m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-12-23 , 14:56:17
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
- adresTrakt Lubelski 353, 04-667 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 500 62 34
- faks(0-22) 613-24-52
- e-mailwawer.zgn@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://zgn-wawer.pl/
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jolanta Niemirska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Trakt Lubelski 353, 04-667 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22) 277 35 22
- emailwawer.zgn.nz@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJolanta Niemirska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Trakt Lubelski 353, 04-667 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22) 277 35 22
- emailwawer.zgn.nz@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Trakt Lubelski 353, 04-667 Warszawa
- lokal4
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Trakt Lubelski 353, 04-667 Warszawa
- lokal4
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Prowadzenie bieżącej konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnej i studni podwórzowych wraz z usuwaniem awarii w obiektach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.
Opis zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w zakresie konserwacji stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz w wykazach: studni podwórzowych załącznik 1A do SWZ i w wykazie budynków mieszkalnych i użytkowych objętych konserwacją stanowiącym odpowiednio załącznik nr 1B i 1C do SWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa Wawer
Główny przedmiot (CPV)50.00.00.00-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2022-01-01, data zakończenia: 2022-06-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy:
6.1.1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 1 i 2 pkt 1,2,3,4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Spełnienie ww. warunku ocenione będzie na podstawie oświadczenia wykonawcy, (sporządzonego wg. wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ), wchodzącego w skład oferty i dokumentów wymienionych w pkt 6.1.2, 6.1.3.
6.1.2. Dysponują osobą lub osobami, które zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie obejmującą kierowanie robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz jest lub są czynnym członkami właściwej izby samorządu zawodowego. Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego oświadczenia wykonawcy (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ), że osoba lub osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia. Zamawiający w celu weryfikacji posiadanych uprawnień może wezwać Wykonawcę do przedstawienia oryginałów posiadanych uprawnień przez osoby, które będą wykonywać zamówienie.
6.1.3.Wykonali lub nadal wykonują (przedstawić wykaz głównych wykonanych robót) w ostatnich 3 latach przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, główne roboty stanowiące przedmiot zamówienia jako generalny wykonawca lub podwykonawca w tym minimum 2 usługi polegające na konserwacji, remoncie lub wymianie instalacji wod.-kan. przez co najmniej 1 rok dla jednego Zamawiającego o zakresie, technologii, złożoności porównywalnej do przedmiotu zamówieni, każda o wartości nie mniejszej niż 100 tys. złotych. Spełnienie tego warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie załączonego do oferty wykazu, określonego w pkt. 9.1.5 SWZ, opracowanego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji oraz dokumentów (zaświadczenia lub poświadczenia, protokoły odbioru, umowy itp) potwierdzających, że roboty zostały wykonane lub są wykonywane z należytą starannością oraz z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
6.2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy - załącznik nr 3 do SWZ.

6.3. Ponadto od Wykonawcy wymagane jest:
6.3.1. Spełnienie i przyjęcie warunków określonych w niniejszej SWZ oraz załączonym wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.
6.3.2. Wykonawca udzieli minimalnej gwarancji na okres minimum 12 miesięcy na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i użyte do wykonania robót materiały i urządzenia;
Oferty z krótszym okresem gwarancji zostaną odrzucone.
6.3.3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 112 ust 2 pkt 1, 2, 3 i 4, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust 1 Ustawy, powinien przedłożyć w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ.

Zamawiający wymaga, aby składany dokument:
- wskazywał adres którego dotyczy
- zwierał informację, który zasób jest udostępniany przez dany podmiot,
- w przypadku udostępniania wiedzy i doświadczenia określał konkretną formę udziału ww podmiotu w realizacji zamówienia (np. podwykonawstwo),
- jaki stosunek łączy Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasób (np. umowa zlecenie, umowa o współpracę, kontrakt, inne).
6.3.4. Przedstawią polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 100 tys. złotych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dotyczącej odpowiedzialności cywilnej za wszelkie zawinione przez Wykonawcę szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
6.4. Zamawiający informuje, że w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów spełnienie warunków zapisanych w pkt 6.1.1-6.1.4. w niniejszym postępowaniu przetargowym nastąpi wyłącznie wtedy gdy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności technicznych lub zawodowych lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą przesłanki wobec tego podmiotu podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust 1 i art. 109 ust. 1 Ustawy.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6.5. Informacje dodatkowe
6.5.1. Zaliczki na poczet wykonania zamówienia
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
6.5.2. Ograniczenia możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne oraz wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 1 Ustawy.
Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców wymienionych w art. 96 ust. 2 Ustawy.
6.5.3. Wymagania dot. zatrudnienia osób na umowę o pracę
Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić, na podstawie umowy o pracę o której mowa w art. 95 ust. 1Uustawy przez cały okres obowiązywania umowy osoby, które będą wykonywały bezpośrednio prace wymienione niezbędne do realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy:
Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące bezpośrednio czynności minimum dwie osoby, które należy wymienić w załączniku nr 4 do SWZ, który należy złożyć wraz z ofertą:
1) robotnik ogólnobudowlany – minimum 2 osoby.
6.5.4.Rodzaj (zakres ) czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania określone w pkt 6.5.3. SWZ:
- pomoc przy czyszczeniu i udrażnianiu instalacji,
- pomoc w przygotowaniu pomp do zimy,
6.5.5. Zamawiający uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli w zakresie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu, o którym mowa w pkt 6.5.3. SWZ oraz nakładania sankcji z tytułu jego niespełnienia. Rodzaj sankcji oraz warunki w jakich mogą one być nakładane, określone zostały przez zamawiającego we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
6.5.6. . Na wezwanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie (wg wzoru określonego w Załączniku nr 7 do SWZ) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w celu weryfikacji braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 pkt 5 Ustawy.
W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który złożył ofertę w postępowaniu, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia dowodów, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Powyższy dokument może zostać przekazany za pośrednictwem systemu lub drogą mailową na adres wskazany w pkt. 5.2 SWZ w:
– oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie, lub
– elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie”. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy wykonawca.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Ubruttowiona stawka za 1 roboczogodzinę20 %
Termin płatności20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2022-12-30
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: zgn-wawer.ezamawiajacy.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2022-12-30 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2022-12-30, 10:30, zgn-wawer.ezamawiajacy.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-12-23


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |