być
dokonywane w przypadkach określonych we wzorze umowy – Części V SWZ – Projektowane postanowienia umowy.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-12-22


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |