m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPowyżej 428 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-12-23 , 11:15:02
I Zamawiający
ZamawiającyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
- adresSiedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 53-26-140
- faks(0-22) 532-61-17
- e-mailzampubl@tw.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.tw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Agnieszka Melak
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. al. Prymasa Tysiącelcia 102, 01-424 Warszwa bud nr 2
- lokal111
- telefon(0-22) 532 61 81
- emailamelak@tw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAgnieszka Melak
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. al. Prymasa Tysiącelcia 102, 01-424 Warszwa bud nr 2
- lokal111
- telefon(0-22) 532 61 81
- emailamelak@tw.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.2
- lokal105
Adres, na który należy przesyłać ofertyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.2
- lokal105
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa, uruchomienie oraz bieżąca obsługa Systemu Radiołączności Cyfrowej.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, uruchomienie oraz bieżąca obsługa Systemu Radiołączności Cyfrowej
(SRC), w tym:
w ramach zamówienia podstawowego:
1) opracowanie projektu SRC,
2) dostawa, konfiguracja, instalacja elementów infrastruktury niezbędnej dla funkcjonowania SRC,
3) szkolenia użytkowników systemu,
4) konfiguracja i instalacja oprogramowania SRC,
5) bieżąca obsługa SRC oraz świadczenie usługi rozwoju,
w ramach opcji:
6) dostawa, konfiguracja, instalacja i uruchomienie urządzeń w przypadku skorzystania z opcji w umowie
zawartej z Hyundai Rotem Company (HRC) na dostawę tramwajów,
7) dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie 2 terminali stacjonarnych wraz z modułami zasilającymi i
instalacjami antenowymi oraz 1 terminala noszonego w przypadku uruchomienia ZRP Annopol (uruchomienie
ZRP Annopol planowane jest na 2024 r),
8) dostawa, konfiguracja, instalacja, uruchomienie i włączenie do SRC terminali przewoźnych wraz z
instalacjami antenowymi i modułami zasilającymi.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)32.57.00.00-
Dodatkowe przedmioty (CPV) 64.21.00.00-
35.71.00.00-

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania76 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium50000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
UWAGA: Przyjęta numeracja jest zgodna z numeracją w Ogłoszeniu o zamówieniu- zamówienie sektorowe nr 2021/S 248-658001 opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Zamawiający nie stawia warunku dot. prowadzenia działalności zawodowej.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
1) art. 108 ust. 1 ustawy z 11.9.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, z wyjątkami określonymi w art. 393 ust. 4 ustawy Pzp;
2) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
3.Wraz z ofertą należy złożyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
(dalej „JEDZ”), w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ, tymczasowo zastępujące wymagane podmiotowe środki dowodowe, stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu,
2) dokumenty określające uprawnienia przedstawicieli Wykonawcy do jego reprezentacji, jeśli nie wynikają one
z zapisów we właściwym rejestrze,
3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ustawy Pzp - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy;
4) w przypadku polegania na zasobach podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązanie podmiotów
udostępniających zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy,
5) oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. – jeśli dotyczy.
4. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, którego dokumenty
dotyczą; dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
5. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 124 ustawy Pzp, tj.:
1) oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2021 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia z postępowania, wskazanych w art. 108 ust.1 pkt 3-6 ustawy Pzp;
4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp (z wyjątkami określonymi w art. 393 ust. 4 ustawy Pzp) - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
5) w przypadku Wykonawcy powołującego się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania wobec tych podmiotów braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu – dokumentów wymienionych w ppkt. 1-4 w odniesieniu do tych podmiotów.


II.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności technicznej lub zawodowej, tj. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej jedno z niżej wymienionych zamówień (umów):
1) zrealizował dostawę (wraz z montażem i uruchomieniem) co najmniej jednego systemu radiołączności cyfrowej w standardzie opracowanym przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych ETSI: DMR Tier II
lub III, lub Tetra, lub dPMR mode 3, obejmującą dostawę co najmniej:
a) stu radiotelefonów,
b) dwóch stacji bazowych,
c) jednej konsoli dyspozytorskiej,
d) oprogramowania dyspozytorskiego,
umożliwiających użytkownikom prowadzenie korespondencji;
2) wykonał (lub wykonuje) nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy usługę obsługi systemu radiołączności
cyfrowej w standardzie opracowanym przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych ETSI: DMR Tier II
lub III, lub Tetra, lub dPMR mode 3, obejmującą uruchomienie i możliwość korzystania z systemu na zasobach,
w skład których wchodziło (wchodzi) co najmniej:
a) sto radiotelefonów,
b) jedna konsola dyspozytorska,
c) oprogramowanie dyspozytorskie,
zapewniające użytkownikom usługobiorcy możliwość prowadzenia korespondencji;
3) wykonał (lub wykonuje) nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące usługę serwisu pogwarancyjnego co
najmniej jednego systemu radiołączności cyfrowej w standardzie opracowanym przez Europejski Instytut Norm
Telekomunikacyjnych ETSI: DMR Tier II lub III, lub Tetra, lub dPMR mode 3, zawierającego oprogramowanie
dyspozytorskie, zapewniającego korespondencję dla co najmniej trzystu radiotelefonów, w tym co najmniej stu radiotelefonów zainstalowanych w pojazdach, przy czym usługa ta obejmowała (obejmuje) co najmniej:
utrzymanie transmisji danych i głosu oraz konserwację i naprawy wszystkich urządzeń pracujących w systemie.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunki udziału w postępowaniu
określone w pkt. 1 Wykonawcy mogą spełnić łącznie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca składa, na wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, podmiotowe środki dowodowe, aktualne na dzień złożenia, tj.:
1) wykaz dostaw/usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, musi złożyć wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie
zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy
użyciu platformy zakupowej Zamawiającego znajdującej się pod adresem: https://tw.ezamawiajacy.pl/.
2. Uzupełnienie informacji w sekcji III.1.1)
1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
a) pkt 5.4 – składa informację z odpowiedniego rejestru takiego jak rejestr sądowy albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 4) - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;
b) pkt 5.2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
ich złożeniem;
c) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o
których mowa w pkt 5.4 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa
w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy – wystawionym nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Przedmiotem zamówienia w ramach prawa opcji jest:
1) dostawa, konfiguracja, instalacja, uruchomienie i włączenie do SRC terminali przewoźnych wraz z
instalacjami antenowymi i modułami zasilania w maksymalnie 45 nowych dwukierunkowych tramwajach
dostarczonych przez Hyundai Rotem Company (HRC) oraz przeniesienie do maksymalnie 45 nowych
jednokierunkowych tramwajów dostarczonych przez HRC terminali, ich instalacji antenowych i zasilających z
tramwajów przeznaczonych do kasacji,
2) dostawa, instalacja, konfiguracja, uruchomienie i włączenie do SRC 2 terminali stacjonarnych wraz z
modułami zasilającymi i instalacjami antenowymi oraz 1 terminala noszonego w przypadku wybudowania
nowego Zakładu Realizacji Przewozów Annopol – po jego uruchomieniu (uruchomienie ZRP Annopol
planowane jest na 2024 r.),
3) dostawa, konfiguracja, instalacja, uruchomienie i włączenie do SRC terminali przewoźnych wraz z
instalacjami antenowymi i modułami zasilania w maksymalnie 35 tramwajach z rezerwy taborowej.
2. Realizacja przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji nastąpi zgodnie z postanowieniami zawartymi w
projektowanych postanowieniach umowy.
3. Prawo do żądania realizacji zakresu, o którym mowa w ramach opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z
którego może skorzystać w całości lub w części, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zamówienia.
4. Warunkiem uruchomienia prawa opcji w części lub w pełnym zakresie jest oświadczenie woli Zamawiającego
wykonania zamówienia w ramach prawa opcji, przekazane Wykonawcy w terminie do 31 grudnia 2023 r., z
zastrzeżeniem że przedmiot zamówienia w ramach prawa opcji będzie realizowany zgodnie z harmonogramem,
ustalonym na zasadach określonych w § 5 umowy.
5. Szczegółowe zapisy dotyczące zakresu oraz okoliczności w jakich Zamawiający skorzysta z prawa opcji
zostały opisane w rozdziałach II i III SWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena85 %
Okres gwarancj10 %
Przepustowość5 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2022-02-10
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://tw.ezamawiajacy.pl/
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2022-02-10 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2022-02-10, 12:00, https://tw.ezamawiajacy.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-12-17


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |