m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-12-27 , 07:57:37
I Zamawiający
ZamawiającyMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
- adresObozowa 43, 01-161 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 391 01 00
- faks(0-22) 391 02 96
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.mpo.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Luiza Kuźmińska
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Obozowa 43, 01-161 Warszawa
- lokal9
- telefon(0-22) 391 01 00
- emailbzp@mpo.com.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa i montaż wraz z projektowaniem wykonawczym urządzeń wchodzących w skład linii technologicznej do segregacji odpadów surowcowych zbieranych selektywnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Numer referencyjny: SZP.27.55.2021.LK
Opis zamówienia
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie Kontraktu nr 6 pn.: „Dostawa i montaż wraz z Projektowaniem wykonawczym urządzeń wchodzących w skład linii technologicznej do segregacji odpadów surowcowych zbieranych selektywnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia
pn. „Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2, w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy”, zgodnie z wymaganiami SWZ.

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie Kontraktu nr 6 pn.: „Dostawa i montaż wraz z Projektowaniem wykonawczym urządzeń wchodzących w skład linii technologicznej do segregacji odpadów surowcowych zbieranych selektywnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia
pn. „Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2, w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy”.
Zamawiający zamierza w przyszłości zlecić odrębnie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na realizacji Etapu 2, tj. rozbudowie Linii Technologicznej Sortowni do mocy przerobowej 60.000 Mg odpadów rocznie.
W związku z niepewnością co do terminu uzyskania ww. decyzji, Zamawiający zdecydował się na podzielenie realizacji Linii Technologicznej Sortowni na dwa etapy: Etap 1 inwestycji zakłada zainstalowanie urządzeń w celu uzyskania mocy przerobowej 30.000 Mg odpadów rocznie oraz Etap 2 stanowiący odrębne zamierzenie inwestycyjne Zamawiającego w ramach odrębnego przedsięwzięcia, po zrealizowaniu, którego moc przerobowa wzrośnie do docelowej wartości 60.000 Mg odpadów rocznie. W ramach niniejszego zamówienia zostanie wykonany Etap 1 wykonania LTS, tj. w zakresie objętym Decyzją Prezydenta m.st. Warszawy nr 607/OŚ/2009 z dnia 16 czerwca 2009 roku, znak: OS-IV-MSK-76242-196-47-08.
Zaprojektowana instalacja do sortowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki – w Etapie 1 Inwestycji, będzie spełniała następujące założenia:
- wydajność linii zapewni przetwarzanie 10 000 Mg/rok odpadów przy pracy jednozmianowej i odpowiednio 20 000 Mg/rok przy pracy dwuzmianowej oraz 30 000 Mg/rok przy pracy trzyzmianowej, z możliwością docelowego zwiększenia wydajności do 60 000 Mg/rok w wyniku doposażenia instalacji o kolejne przewidziane urządzenia sortujące,
- W podstawowym trybie produkcyjnym będą przetwarzane odpady zbierane w żółtym pojemniku/żółtym worku, w którym zbiera się odpady z tworzyw sztucznych, odpady wielomateriałowe, metale oraz zbierane w niebieskim pojemniku/worku, w którym zbiera się odpady z papieru i tektury
w następujących proporcjach: 60 % odpady z worka żółtego, 40 % odpady z worka niebieskiego. Tryb pracy sortowni powinien być zaprojektowany wg układu zaproponowanego przez dostawcę instalacji tzn.: odpady z worka żółtego i niebieskiego mogą być sortowane zamiennie lub równolegle.
2. Zamawiający informuje, że realizacja przedmiotu Zamówienia odbywać się będzie przy czynnym technologicznie ZUSOK. Wykonawca składając ofertę w Postępowaniu zapewnia jednocześnie, że ciągłość pracy ZUSOK nie zostanie przerwana lub zawieszona.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SWZ, składający się z Części A i Części B.
Informacja dotycząca wadium
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 1 316 100,00 zł w formie określonej w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
Zamawiający precyzuje zapis z sekcji „Czas trwania zamówienia lub termin wykonania” Umowa będzie realizowana przez okres 15 miesięcy, tj. od dnia podpisania Umowy do dnia wydania Świadectwa Przejęcia, z uwzględnieniem wskazanego przez Wykonawcę w ofercie okresu gwarancji. Wykonanie Umowy może zostać jednorazowo lub wielokrotnie zawieszone w całości lub części Robót na łączny okres do 12 miesięcy. Wykonawca uwzględni koszt zawieszenia w cenie oferty. Zawieszenie powoduje wydłużenie terminu realizacji określonego powyżej.
Uwaga:
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 108 ust. 1 i ust. 2 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7 - 10 ustawy.


Zamawiający dokonał zmiany w Części I SWZ -IDW.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, ul. Zabraniecka 2
Główny przedmiot (CPV)42.00.00.00-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania15 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium1316100,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
6.2.2.3. sytuacji finansowej i ekonomicznej:
Wykonawca musi wykazać:
6.2.2.3.1. średnioroczne przychody netto z działalności operacyjnej za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie na poziomie nie niższym niż 20 000 000,00 złotych netto (słownie: dwadzieścia milionów złotych);
6.2.2.3.2. posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 10 000 000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych).
Warunki, o których mowa w pkt 6.2.2.3. należy rozumieć zgodnie z poniższymi uwagami:
Uwaga nr 1: W przypadku złożenia przez Wykonawców na potwierdzenie warunków określonych w pkt 6.2.2.3, dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający dokona jej przeliczenia według średniego kursu NBP danej waluty z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej („DUUE”). W przypadku braku ogłoszenia średniego kursu danej waluty obcej w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE, Zamawiający jako kurs do przeliczenia przyjmie pierwszy, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski średni kurs danej waluty obcej.
Uwaga nr 2: Jeżeli Wykonawca ma rok obrotowy określony inaczej niż jako rok kalendarzowy to wymogi zawarte w niniejszej SWZ w pkt. 6.2.2.3. IDW dla roku obrotowego należy interpretować jako 12 miesięcy następujących po sobie i tworzących pełny rok obrotowy.
Uwaga nr 3: Zamawiający do oceny przyjmie tylko przychody z działalności operacyjnej (z wyłączeniem przychodów finansowych oraz przychodów powstałych w wyniku zdarzeń gospodarczych nienależących do działalności statutowej).
Uwaga nr 4: Średnioroczny przychód z działalności operacyjnej jest sumą przychodów z działalności operacyjnej z ostatnich 3 (trzech) lat obrotowych podzieloną przez 3 (trzy) lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to średnioroczny przychód z działalności operacyjnej jest sumą przychodów z działalności operacyjnej z tego okresu podzieloną przez ilość lat odpowiadających temu okresowi.
Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w punkcie 7 IDW.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
6.2.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej
6.2.2.4.1. wykażą, że w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie zrealizowali, co najmniej 2 zamówienia (dwa kontrakty) na dostawę instalacji sortowni odpadów komunalnych o wydajności nie niższej
niż 5,5 Mg/h dla odpadów komunalnych zebranych selektywnie, w tym odpadów o kodzie 15.01.06, aktualnie funkcjonującej (będącej w stałym użyciu), wyposażonej (każda z instalacji odrębnie) co najmniej w:
(i) 1 separator optyczny, oraz
(ii) 1 separator metali żelaznych, oraz
(iii) 1 separator metali nieżelaznych, oraz
(iv) 1 separator balistyczny
Zamawiający wskazuje jednocześnie, że każde zamówienie (kontrakty), o którym mowa w pkt 6.2.2.4.1. (każde z osobna), którymi Wykonawca będzie się wykazywał na potwierdzenie spełnienia ww. warunku, obejmować muszą swym zakresem oprócz realizacji dostawy instalacji sortowni odpadów komunalnych (kompletacja, dostawa, montaż, rozruch i uruchomienie), także wykonanie wykonawczego projektu technologicznego tej instalacji.
Warunek, o którym mowa w niniejszym pkt 6.2.2.4.1. należy rozumieć zgodnie z poniższymi uwagami:
Uwaga nr 1
Zamawiający wyjaśnia, że przez pojęcie „odpady komunalne”, użyte w ww. warunku, należy rozumieć: odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które
ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych, tj. odpady z grupy 20 oraz grupy 19.12 z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych; zmieszane odpady komunalne pozostają odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.
Uwaga nr 2
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego mogą wykazać powyższy warunek łącznie, z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w swoich dokumentach przedstawią to samo – wykonane należycie – zamówienie, to będzie ono traktowane jako 1 (jedno) zamówienie.
Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w punkcie 7 IDW.
6.2.2.4.2. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia, które zostaną skierowane do jego wykonania, posiadającymi niezbędne do jego wykonania wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, tj.:
a) 1 (jedną) osobą, która zostanie skierowana do pełnienia funkcji Przedstawiciela Wykonawcy, która:
(i) posiada wykształcenie wyższe techniczne,
(ii) w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję Przedstawiciela Wykonawcy lub Dyrektora Budowy lub Menadżera Kontraktu lub funkcję równoważną do wymienionych, polegającą na zarządzaniu realizacją co najmniej
2 (dwóch) kontraktów na:
- dostawę i montaż instalacji sortowania odpadów komunalnych
lub na
- roboty budowlane dotyczące instalacji sortowania odpadów komunalnych,
o wartości min. 20 000 000,00 PLN netto każdy.
Minimalny wymagany okres pełnienia powyższych funkcji przy zarządzaniu realizacją każdego z dwóch kontraktów to 10 miesięcy nieprzerwanie.
b) 1 (jedną) osobą, która zostanie skierowana do pełnienia funkcji Kierownika montażu i rozruchu, która:
(i) posiada wykształcenie wyższe techniczne,
(ii) w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję Kierownika montażu
i rozruchu oraz uczestniczyła w próbach eksploatacyjnych przy realizacji co najmniej 2 (dwóch) kontraktów na dostawę instalacji sortowni odpadów komunalnych spełniającej wymagania określone w warunku, o którym mowa w pkt 6.2.2.4.1. z wyłączeniem konieczności spełniania wymagania, iż kontrakt obejmował również wykonanie wykonawczego projektu technologicznego instalacji oraz wymagania, aby instalacja sortowni odpadów była aktualnie funkcjonująca (będąca w stałym użyciu). Minimalny wymagany okres pełnienia funkcji Kierownika montażu i rozruchu przy realizacji każdego z dwóch kontraktów to 6 miesięcy nieprzerwanie.
c) 1 (jedną) osobą, która zostanie skierowana do pełnienia funkcji Projektanta technologii sortowni, która:
(i) posiada wykształcenie wyższe techniczne,
(ii) posiada 10 letnie doświadczenie zawodowe przed upływem terminu składania ofert jako Projektant instalacji sortowania odpadów komunalnych,
(iii) w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła jako Projektant technologii sortowni, w projektowaniu dwóch instalacji sortowania odpadów komunalnych spełniających wymagania określone w warunku, o którym mowa w pkt. 6.2.2.4.1. z wyłączeniem konieczności spełniania wymagania, aby instalacja sortowni odpadów była aktualnie funkcjonująca (będąca w stałym użyciu).
d) 1 (jedną) osobą, która zostanie skierowana do pełnienia funkcji Menadżera BIM, która:
(i) posiada wykształcenie wyższe techniczne;
(ii) w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert kierowała zespołem projektowym, który wykonał projekt z zastosowaniem technologii BIM.
(iii) w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję koordynatora procesów projektowania w technologii BIM, których efektem było powstanie modeli/modelu kubaturowych obiektów budowlanych zawierających instalacje technologiczne w technologii BIM.
Zamawiający dopuszcza pełnienie przez jedną osobę funkcji, o których mowa w lit. a i lit. b, pod warunkiem spełnienia przez tą osobę warunków określonych w pkt. 6.2.2.4.2. dla osoby wskazanej w lit. a i dla osoby wskazanej w lit. b
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Liczba separatorów optycznych30 %
Okres gwarancji10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2022-02-09
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2022-02-09 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą120 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2022-06-08
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2022-02-09, 11:30, https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
1. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu zastosowane jest pojęcie ustawa lub ustawa Pzp, bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami).
2. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego do złożenia przez każdego Wykonawcę wraz z ofertą:
2.1. dokument zawierający dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej).
2.2. w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby – zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Powyższy dokument musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w szczególności:
2.2.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2.2.2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia.
3. Oferta powinna składać się z:
3.1. wypełnionego Formularza elektronicznego dostępnego i generowanego poprzez Platformę;
3.2. wypełnionego Formularza „A” oferty (zwanego też Formularzem „A”) (dołączonego obowiązkowo do Formularza elektronicznego na Platformie) – wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do Części II SWZ;
3.3. wypełnionego Formularza cenowego oferty (zwanego też Formularzem Cenowym) (dołączonego obowiązkowo do Formularza elektronicznego na Platformie) – wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 A do Części II SWZ;
3.4. wypełnionego Formularza technicznego oferty (zwanego też Formularzem Technicznym) (dołączonego obowiązkowo do Formularza elektronicznego na Platformie) - wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 B do Części II SWZ; wraz ze schematem zamaszynowienia hali sporządzonym zgodnie
z wymaganiami określonymi w tym formularzu.
3.5. oryginału wadium – zgodnie z zapisami pkt. 11.3. IDW;
3.6. w przypadku, gdy oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa – dowodów, o których mowa w pkt. 12.8.3. IDW;
3.7. oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 7.1. IDW
4. Dowód potwierdzający na dzień składania ofert brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, którego złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona:
4.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) o treści zgodnej z Załącznikiem nr 3 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dn. 05 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz, wypełnionego zgodnie ze wskazówkami określonymi w pkt. 9 IDW.
4.2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 7.2.1. IDW, także oświadczenie (JEDZ) podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5.Wykaz podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
5.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy oraz w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycząca orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
5.2. dokumenty i oświadczenia określone w § 2 ust. 1 pkt 2-6, pkt 7 lit. a–e, lit. i oraz w § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020 w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415 ze zmianami).
5.3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
6. Zgodnie z art. 139 ustawy Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
7. 3.1. Wykaz podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7.3.1.1.sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami
o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających w szczególności przychody oraz aktywa i zobowiązania - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres , na poziomie nie mniejszym niż określonym w warunku w pkt. 6.2.2.3.1. IDW;
7.3.1.2.informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem na poziomie nie mniejszym niż określonym w warunku w pkt. 6.2.2.3.2 IDW.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa
w pkt. 7.3.1.1. – 7.3.1.2. IDW Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnienie opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
W przypadku, gdy Wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej, należy przedstawić jednostkowe sprawozdania finansowe Wykonawcy, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania takich jednostkowych sprawozdań - inne dokumenty określające przychody oraz zobowiązania
i należności w wystarczający sposób potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunku określonego w pkt 6.2.2.3.1. IDW.
7.3.1.3. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie
w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz ma dotyczyć dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Jeżeli wykonawca powołuje się
na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie
z innymi wykonawcami, wykaz ma dotyczyć dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Wykaz powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w pkt. 6.2.2.4.1. IDW i sporządzony wg wzoru Wykazu dostaw określonego w Załączniku nr 3 do Części II SWZ.
7.3.1.4. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności:
-Przedstawiciela Wykonawcy odpowiedzialnego w szczególności za kierowanie realizacją przedmiotu zamówienia,
-Kierownika montażu i rozruchu,
-Projektanta technologii sortowni,
-Menadżera BIM,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do Części II SWZ.
Uwaga:
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Ustawy, składa podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 7.3. odpowiednio do udostępnianych zasobów. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 7.3. składa odpowiednio Wykonawca / Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 6.2.2. IDW.

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadził, zgodnie z art. 84 ustawy, wstępne konsultacje rynkowe (WKR) w celu przygotowania postępowania i poinformowania wykonawców o swoich planach i wymaganiach dotyczących zamówienia. Informacje dotyczące ww. WKR są dostępne na stronie prowadzonego postępowania w folderze WSTĘPNE KONSULTACJE RYNKOWE

2. Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

3.Warunki realizacji umowy:
3.1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian umowy, zgodnie z art. 455 ust. 1 i 2 ustawy, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających ich przewidzenia w SWZ, a także zmian, których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorze umowy – Części IV SWZ – Projektowane postanowienia umowy. Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadkach określonych we wzorze umowy – Części IV SWZ – Projektowane postanowienia umowy.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8) ustawy.

5.Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

6. Dodatkowy kod lub kody CPV
42000000 Maszyny przemysłowe
42123000 Sprężarki
42417200 Przenośniki
42900000 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
42914000 Urządzenia do recyklingu
42924720 Urządzenia do usuwania zanieczyszczeń
42960000 System sterowania i kontroli, sprzęt drukujący, graficzny, automatyzujący prace biurowe i przetwarzający informacje
42961000 System sterowania i kontroli
42990000 Różne maszyny specjalnego zastosowania
42996200 Prasy do odpadów
43411000 Maszyny sortujące i przesiewające
44210000 Konstrukcje i części konstrukcji
45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223100 Montaż konstrukcji metalowych
45223210 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45314320 Instalowanie okablowania komputerowego
45315100 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45317000 Inne instalacje elektryczne
45351000 Mechaniczne instalacje inżynieryjne
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48150000 Pakiety oprogramowania do kontroli przemysłowej
48151000 Komputerowy system sterujący
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
51100000 Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych
51500000 Usługi instalowania maszyn i urządzeń
51540000 Usługi instalowania maszyn i urządzeń specjalnego zastosowania
51900000 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71323200 Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów
71328000 Usługi kontroli projektu konstrukcji nośnych
72212900 Różne usługi opracowywania oprogramowania i systemy komputerowe
71327000 Usługi projektowania konstrukcji nośnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-12-20


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |