m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-12-28 , 15:22:08
I Zamawiający
ZamawiającyMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
- adresObozowa 43, 01-161 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 391 01 00
- faks(0-22) 391 02 96
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.mpo.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Łukasz Matejuk
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Obozowa 43, 01-161 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22) 391 01 00
- emailbzp@mpo.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychŁukasz Matejuk
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Obozowa 43, 01-161 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22) 391 01 00
- emailbzp@mpo.com.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Transport odpadów komunalnych ze stacji przeładunkowej Zamawiającego do zewnętrznych instalacji i/ lub stacji przeładunkowych

Numer referencyjny: SZP.27.73.2021.KB
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest transport odpadów komunalnych o kodach 20 03 01, 15 01 01, 15 01 06 i 15 01 07 w okresie realizacji zamówienia ze stacji przeładunkowej Zamawiającego znajdującej się w Warszawie przy ul. Kampinoskiej 1 do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, z podziałem na:

Zadanie 1: Transport odpadów komunalnych ze stacji przeładunkowej Zamawiającego do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w szacowanej liczbie kursów 1750 łącznie;

Zadanie 2: Transport odpadów komunalnych ze stacji przeładunkowej Zamawiającego do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w szacowanej liczbie kursów 1750 łącznie;

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Części II SWZ.


Zadanie 1: Transport odpadów komunalnych ze stacji przeładunkowej Zamawiającego do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w szacowanej liczbie kursów 1750 łącznie

Część nr: 1

1. Przedmiotem zamówienia jest transport odpadów komunalnych o kodach 20 03 01, 15 01 01, 15 01 06 i 15 01 07 w okresie realizacji zamówienia ze stacji przeładunkowej Zamawiającego znajdującej się w Warszawie przy ul. Kampinoskiej 1 do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w szacowanej liczbie kursów 1750 łącznie na trasach wskazanych poniżej.

Trasy:

- ze stacji przeładunkowej w Warszawie do jednej z kilku wskazanych przez Zamawiającego instalacji i/lub stacji przeładunkowych zewnętrznych możliwie najkrótszą drogą, na odległość od 175 do 200 km włącznie, określoną wg trasy optymalnej internetowych map drogowych (Trasa A);

- ze stacji przeładunkowej w Warszawie do jednej z kilku wskazanych przez Zamawiającego instalacji i/lub stacji przeładunkowych zewnętrznych możliwie najkrótszą drogą, na odległość od 300 do 325 km włącznie, określoną wg trasy optymalnej internetowych map drogowych (Trasa B);

- ze stacji przeładunkowej w Warszawie do jednej z kilku wskazanych przez Zamawiającego instalacji i/lub stacji przeładunkowych zewnętrznych możliwie najkrótszą drogą, na odległość przekraczającą 375 km do 400 km włącznie, określoną wg trasy optymalnej internetowych map drogowych (Trasa C);

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia znajdującego się w Części II SWZ.

2. Umowa realizowana będzie w oparciu o ceny jednostkowe (cena za jeden kurs na Trasie A, Trasie B oraz Trasie C) zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie najkorzystniejszej,

z zastrzeżeniem, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z realizacji umowy nie może przekroczyć środków przyznanych na ten cel (umowa zostanie podpisana na wartość wynikającą z tych właśnie środków, tj. maksymalną nominalną wartość zobowiązania). Informacja o wysokości tych środków zostanie podana bezpośrednio przed otwarciem ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia do 30.06.2022 r. Planowany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: od dnia 01.03.2022 r.

Zamawiający wskazuje, że nominalna wartość zamówienia będzie równa sumie iloczynu przewidywanej liczby kursów na trasach A, B i C (tj. przy Trasie A – 975 kursów, przy Trasie B – 75 kursów, przy Trasie C – 700 kursów), a cen jednostkowych według formularza ofertowego.

2a. Dla celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla:

a) 975 kursów dla Trasy A,

b) 75 kursów dla Trasy B,

c) 700 kursów dla Trasy C,

w ramach poszczególnych zadań.

3. W przypadku, gdy kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określona w umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia czasu trwania umowy. Natomiast

w przypadku, gdy kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy nie zostanie w pełni wykorzystana do czasu zakończenia umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania umowy (na warunkach zaproponowanych w ofercie najkorzystniejszej) do chwili, gdy przyznane środki zostaną wydane, jednak nie dłużej niż o 3 miesiące.

4. Podane w pkt 1. liczby kursów są liczbami szacunkowymi. Zlecenie transportu w liczbie kursów mniejszej niż wskazana w pkt. 1, nie może stać się podstawą roszczeń wobec Zamawiającego.

5. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Części II SWZ.

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie:

Zadanie 1: 525 kursów,

i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zakresu zamówienia na zasadach prawa opcji.

2.W odniesieniu do poszczególnych zadań, Zamawiający gwarantuje realizację zakresu przedmiotu umowy w łącznej liczbie kursów wskazanej w pkt 1 i zastrzega sobie prawo

do realizacji pozostałej liczby kursów (tj. 1225 kursów dla Zadania 1) na zasadach prawa opcji, co stanowi jednocześnie maksymalną wartość opcji. Zamawiający wyjaśnia, że nie jest w stanie określić dokładnej liczby kursów dla poszczególnych tras. Zamawiający zawarł z wykonawcami umowy na zagospodarowanie odpadów, w których określono instalacje lub stacje przeładunkowe zewnętrzne, gdzie odpady będą zagospodarowane, jednak z uwagi na możliwość wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń lub dokonanie zmian ww. miejsc, miejsca zagospodarowania odpadów mogą ulec zmianie.

3. Realizacja prawa opcji polegać będzie na realizacji umowy po wykorzystaniu liczby kursów wskazanych w pkt 1 w oparciu o stałe ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie odpowiednio dla Trasy A, Trasy B i Trasy C lub określone na podstawie odpowiedniego wzoru opisanego w § 1 ust. 3 Części V SWZ - wzoru umowy.

4. Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego,

w okolicznościach wykorzystania przez Zamawiającego liczby kursów przewidzianych

na realizację zamówienia podstawowego, o której mowa w pkt 1 i wystąpienia konieczności zlecenia realizacji przez Wykonawcę kolejnych kursów, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji zamówienia do ustalonej w ramach prawa opcji wartości maksymalnej opcji, na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między Stronami.

Zamawiający wskazuje, że decyzja o korzystaniu z prawa opcji jest uzależniona od rozstrzygnięć postępowań na zagospodarowanie odpadów lub zgłoszenia przez wykonawców zagospodarowania odpadów innych niż obecnie instalacji lub stacji przeładunku odpadów lub zgłoszenia tych instalacji lub stacji przeładunku odpadów w innym zakresie przewidywanego do zagospodarowania strumienia odpadów zagospodarowanych w tych instalacjach oraz od wielkości strumienia odpadów faktycznie zagospodarowanego w instalacji własnej Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że nie skorzysta z prawa opcji albo skorzysta z niego w dowolnie wybranej przez siebie liczbie kursów, jeśli miejsca zagospodarowania odpadów zostaną wyznaczone w znacznie bliższej odległości niż obecnie lub gdy faktycznie zagospodarowany strumień odpadów w instalacji własnej Zamawiającego będzie większy niż przeciętnie do tej pory. Zamawiający na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem skorzystania z prawa opcji powiadomi Wykonawcę pisemnie o skorzystaniu z prawa opcji poprzez wskazanie Wykonawcy adresu nowej instalacji lub stacji przeładunkowej oraz o kwocie wynagrodzenia za kurs do nowej instalacji lub stacji przeładunkowej albo o przewidywanej zmianie ilości strumienia odpadów przewidzianego do przewiezienia do danej instalacji lub stacji przeładunkowej oraz

o zmianie ilości kursów do danej instalacji lub stacji przeładunkowej.


Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 39 455,50 zł w formie określonej w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.

Zadanie 2: Transport odpadów komunalnych ze stacji przeładunkowej Zamawiającego do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w szacowanej liczbie kursów 1750 łącznie

Część nr: 2

1. Przedmiotem zamówienia jest transport odpadów komunalnych o kodach 20 03 01, 15 01 01, 15 01 06 i 15 01 07 w okresie realizacji zamówienia ze stacji przeładunkowej Zamawiającego znajdującej się w Warszawie przy ul. Kampinoskiej 1 do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w szacowanej liczbie kursów 1750 łącznie na trasach wskazanych poniżej.

Trasy:

- ze stacji przeładunkowej w Warszawie do jednej z kilku wskazanych przez Zamawiającego instalacji i/lub stacji przeładunkowych zewnętrznych możliwie najkrótszą drogą, na odległość od 175 do 200 km włącznie, określoną wg trasy optymalnej internetowych map drogowych (Trasa A);

- ze stacji przeładunkowej w Warszawie do jednej z kilku wskazanych przez Zamawiającego instalacji i/lub stacji przeładunkowych zewnętrznych możliwie najkrótszą drogą, na odległość od 300 do 325 km włącznie, określoną wg trasy optymalnej internetowych map drogowych (Trasa B);

- ze stacji przeładunkowej w Warszawie do jednej z kilku wskazanych przez Zamawiającego instalacji i/lub stacji przeładunkowych zewnętrznych możliwie najkrótszą drogą, na odległość przekraczającą 375 km do 400 km włącznie, określoną wg trasy optymalnej internetowych map drogowych (Trasa C);

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia znajdującego się w Części II SWZ.

2. Umowa realizowana będzie w oparciu o ceny jednostkowe (cena za jeden kurs na Trasie A, Trasie B oraz Trasie C) zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie najkorzystniejszej,

z zastrzeżeniem, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z realizacji umowy nie może przekroczyć środków przyznanych na ten cel (umowa zostanie podpisana na wartość wynikającą z tych właśnie środków, tj. maksymalną nominalną wartość zobowiązania). Informacja o wysokości tych środków zostanie podana bezpośrednio przed otwarciem ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia do 30.06.2022 r. Planowany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: od dnia 01.03.2022 r.

Zamawiający wskazuje, że nominalna wartość zamówienia będzie równa sumie iloczynu przewidywanej liczby kursów na trasach A, B i C (tj. przy Trasie A – 975 kursów, przy Trasie B – 75 kursów, przy Trasie C – 700 kursów), a cen jednostkowych według formularza ofertowego.

2a. Dla celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla:

a) 975 kursów dla Trasy A,

b) 75 kursów dla Trasy B,

c) 700 kursów dla Trasy C,

w ramach poszczególnych zadań.

3. W przypadku, gdy kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określona w umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia czasu trwania umowy. Natomiast

w przypadku, gdy kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy nie zostanie w pełni wykorzystana do czasu zakończenia umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania umowy (na warunkach zaproponowanych w ofercie najkorzystniejszej) do chwili, gdy przyznane środki zostaną wydane, jednak nie dłużej niż o 3 miesiące.

4. Podane w pkt. 1. liczby kursów są liczbami szacunkowymi. Zlecenie transportu w liczbie kursów mniejszej niż wskazana w pkt. 1, nie może stać się podstawą roszczeń wobec Zamawiającego.

5. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Części II SWZ.

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie:

Zadanie 2: 525 kursów,

i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zakresu zamówienia na zasadach prawa opcji.

2. W odniesieniu do poszczególnych zadań, Zamawiający gwarantuje realizację zakresu przedmiotu umowy w łącznej liczbie kursów wskazanej w pkt. 1 i zastrzega sobie prawo

do realizacji pozostałej liczby kursów (tj. 1225 kursów Zadania 2) na zasadach prawa opcji, co stanowi jednocześnie maksymalną wartość opcji. Zamawiający wyjaśnia, że nie jest w stanie określić dokładnej liczby kursów dla poszczególnych tras. Zamawiający zawarł z wykonawcami umowy na zagospodarowanie odpadów, w których określono instalacje lub stacje przeładunkowe zewnętrzne, gdzie odpady będą zagospodarowane, jednak z uwagi na możliwość wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń lub dokonanie zmian ww. miejsc, miejsca zagospodarowania odpadów mogą ulec zmianie.

3. Realizacja prawa opcji polegać będzie na realizacji umowy po wykorzystaniu liczby kursów wskazanych w pkt. 1 w oparciu o stałe ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie odpowiednio dla Trasy A, Trasy B i Trasy C lub określone na podstawie odpowiedniego wzoru opisanego w § 1 ust. 3 Części V SWZ - wzoru umowy.

4. Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, w okolicznościach wykorzystania przez Zamawiającego liczby kursów przewidzianych

na realizację zamówienia podstawowego, o której mowa w pkt. 1 i wystąpienia konieczności zlecenia realizacji przez Wykonawcę kolejnych kursów, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji zamówienia do ustalonej w ramach prawa opcji wartości maksymalnej opcji, na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między Stronami.

Zamawiający wskazuje, że decyzja o korzystaniu z prawa opcji jest uzależniona od rozstrzygnięć postępowań na zagospodarowanie odpadów lub zgłoszenia przez wykonawców zagospodarowania odpadów innych niż obecnie instalacji lub stacji przeładunku odpadów lub zgłoszenia tych instalacji lub stacji przeładunku odpadów w innym zakresie przewidywanego do zagospodarowania strumienia odpadów zagospodarowanych w tych instalacjach oraz od wielkości strumienia odpadów faktycznie zagospodarowanego w instalacji własnej Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że nie skorzysta z prawa opcji albo skorzysta z niego w dowolnie wybranej przez siebie liczbie kursów, jeśli miejsca zagospodarowania odpadów zostaną wyznaczone w znacznie bliższej odległości niż obecnie lub gdy faktycznie zagospodarowany strumień odpadów w instalacji własnej Zamawiającego będzie większy niż przeciętnie do tej pory. Zamawiający na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem skorzystania z prawa opcji powiadomi Wykonawcę pisemnie o skorzystaniu z prawa opcji poprzez wskazanie Wykonawcy adresu nowej instalacji lub stacji przeładunkowej oraz o kwocie wynagrodzenia za kurs do nowej instalacji lub stacji przeładunkowej albo o przewidywanej zmianie ilości strumienia odpadów przewidzianego do przewiezienia do danej instalacji lub stacji przeładunkowej oraz o zmianie ilości kursów do danej instalacji lub stacji przeładunkowej.

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 39 455,50 zł w formie określonej w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawze stacji przeładunkowej Zamawiającego znajdującej się w Warszawie przy ul. Kampinoskiej 1 do miejsc wskazanych przez Zamawiającego.
Główny przedmiot (CPV)90.50.00.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Zadanie 1: Transport odpadów komunalnych ze stacji przeładunkowej Zamawiającego do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w szacowanej liczbie kursów 1750 łącznie39455,5
2Zadanie 2: Transport odpadów komunalnych ze stacji przeładunkowej Zamawiającego do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w szacowanej liczbie kursów 1750 łącznie 39455,5
Razem 78911,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2022-06-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium78911,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
uwaga: numeracja przeniesiona z SWZ:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

6.2.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,

Wykonawca musi wykazać, że posiada uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779

ze zm.) do prowadzenia działalności w zakresie: transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia, tj. musi wykazać, że posiada aktualny wpis do rejestru, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b) ww. ustawy.

Warunek dotyczący uprawnień, o których mowa w pkt 6.2.2.2. SWZ, Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia, o których mowa w pkt. 6.2.2.2. SWZ i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskażą w ofercie, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aktualności uprawnień, o których mowa w pkt. 6.2.2.2. SWZ przez cały okres obowiązywania umowy, z uwzględnieniem przedłużenia czasu trwania umowy.

Powierzenie części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku spełnienia powyższego warunku (w zakresie objętym obowiązkiem posiadania ww. uprawnień).
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2022-01-28
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/pn/mpowarszawa/demand/notice/public/48998/details
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2022-01-28 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2022-04-27
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2022-01-28, 11:30, https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
1. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu zastosowane jest pojęcie ustawa lub ustawa Pzp, bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)

2 Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego do złożenia przez każdego Wykonawcę wraz z ofertą:

2.1. dokument zawierający dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej).

2.2. oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy wg wzoru określonego w Części IV SWZ jako załączniku nr 3 do SWZ.

3. Dowód potwierdzający na dzień składania ofert brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, którego złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona:

3.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dn. 05 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz, wypełnionego zgodnie ze wskazówkami określonymi w pkt. 9 SWZ.

4. Oferta powinna składać się z:

4.1. wypełnionego Formularza elektronicznego dostępnego i generowanego poprzez Platformę;

4.2. wypełnionego Formularza „A” dla danego zadania – wg wzoru określonego w Części III SWZ;

4.3. w przypadku, gdy oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa – dowodów, o których mowa w pkt. 12.8.3. SWZ;

4.4. oryginału wadium – zgodnie z zapisami pkt. 11.3. SWZ;

4.5. oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 7.1. SWZ.

5. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

5.1. Wykaz podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

5.1.1. Aktualny wpis do rejestru w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 5 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.).

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aktualności tego dokumentu przez cały czas trwania umowy, z uwzględnieniem przedłużenia czasu trwania umowy.

5.2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:

5.2.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy oraz w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycząca orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

5.2.2 dokumenty i oświadczenia określone w § 2 ust. 1 pkt 2, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7 lit. a–e oraz odpowiednio § 4 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 oraz ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415 ze zmianami).

6.Zgodnie z art. 139 ustawy Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

Warunki realizacji umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian umowy, zgodnie z art. 455 ust. 1 i 2 ustawy, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających ich przewidzenia w SWZ, a także zmian, których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorze umowy – Części V SWZ – Projektowane postanowienia umowy. Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadkach określonych we wzorze umowy – Części V SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów przewidzianych na realizację zamówienia w przypadku przedłużania się procedury przetargowej z powodów formalnych. Wówczas terminy przewidziane w Części II SWZ tj. Opisie przedmiotu zamówienia zostaną odpowiednio skorygowane w umowie zawieranej w wyniku udzielenia zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7).

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-12-23


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |