m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-12-27 , 14:32:45
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Zieleni m.st. Warszawy
- adresHoża 13 a, 00-528 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 277 42 00
- faks(0-22)
- e-mailkontakt@zzw.waw.pl
- adres internetowyhttp://zzw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Marta Chodaniecka
- adresZarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Krucza 5/11D
- lokal35
- telefon(0-22) 277 42 08
- emailmchodaniecka@zzw.wzw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAndrzej Wypustek
- adresZarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Bartycka 175
- lokal-
- telefon723245264
- emailawypustek@zzw.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Krucza 5/11D
- lokal35
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonywanie prac porządkowych, konserwacyjnych, eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania fontann, kaskad, poidełek sieci zraszających będących w administrowaniu ZZW
znak sprawy 132/PN/2021
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac porządkowych, konserwacyjnych, eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania fontann, kaskad, poidełek sieci zraszających będących w administrowaniu ZZW.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
- prace eksploatacyjne, konserwacyjne i remontowe:
• konserwacja letniej sieci wod.-kan;
• utrzymanie czystości stawów;
• konserwacja automatycznej sieci zraszającej i instalacji kropelkowej;
• roboty budowlane;
- prace porządkowe:
• prace porządkowe przy fontannach, wodotryskach, kaskadach, poidełkach oraz bieżąca obsługa wymienionych obiektów
• konserwacja pompowni.
3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz w wykazie napraw i prac remontowych wraz z cenami jednostkowymi stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)50.51.00.00-3
Dodatkowe przedmioty (CPV) 50.00.00.00-5
50.51.41.00-2
90.91.31.00-1
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2024-12-15
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium70000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zgodnie z zapisami SWZ opublikowanej na stronie Zamawiającego.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena50 %
Doświadczenie dwóch konserwatorów40 %
Czas reakcji na usunięcie awarii lub usterki od zgłoszenia10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2022-01-27
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-130-000/132-pn-2021/?b=94
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2022-01-27 godzina 11:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2022-04-26
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2022-01-27, 12:00, Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert, w siedzibie Zamawiającego
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-12-22


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |