m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-12-28 , 15:41:39
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Bielany m. st. Warszawy
- adresŻeromskiego 29, 01-882 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 47 00 wew. 42 385
- faks(0-22) 325 44 80
- e-mailbielany.zamowienia@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.bielany.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ewa Pietrzak
- adresDzielnica Bielany m. st. Warszawy, Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal275
- telefon(0-22) 443 48 22
- emailepietrzak@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202, Szkoły Podstawowej Nr 273 przy ul. J.
Balcerzaka 1 w Warszawie – Etap II modernizacja budynku szkoły
Opis zamówienia
Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202, Szkoły Podstawowej Nr 273 przy ul. J. Balcerzaka 1 w Warszawie – Etap II modernizacja budynku szkoły
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 28.12.2021

Zobacz powiązane ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202, Szkoły Podstawowej Nr 273 przy ul. J. Balcerzaka 1 w Warszawie – Etap II modernizacja budynku szkoły
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01525964000041
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: S. Żeromskiego 29
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 01-882
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bielany.zamowienia@um.warszawa.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielany.um.warszawa.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202, Szkoły Podstawowej Nr 273 przy ul. J. Balcerzaka 1 w Warszawie – Etap II modernizacja budynku szkoły

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-88a5d6ac-67d4-11ec-ae77-fe331fedffdc
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00334188/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-28 15:18
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000113/13/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.6 Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul.Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul.Balcerzaka 1 - Etap II

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zamowienia.um.warszawa.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Stały
dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
• Zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google
Chrome lub MS Edge;
• Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
• Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego w systemie nieprzekraczająca 100 MB;
• Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg,
jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip,
7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc:
Pozostałe informacje zawiera SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by
mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Mogą być przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.
Kto administruje moimi danymi?
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest
Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.
• Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące
Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać
na adres: iod@um.warszawa.pl
Dlaczego moje dane są przetwarzane?
• Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do niej
wydanych; ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, lub jest niezbędne do wykonania
zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego.
• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie
będziemy mogli zrealizować Pana/Pani sprawy .
Jak długo będą przechowywane moje dane?
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. czas
prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.
Kto może mieć dostęp do moich danych?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,
w szczególności:
• podmioty świadczące na rzecz Urzędu m.st. Warszawy usługi informatyczne, pocztowe;
• podmiot Platforma Aukcyjna Marketplanet;
b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie
przepisów prawa;
Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?
• Ma Pani/Pan prawo do:
1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
2. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane,
lub w inny sposób przetwarzane;
• nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
• wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione
podstawy przetwarzania;
• Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
• Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:
• zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
6. dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z
wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw
do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której
dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
7. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu
w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.
• Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): jak w SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.49.2021.EPI
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja budynku szkoły podstawowej przy ul. Arkuszowej 202 w Warszawie będącej filią Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka w Warszawie (Budynek szkoły – 2 kondygnacje naziemne i 1 podziemna; kubatura 10 100 m3).
Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego budynku oraz dostosowanie budynku do aktualnych wymagań ochrony pożarowej, dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz do aktualnych potrzeb funkcjonalnych.
Zakres inwestycji obejmuje lokalne przebudowy wnętrza budynku, w szczególności pomieszczeń sanitarnych, bloku żywienia itp., budowę windy, przebudowy wejść, wymianę instalacji technicznych w budynku, oraz remont ogólnobudowlany.
Lokalizacja, funkcja (budynek szkolny), gabaryty i charakterystyczne parametry obiektu pozostają bez zmian.
Zakres prac wykonanych w I etapie - izolacja i docieplenie ścian fundamentowych zewnętrznych, instalację kanalizacyjną zewnętrzną i drenażową, ciągi piesze oraz parkingi, oświetlenie chodników.
6.3. Lokalizacja (adres inwestycji):
Warszawa, ul. Arkuszowa 202, działka nr ewid. 34/4 w obrębie 7-12-06; powierzchnia działki: 0,67 ha.
6.4. Zakres prac, w szczególności obejmuje:
1. Budynek szkoły – roboty budowlane:
a) Prace rozbiórkowe wewnątrz budynku.
b) Prace rozbiórkowe na zewnątrz budynku.
c) Prace wykończeniowe wewnątrz budynku:
- izolacje poziome ścian
- wykonanie posadzek na poszczególnych kondygnacjach
- wykonanie tynków, okładzin ścian i sufitów.
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
d) Prace wykończeniowe zewnętrzne - docieplenie elewacji.
2. Budynek szkoły – roboty instalacyjne:
a) Technologia kuchni.
b) Instalacje sanitarne wewnętrzne: instalacja wod-kan, instalacje centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, kotłownia w zakresie rozdzielni ciepła, instalacja gazu – poza kotłownią, instalacje wentylacji mechanicznej. Prace rozbiórkowe instalacji sanitarnych.
c) Instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne, instalacje systemów alarmowych i anten. Prace rozbiórkowe instalacji elektrycznych.
3. Instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne, instalacje systemów alarmowych i anten.
Ponadto:
4. Opracowanie dokumentacji powykonawczej po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia –
2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w formie cyfrowej.
6.5. Dostępność dla osób niepełnosprawnych
Przedmiot zamówienia ma być dostosowany do potrzeb wszystkich użytkowników obiektu. Wymagane jest zapewnienie dostępu wraz z możliwością użytkowania przez osoby o ograniczonej mobilności i percepcji, zgodnie z Zarządzeniem nr 1682/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 października 2017r. w sprawie tworzenia na terenie Miasta Stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji.
6.6. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (klauzule społeczne):
Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia (pod pojęciem „zatrudnionych” należy rozumieć nowo zatrudnionych jak również już zatrudnionych pracowników) przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ do realizacji niniejszego zamówienia osób na podstawie stosunku pracy, w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu Pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.) do wykonywania n/w czynności:
1) roboty rozbiórkowe;
2) roboty remontowe i renowacyjne;
3) roboty w zakresie pokrywania podłóg i ścian;
4) roboty w zakresie stolarki budowlanej;
5) roboty instalacyjne elektryczne i teletechniczne;
6) roboty instalacyjne kanalizacyjne i hydrauliczne;
7) roboty instalacyjne w budynkach;
8) roboty wodno-kanalizacyjne i sanitarne;
9) roboty w zakresie instalowania urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodzących;
10) roboty w zakresie instalowania wentylacji;
11) roboty malarskie i tynkarskie;
12) ocieplenie ścian;
13) roboty wykończeniowe;
Sposób weryfikacji zatrudnienia osób do ww. czynności oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy – stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.
6.7. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA określa:
1) Projektowane postanowienia umowy – stanowiące załącznik nr 4 do SWZ
oraz dokumentacją projektową, składającą się z:
2) Projekt budowlany (do wykorzystania w zakresie robót wewnętrznych) składający się z:
- Projektu Architektoniczno-Budowlany (zał. nr 9 do SWZ),
- Projektu Budowlanego – Uzgodnienia i Załączniki (zał. nr 10 do SWZ)
3) Projekt techniczny składający się z TOMU IV, V, VII, VIII oraz instalacji sanitarnych wewnętrznych:
- TOM IV – Architektura i Konstrukcja (zał. nr 11 do SWZ)
- TOM V – Instalacje Wentylacji Mechanicznej (zał. nr 12 do SWZ)
- TOM VII – Instalacje Elektryczne i Teletechniczne (zał. nr 13 do SWZ)
- TOM VIII – Technologia Kuchni (zał. nr 14 do SWZ)
- TOM - Instalacje Sanitarne Wewnętrzne (zał. nr 15 do SWZ)
4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót składająca się z:
- ST-1 – robót budowlanych (zał. nr 16 do SWZ)
- ST-4 – roboty sanitarne - instalacja wentylacji (zał. nr 17 do SWZ)
- ST-5 – instalacja kanalizacyjna (zał. nr 18 do SWZ)
- ST-6 – instalacja wodociągowa (zał. nr 19 do SWZ)
-ST-7 – instalacja grzewcza (zał. nr 20 do SWZ)
- ST-8 – instalacja gazowa (zał. nr 21 do SWZ)
- ST-10 – instalacje elektryczne i teletechniczne (zał. nr 22 do SWZ)
5) Przedmiar robót (jest dokumentem pomocniczym przy wycenie oferty) zał. nr 23 do SWZ.
W przypadku ewentualnych niezgodności pomiędzy ww. dokumentami, wiodącym jest Projekt budowlany.
UWAGA: Powyższa dokumentacja może być wykorzystana tylko do celów udzielenia zamówienia publicznego.
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia odniósł się do norm. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje wykonanie roboty budowlanej nie zgodnej ze wskazanymi normami wówczas na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45443000-4 - Roboty elewacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 606 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia
4.3.6.) Waga: 30,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy
4.3.5.) Nazwa kryterium: zatrudnienie osoby/ ób niepełnosprawnej/ yc, która/e będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
4.3.6.) Waga: 5,00
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy
4.3.5.) Nazwa kryterium: zatrudnienie osoby/ ób młodocianej / ych, która/e będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
4.3.6.) Waga: 5,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:
zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej: dotyczącej doświadczenia Wykonawcy:
W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali (zakończyli)
a) co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na remoncie, budowie lub/i przebudowie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j.) instalacji sanitarnej (wod-kan lub/i co lub/i ct) w budynku kubaturowym z wyłączeniem budynków jednorodzinnych, gospodarczych i magazynowych na kwotę brutto minimum 1 000 000,00 złotych.
b) co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na remoncie, budowie lub/i przebudowie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j.) instalacji wentylacji mechanicznej w budynku kubaturowym z wyłączeniem budynków jednorodzinnych, gospodarczych i magazynowych na kwotę brutto minimum 500 000,00 złotych.
c) co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na remoncie, budowie lub/i przebudowie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j.) instalacji elektrycznej lub/i teletechnicznej w budynku kubaturowym z wyłączeniem budynków jednorodzinnych, gospodarczych i magazynowych na kwotę brutto minimum 400 000,00 złotych.
UWAGA!!!
Możliwe jest łączenie doświadczenia w ramach jednej umowy w zakresie warunków (branż) określonych w lit. a), b) i c) pod warunkiem zachowania wymogu co do wartości określonych dla każdego ww. warunku (branży).
Dla przykładu:
Wykonawca może wykazać się spełnieniem warunku poprzez wykazanie się doświadczeniem w ramach jednej umowy, która obejmuje wykonanie robót budowlanych np. określonych w lit. a) i b) o łącznej wartości minimum 1 500 000,00 zł. brutto, z zastrzeżeniem zachowania wymogu co do minimalnych wartości określonych dla lit. a) i b) tj. dla lit. a) minimum
1 000 000,00 zł. brutto, a dla lit. b) minimum 500 000,00 zł. brutto oraz jednej umowy obejmującej roboty określone w lit. c) o wartości minimum 400 000,00 zł. brutto.
lub
Dla przykładu:
Wykonawca może wykazać się spełnieniem warunku poprzez wykazanie się doświadczeniem w ramach jednej umowy, która obejmuje wykonanie robót budowlanych np. określony w lit. a), b) i c) o łącznej wartości minimum 1 900 000,00 zł. brutto, z zastrzeżeniem zachowania wymogu co do wartości określonych dla lit. a), b) i c) tj. dla lit. a) minimum 1 000 000,00 zł. brutto, dla lit. b) tj. minimum 500 000,00 zł. brutto i dla lit. c) minimum 400 000,00 zł. brutto.
B) dotyczącej osób:
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane lub odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów – do sprawowania funkcji:
a) kierownika budowy – osoba która będzie pełnić niniejsza funkcję winna posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w zakresie bez ograniczeń.
b) kierownika robót elektrycznych - osoba która będzie pełnić niniejsza funkcję winna posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w co najmniej ograniczonym zakresie.
c) kierownika robót sanitarnych - osoba która będzie pełnić niniejsza funkcję winna posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w co najmniej ograniczonym zakresie.
12.3. SWZ W odniesieniu do warunku określonego w pkt 12.2.4) A) lit. a), b) i c) SWZ oraz 12.2.4) B) a), b) i c) SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
12.4.SWZ Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Wykaz robót budowlanych (sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
b) Wykaz osób (sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 8 do SWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a. oświadczenie Wykonawcy (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SWZ) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w pkt. 12.1 SWZ
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. W przypadku, gdy Wykonawca oferuje rozwiązania nieodpowiadające wprost normom referencyjnym opisanym w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji projektowej, stanowiącej załączniki nr 9-23 do SWZ) - Zamawiający wymaga udowodnienia w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art.104-107 ustawy PZP, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
UWAGA!
W Formularzu oferty (o którym mowa w pkt 18.1. lit a) SWZ) w systemie Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę – czy oferuje rozwiązania nieodpowiadające wprost normom opisanym w dokumentacji projektowej. Niniejsze informacje nie podlegają wyjaśnieniu lub uzupełnienu
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Dokumenty określone w powyższym pkt. 1 niniejszego ogłoszenia tj. podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w art. 104 - 107 ustawy PZP, podlegają uzupełnieniu
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
15.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
15.2. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
• postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
• wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;
• ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
15.3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców wspólnie ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
15.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w przypadkach, o których mowa w pkt 12.1.2. SWZ , natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 12.2. SWZ.
15.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. 18.2.2. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
15.6. W przypadku, gdy spełnienie warunku opisanego:
1) w pkt 12.2.4) A) lit. a), b) i c) SWZ oraz w pkt 12.2.4) B) lit. a), b) i c) SWZ wykazuje co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli jego spełnienie wykaże co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegający się (Konsorcjant), który będzie bezpośrednio realizował robotę budowaną.
2) w pkt 12.2.4) A) lit. a), b) i c) SWZ oraz w pkt 12.2.4) B) lit. a), b) i c) SWZ wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane, (z uwzględnieniem powyższego)
 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
15.7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 18.2.3.1. oraz 18.2.3.2. SWZ, przy czym:
1) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 18.2.3.1. SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 12.2.4) SWZ;
2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 18.2.3.2. SWZ składa każdy z nich.
15.8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy i muszą być akceptowalne przez obie umawiające się strony.
2. Umowa może zostać zmieniona w przypadkach określonych w art. 455 PZP, a także w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności przedstawionych w § 17 projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-20 10:30
8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Platformy, pod adresem https://zamowienia.um.warszawa.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-20 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-18
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)45.11.13.00-1
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania606 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Wadium nie jest wymagane.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Gwarancja i rękojmia 30 %
Zatrudnienie osoby/ ób niepełnosprawnej/ yc, która/e będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia5 %
Zatrudnienie osoby/ ób młodocianej / ych, która/e będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia5 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2022-01-20
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: nie dotyczy
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2022-01-20 godzina 10:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2022-02-18
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2022-01-20, 11:00, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami: Ewa Pietrzak - Główny specjalista w
Wydziale Zamówień Publicznych, tel.: 22 443 48 22
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-12-28


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |