m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-12-28 , 16:00:00
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
- adresWalewska 4, 04-022 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(22) 2773027; (22) 2773025
- faks
- e-mailzamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl
- adres internetowyhttp://www.zgnpragapld.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Mariola Matusik
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Walewska 4, 04-022 Warszawa
- lokal https://www.zgnpragapld.waw.pl/
- telefon(0-22) 277 30 25
- emailzamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMariola Matusik
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Walewska 4, 04-022 Warszawa
- lokal https://www.zgnpragapld.waw.pl/
- telefon(0-22) 277 30 25
- emailzamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Walewska 4, 04-022 Warszawa
- lokal https://www.zgnpragapld.waw.pl/
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Walewska 4, 04-022 Warszawa
- lokal https://www.zgnpragapld.waw.pl/
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wynoszenie, przewóz oraz rozładunek odpadów komunalnych w tym wielkogabarytowych oraz innych rzeczy ruchomych z lokali i innych miejsc wskazanych przez ZGN Praga - Południe m. st. Warszawy do miejsc składowania oraz wynoszenie, załadunek i wywóz na składowisko odpadów poremontowych.
NR SPRAWY ZP/TP/U/82/21.
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wynoszenie, przewóz oraz rozładunek odpadów komunalnych w tym wielkogabarytowych oraz innych rzeczy ruchomych z lokali i innych miejsc wskazanych przez ZGN Praga - Południe m. st. Warszawy do miejsc składowania oraz wynoszenie, załadunek i wywóz na składowisko odpadów poremontowych.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje min.
1) opróżnianie i sprzątanie lokali z pozostałości po lokatorach, o którym mowa w lit. a (str. 1) Opisu przedmiotu zamówienia – w ilości ok. 750 m3 w skali 10 m-cy,
2) opróżnianie lokalu w czasie eksmisji z rzeczy ruchomych, o którym mowa w lit. b (str. 1) Opisu przedmiotu zamówienia – w ilości ok. 100 m3 w skali 10 m-cy,
3) usuwanie odpadów poremontowych, o którym mowa w lit. c (str. 1) Opisu przedmiotu zamówienia – w ilości ok. 30 m3 w skali 10 m-cy.
Wskazane ilości prac mają charakter pomocniczy. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi według rzeczywistych ilości jakie wystąpią w trakcie realizacji zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ oraz Uchwałą Nr LXI/1632/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 08.02.2018 r. stanowiącą Załącznik nr 13 do SIWZ.
4. W celu należytej realizacji przedmiotu zamówienia, wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne umowy z zakładami prowadzącymi działalność w zakresie składowania i utylizacji odpadów komunalnych (składowiskiem).

UWAGA treść ogłoszenia BZP uległa zmianie. Aktualna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie https://www.zgnpragapld.waw.pl/
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawZasoby administrowane przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)90.51.10.00-2
Dodatkowe przedmioty (CPV) 90.51.20.00-9


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttps://zamowienia.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania10 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium2200,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
I. KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
1.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
I.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 6
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
I.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
I.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane poniżej;
2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
a) art. 108 ust. 1 ustawy,
b) art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 – 10 ustawy.
2) w celu potwierdzenia spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę:
a) usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych*, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, tj. co najmniej:
• jedną usługę (świadczenie okresowe lub ciągłe) polegającą na przewozie rzeczy wielkogabarytowych o wartości nie mniejszej niż 120.000,00 zł brut-to, wykonaną lub wykonywaną* w sposób okresowy lub ciągły w ramach jednej umowy, potwierdzone dowodami, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Za spełnienie warunku wykonania/wykonywania usługi polegającej na przewozie rzeczy wielkogabarytowych w sposób okresowy lub ciągły, Zamawiający uzna świadczenie usług polegającej na przewozie rzeczy wielkogabarytowych w okresie min. 6 m-cy i max. 12 m-cy (w przypadku realizacji umów wieloletnich minimalna kwota 120.000,00 zł. brutto musi przypadać na okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy).

*(lub wykonywane) oznacza, że Wykonawca może wykazać się usługami, które na dzień składania ofert nadal trwają, lecz wartość tych usług musi się odnosić do okresu, którego zakończenie nie może przekraczać terminu składania ofert. Wykonawca nie może wykazywać się wartością usług, które dopiero będą wykonywane);

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publiczne-go, wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami.
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, w tym co najmniej:
• 1 osobą przewidzianą do pełnienia nadzoru nad wykonaniem prac (koordynator),
• 2 pracownikami niewykwalifikowanymi,

c) wykazu sprzętu dostępnego wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że do dysponuje co najmniej:
• 1 (jednym) samochodem ciężarowym do przewozu rzeczy wielkogabarytowych z możliwością zabezpieczenia plandeką podczas transportu.
1.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
1.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złoże-niem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie za-mówienia (w szczególności gdy oferty zostały przygotowane niezależnie od siebie) – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SWZ;
2) oświadczenia(ń) o aktualności oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z po-stępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ,
3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem po-datków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumie-nie w sprawie spłat tych należności;
4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej tere-nowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaca-niem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wy-stawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 5) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 9 do SWZ;6) dokumentów wymienionych w ppkt 1 – 5 powyżej dotyczących: a) podmiotów udostępniających zasoby, jeśli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na za-sadach określonych w art. 118 ustawy, b) podmiotów wspólnie składających ofertę oddzielnie dla każdego podmiotu.

1.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 do SWZ, o których mowa w pkt 14.2.2a SWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych do-kumentów – oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
2) wykazu osób, o którym mowa w pkt 14.2.2.b SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami dotyczącymi zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 8 do SWZ;
3) wykaz sprzętu o którym mowa w pkt. 16.2.2.c), dostępnego wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 9 do SIWZ;

1.8.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym, w pkt 26, w formie określonej w pkt 23 SWZ ofertę składającą się z:
1) wypełnionego Formularza Oferty – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ;
2) dowodu wniesienia wadium – zgodnie z zapisami pkt 22 SWZ;
3) wypełnionego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie-podleganiu wykluczeniu z postępowania stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ – w przypadku:
a) wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców w zakresie, w jakim dany wykonawca wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,
b) w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca przedstawia, wraz z własnym oświadczeniem, oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w za-kresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby;
4) w przypadku gdy wobec wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia wskazane w art. 110 ust. 2, wykonawca wraz z oświadczeniem (stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ) składa dowody na potwierdzenie spełnienia przesłanek określonych w art. 110 ust. 2 ustawy, uchylających podstawy wykluczenia,
5) dokumentu zawierającego dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzającego, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej);
6) oświadczenia wykonawców w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SWZ;
7) w przypadku, o którym mowa w pkt 15.1 SWZ, zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy w tym zakresie. Zobowiązanie potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającymi zasoby gwaran-tuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

II - WARUNKI ZAMÓWIENIA
II.1.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
II.2.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzie-lenie zamówienia:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ramach oferty wspólnej
2. Podmioty składające wspólną ofertę:
1) zobowiązane są do ustanowienia w formie pisemnej pełnomocnika reprezentującego ich w po-stępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie;
2) składają pozostałe dokumenty wg uznania (z przedstawionych dokumentów musi wynikać, że warunki udziału w postępowaniu zostały
spełnione łącznie przez podmioty występujące wspólnie).
3. Szczegółowe wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostały określone w SWZ.
II.3) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: NIE.

III - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
III.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
III.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
III.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na pod-stawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zakres dopuszczalnych zmian postanowień umowy określa wzór umowy stanowiący Załącznik 12 do SWZ.
III.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
III.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy.
IV – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
IV.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.zgnpragapld.waw.pl/
IV.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
IV.3.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w po-stępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
IV.4.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.zgnpragapld.waw.pl/
IV.5.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się, zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy, wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności składanie w postępowaniu ofert, dokumentów i oświadczeń, zawiadomień oraz informacji przy użyciu funkcjonalności udostępnionych na stronie https://www.zgnpragapld.waw.pl/ w zakładce ZAMOWIENIA PUBLICZNE. 2. Ofertę wraz z załącznikami, sporządza się, pod rygorem nieważności, w:1) formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub2) postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.3. Komunikacja ze strony Zamawiającego z Wykonawcą będzie się odbywała za pomocą e-maila podanego przez Wykonawcę w formularzu oferty.
Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania wszelkich pism, zawiadomień oraz informacji wysłanych przez Zamawiającego.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego do złożenia oferty wraz z załącznikami wynosi 64 MB (na wszystkie załączone w jednej ofercie pliki max 20 załączników).5. Za datę wpływu oferty, wniosków, zawiadomień, oświadczeń, dokumentów elektronicznych lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wpływu
na stronę zamówień publicznych ZGN. Datę i godzinę wpływu potwierdza Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru (EPO) generowane automatycznie na stronie. Dokument jest możliwy do pobrania za-równo dla Wykonawcy jak i Zamawiające-go. Pobranie EPO jest jedynym potwierdzeniem złożenia dokumentów.
IV.6.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektroniczne-go modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostęp-ne: Nie
IV.7.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy.
IV.8.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski
IV.9) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny został określony w pkt 36 SWZ.
SEKCJA V – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
V.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
V.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: NIE
V.3) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
V.4) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
V.5.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Termin realizacji zamówienia – 10 miesięcy od dnia podpisania umowy
V.6) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
V.7) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: TAK.
1. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, określonych w opisie przed-miotu zamówienia, stanowiących nie więcej niż 50% całkowitej wartości umowy.
2. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone na warunkach określonych we wzorze umowy do niniejszego postępowania (załącznik nr 12 do SWZ) z ewentualnym uwzględnieniem zmian, o których mowa w art. 436 pkt 4 lit. b ustawy oraz zmian cen, które nastąpią po zawarciu umowy i mają wpływ na koszty realizacji zamówienia.

V.8) Kryteria oceny ofert
V.9) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
V.10) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie.

VI – INFORMACJE PODSTAWOWE
VI.1.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
VI.2) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000103/14/P

VI.3.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.7 Usługi transportowe
VI.4.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
VI.6.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym bez negocjacji (zakończonego aukcją elektroniczną) na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy.

VII Opis aukcji elektronicznej
1. Postąpienia w toku aukcji elektronicznej mogą być składane jedynie w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone, co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.
3. Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na platformie aukcyjnej na stronie internetowej http://zamowienia.um.warszawa.pl wpisując kod dostępu w odpowiednie pole systemu. Kod dostępu zostanie przekazany przez operatora platformy aukcyjnej Wykonawcom, których oferty nie zostaną zakwalifikowane do odrzucenia.
Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 234 ust. 2 ustawy w zw. z art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego).
4. Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać zainstalowany system operacyjny wspierany przez producenta tego systemu (Windows 7/Windows 8/Windows 10 bądź nowszy),
2) być wyposażony w procesor taktowany zegarem o częstotliwości 1 GHz i posiadać co najmniej 1 GB pamięci RAM (są to wymagania jakie powinien spełnić komputer z systemem Windows 7),
3) posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową wspieraną przez jej producenta: Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej IE10 albo Mozilla Firefox,
4) posiadać połączenie z siecią Internet o przepustowości nie mniejszej niż 128 kb/s.
5. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
6. Jedynym kryterium oceny ofert w aukcji elektronicznej jest cena ofertowa brutto (C) za realizację całego przedmiotowego zamówienia. Ceną wyjściową w aukcji elektronicznej dla każdego wykonawcy jest cena ofertowa brutto (C) zaproponowana przez danego wykonawcę w złożonej ofercie pisemnej. Kryterium „Czas przystąpienia do realizacji prac objętych zleceniem” (T) oraz „Stosowanie do napędu pojazdów używanych do wykonywania usługi wyłącznie paliw alternatywnych „(E) nie podlega licytacji.
7. Zamawiający ustala wysokość minimalnego postąpienia: 1.000,00 zł - ceną podlegającą aukcji elektronicznej będzie cena brutto całego zamówienia (C).
8. Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w aukcji, także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.
9. Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie i klasyfikacji, zgodnie ze wzorami określonymi w punktach 18 i 20 SWZ.
10. W przypadku nieprzeprowadzenia aukcji lub, gdy po jej przeprowadzeniu nie ulegnie zmianie oferta najkorzystniejsza złożona w terminie wskazanym w pkt 26.1 SWZ, wiążąca pozo-staje ww. oferta.
11. Zamawiający zamyka aukcję elektroniczną:
1) jeśli w podstawowym czasie (15 min.) nie zostanie złożona żadna oferta, lub
2) po upływie czasu ustalonego jako „czas dogrywki” (3 min.), liczonego od rozpoczęcia kolejnej minuty następującej po tej, w której złożono ostatnią ofertę - jednak nie wcześniej niż po upływie czasu podstawowego aukcji.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian powyższych paramentów aukcji. O zmianach zostaną niezwłocznie poinformowani wszyscy zaproszeni Wykonawcy.
13. W Formularzu Oferty należy wpisać osobę uprawnioną do składania ofert w imieniu wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej. W przypadku, gdy będzie to inna osoba niż podpisująca ofertę, należy załączyć do oferty pełnomocnictwo dla tej osoby, podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, z którego wynikać będzie prawo do reprezentowania wykonawcy w aukcji elektronicznej.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
(T) Czas przystąpienia do realizacji prac objętych zleceniem20 %
(E) Stosowanie do napędu pojazdów używanych do wykonywania usługi wyłącznie paliw alternatywnych20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2022-01-26
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://www.zgnpragapld.waw.pl/
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2022-01-26 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2022-02-24
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2022-01-26, 11:00, ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy 04-022 Warszawa ul. Walewska 4 (pokój nr 21)
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-12-28


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |