m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-12-23 , 13:59:51
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy
- adresAl. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 71 01
- faks(0-22) 443 73 32
- e-mailinfo@ursynow.pl
- adres internetowyhttp://www.ursynow.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Piotr Magiera
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal314
- telefon(0-22) 443-73-34
- emailpmagiera@ursynow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKrzysztof Węgielski
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal434
- telefon(0-22) 443 71 36
- emailkwegielski@ursynow.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal314
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl;
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Obsługa systemu automatyki i wizualizacji oraz przeglądy central wentylacyjnych w Urzędzie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 w Warszawie
Opis zamówienia
1) Przedmiot zamówienia:
Obsługa systemu automatyki i wizualizacji oraz przeglądy central wentylacyjnych w Urzędzie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 w Warszawie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 7 do SWZ (będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do umowy);
- Projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 3 do SWZ;

2) Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (klauzule społeczne):
1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że czynności w zakresie realizacji zamówienia na usługę, przez cały okres wykonywania Przedmiotu Umowy, będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę.
3. Warunek, o którym mowa w ust. 2, zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób wykonujących czynności polegających na prowadzeniu przeglądów central, wymianie przekaźników, pasów, filtrów, falowników, presostatów, czujników temperatury, resetowaniu koncentratora sieciowego.
4. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawm.st. Warszawa - Dzielnica Ursynów
Główny przedmiot (CPV)50.71.00.00-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania24 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
UWAGA! Numeracja z Biuletynu Zamówień Publicznych.
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali1 (tj. zakończyli) lub wykonują2 co najmniej jedną usługę z zakresu serwisu i konserwacji central wentylacyjnych w budynku/budynkach mieszkalnym/mieszkalnych lub budynku/budynkach niemieszkalnych, świadczoną przez okres nieprzerwany, nie krótszy niż 10 miesięcy na rzecz jednego Zamawiającego.
Uwaga!
¹ Za wykonaną usługę Zamawiający uzna taką usługę, której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany należycie.
2 W przypadku gdy Wykonawca wykaże się usługą, która jest w toku realizacji, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli na dzień składania ofert okres świadczenia usługi będzie nie krótszy niż okres 10 miesięcy a dowody potwierdzą, że usługa wykonywana jest należycie przez okres nie krótszy niż 10 miesięcy.
2) dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem, w szczególności co najmniej jedną osobą posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne wydane przez komisję kwalifikacyjną w zakresie obsługi, konserwacji oraz kontrolno-pomiarowych na stanowisku Dozoru Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną pkt. 2 i 10, opisanych w grupie 1. Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. (Dz. U.2003, nr 89, poz. 828 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie Wykonawcy (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SWZ) - o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w pkt. 9.1 SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług (zgodny z załącznikiem nr 4 do SWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości*, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
* tylko jeśli dotyczy
Uwaga!
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt 10.3 lit a) SWZ dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
b) wykaz osób (zgodny z załącznikiem nr 5 do SWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tj. spółki cywilne lub konsorcja (tj. dwóch lub więcej Wykonawców) w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2) Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
• postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
• wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
• ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5) W przypadku, o którym mowa w pkt. 5) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (wg załącznika nr 6 do SWZ).
6) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.1. lit. b) SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
7) Oświadczenie o którym mowa w pkt. 10.2. lit. a) SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
8) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
W odniesieniu do art. 455 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w przypadkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 3 do SWZ w niżej wymienionym zakresie:
§10:
„1. Wysokość ostatecznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku gdy, w trakcie obowiązywania umowy zmieni się:
1) stawka podatku od towarów i usług;
2) wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, ustalone na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 j.t.);
3) zasada podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. 1342 j.t.);
5) cena materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, zgodnie ze zmianą wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny jeżeli wskaźnik ulegnie zmianie w okresie 12 kolejnych miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy co najmniej o 10% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego;
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, a w szczególności szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.
3. W terminie 21 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy zawierającego komplet dokumentów, o których mowa w ust. 2 umowy. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism do Wykonawcy.
4. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przyjętej do określenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, która zacznie obowiązywać po dniu zawarcia umowy, zostanie sporządzony aneks do umowy, w którym wynagrodzenie Wykonawcy w ujęciu brutto ulegnie zmianie poprzez zastosowanie zmienionej stawki podatku od towarów i usług. Zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie umowy w okresie od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być zastosowana zmieniona stawka podatku.
5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 1-5, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.
6. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w przypadku zmiany osoby, o której mowa w § 6 ust. 1, w przypadku wystąpienia przyczyn losowych lub np. z powodu rozwiązania stosunku pracy z Wykonawcą z zastrzeżeniem, że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, za pomocą dowolnych środków dowodowych, że nowo wskazana osoba spełnia wymagania zawarte w SIWZ. Zmiana, o której mowa w ust. 1 niezaakceptowana przez Zamawiającego stanowi podstawę rozwiązania umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy i naliczenie kar umownych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 5 umowy.”
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
Marcin Rozborski – inspektor w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym,
tel. 22/ 443-71-38
Krzysztof Węgielski – Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego,
tel. 22/ 443-71-36
- w zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych:
Piotr Magiera – główny specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych,
tel. 22 443-73-34
e-mail: ursynow.wzp@um.warszawa.pl
2. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
a) Formularz ofertowy wypełniony i wygenerowany za pośrednictwem Platformy;
b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania - wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SWZ;
c) w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający, że oferta została złożona przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej);
d) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
e) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ppkt b), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby - wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SWZ.
f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SWZ w przypadkach, o których mowa w pkt 12 pkt 5) SWZ.
3. Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt. 9 i 10 SWZ, ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2022-12-31
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2022-12-31 godzina 10:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2022-01-29
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2022-12-31, 11:00, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-12-23


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |