m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-12-29 , 10:46:00
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
- adresJagielońską 23, 03-719 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 818-67-41
- faks(0-22) 818-67-41
- e-mailzamow@zgn-praga-pn.pl
- adres internetowyhttp://www.zgn-praga-pn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Agnieszka Michałowska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Jagielońską 23, 03-719 Warszawa
- lokal2
- telefon(22) 818-67-41
- emailzamow@zgn-praga-pn.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJarosław Gałkowski
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Jagielońską 23, 03-719 Warszawa
- lokal19
- telefon(0-22) 2054148
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Jagielońską 23, 03-719 Warszawa
- lokal2
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie w systemie ”zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie windy zewnętrznej do budynku mieszkalnego przy ul. Środkowej 3 front w Warszawie.
Oznaczenie sprawy: DNZP.261.55.2021
Opis zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w systemie ”zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie windy zewnętrznej do budynku mieszkalnego przy ul. Środkowej 3 front w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji określają załączniki stanowiące integralną część swz tj. Program funkcjonalno użytkowy - Załącznik Nr 6 do swz, Projekt umowy – Załącznik Nr 7 do swz oraz swz.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.32.00.00-7
45.21.00.00-2
45.30.00.00-0
45.40.00.00-1
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://zamowienia.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania360 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium8000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu – obligatoryjne przesłanki wykluczenia art. 108 ust. 1 pzp oraz przesłanki fakultatywne wskazane przez Zamawiającego w Rozdziale Va niniejszej swz tj. art. 109 ust. 1 pkt. 1, pkt. 4, pkt. 5 oraz pkt.7 pzp;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych).

d) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
 wykonał, w sposób należyty, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem wykonanie windy o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 200 000,00 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych) brutto.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli 1 z wykonawców wykaże, że wykonał, w sposób należyty, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem wykonanie windy o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 200 000,00 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych) brutto.

 Dysponuje do projektowania osobą posiadającą: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (t.j. Dz. U. 2020. 1333 ze zm.) i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wymagane przepisami ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa z dnia 15 grudnia 2000 r (t.j. Dz. U. 2019. 1117);

 Dysponuje do projektowania osobą posiadającą: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (t.j. Dz. U. 2020. 1333 ze zm.) i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wymagane przepisami ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa z dnia 15 grudnia 2000 r (t.j. Dz. U. 2019. 1117);

 Dysponuje do projektowania osobą posiadającą: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych, wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (t.j. Dz. U. 2020. 1333 ze zm.) i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wymagane przepisami ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa z dnia 15 grudnia 2000 r (t.j. Dz. U. 2019. 1117);

 Dysponuje do projektowania osobą posiadającą: - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych, wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (t.j. Dz. U. 2020. 1333 ze zm.) i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wymagane przepisami ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa z dnia 15 grudnia 2000 r (t.j. Dz. U. 2019. 1117);

 Dysponuje do kierowania budową - kierownikiem budowy - osobą posiadającą:
 uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz. 1333 z zm.),
 aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wymagane przepisami ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa z dnia 15 grudnia 2000 r (Dz. U. z 2019 r, poz. 1117),
 co najmniej 3 – letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót, inżyniera budowy lub inspektora nadzoru– w zakresie budowy, przebudowy lub remontu (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane);

 Dysponuje do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej - osobą posiadającą:
 uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
 aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wymagane przepisami ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa z dnia 15 grudnia 2000 r (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117);
 co najmniej 3 – letnie doświadczenie przy realizacji robót budowlanych polegających na remoncie, budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane).

 Dysponuje do kierowania robotami budowlanymi w branży sanitarnej - osobą posiadającą:
 uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
 aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wymagane przepisami ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa z dnia 15 grudnia 2000 r (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117);
 co najmniej 3 – letnie doświadczenie przy realizacji robót budowlanych polegających na remoncie, budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane).

 dysponuje do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia – co najmniej 5 osobami wymóg zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, przez cały okres realizacji umowy o zamówienie publiczne w wymiarze czasu pracy min. 0,5 etatu.

Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2020 r, poz. 1333 z późn. zm.) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania.
Osoba będąca obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, co jest równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117). Posiadanie uprawnień w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w jednym z krajów członkowskich jest równoznaczne z posiadaniem ich w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Jeżeli w danym kraju UE nie działają Izby samorządu to nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.


Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do swz; W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.
2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wzór określony Nr 2 do swz
3) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór określony Nr 3 do swz.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wzór określony Nr 2 do swz oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postepowaniu – wzór określony Nr 3 do swz.
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy - wzór określony Nr 4 do swz;
6) W przypadku, gdy wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 pzp składa oświadczenie – zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia - wzór określony Nr 5 do swz;

7) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy dołączyć jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej natomiast w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu - Zamawiający zaleca dołączenie do oferty potwierdzenia dokonania przelewu wadium - zgodnie z postanowieniami Rozdziału VIII niniejszej swz;
8) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa Pełnomocnik.
9) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10) Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.


1. Aukcja elektroniczna:
1) Zamawiający przeprowadzi jednoetapową aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.
2) Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na platformie aukcyjnej na stronie internetowej http://zamowienia.um.warszawa.pl za pomocą danych uwierzytelniających przekazanych przez operatora platformy aukcyjnej Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3) Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania:
-posiadać zainstalowany system operacyjny wspierany przez producenta tego systemu (Windows 7/Windows 8/ Windows 10 bądź nowszy),
-być wyposażony w procesor taktowany zegarem o częstotliwości 1 GHz i posiadać co najmniej 1 GB pamięci RAM (są to wymagania jakie powinien spełnić komputer z systemem Windows 7),
-posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową wspieraną przez jej producenta: Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej IE10 albo Mozilla Firefox,
-posiadać połączenie z siecią Internet o przepustowości nie mniejszej niż 128 kb/s.
4) W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji.
Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5) W toku aukcji elektronicznej Zamawiający będzie na bieżąco udostępniał każdemu Wykonawcy biorącemu w niej udział informację o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację wykonawców.
6) Jedynym licytowanym kryterium oceny ofert w aukcji elektronicznej będzie łączna cena brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia. Ceną wyjściową w aukcji elektronicznej dla każdego Wykonawcy jest łączna Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia zaoferowana przez danego Wykonawcę w złożonej ofercie pisemnej.
7) Zamawiający zamyka aukcję gdy w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta (postąpienie) lub, gdy w ciągu 3 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona inna oferta (postąpienie), jednakże nie wcześniej niż po upływie 15 minut od otwarcia aukcji.
8) Termin rozpoczęcia aukcji zostanie przekazany przez Zamawiającego w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej.
9) Minimalna wartość postąpienia w aukcji elektronicznej wynosi 3 000,00 zł.
10) W przypadku nieprzeprowadzenia aukcji lub, gdy po jej przeprowadzeniu nie ulegnie zmianie najkorzystniejsza oferta wybrana w II etapie oceny ofert wskazanym w Rozdziale XIII, wiążąca jest ocena dokonana w II etapie.
11) W ust. 15 Formularza Oferty należy wpisać osobę uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej.
W przypadku, gdy będzie to inna osoba niż podpisująca ofertę, należy załączyć do oferty pełnomocnictwo dla tej osoby, podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, z którego wynikać będzie prawo do reprezentowania Wykonawcy w aukcji elektronicznej – w formie określonej w Rozdziale X ust. 6 pkt. 10.


Jeżeli w wyniku przeprowadzenia aukcji elektronicznej zostanie wybrana oferta z niższą ceną niż uznana za najkorzystniejszą w III etapie oceny ofert, zwycięzca zobowiązany będzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przedstawić ponownie Wypełnione kosztorysy ofertowe tak, aby łączna cena zamówienia brutto (suma wartości brutto poszczególnych kosztorysów) była co najwyżej równa cenie za realizację zamówienia oferty, która wygrała aukcję elektroniczną. Wszystkie ceny muszą być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.


Oferty oceniane będą w 3 etapach:
1) I etap: ocena w zakresie przesłanek do odrzucenia oferty lub do uznania oferty za odrzuconą w przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia wykonawcy składającego ofertę;
2) II etap: ocena według kryteriów określonych poniżej
W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu.
3) III etap: aukcja elektroniczna.
W III etapie Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej http://zamowienia.um.warszawa.pl, składają kolejne korzystniejsze postąpienia według zasad określonych w Rozdziale XIII ust. 9 swz.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 pzp):
1) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 58 ust.2 pzp).
2) Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana jest oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 swz, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału postepowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.


Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu określa wymagania zgodnie z art. 95 ustawy Pzp i wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, które polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).
Rodzaje czynności związane z realizacją zamówienia – roboty budowlane, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w: dokumentacji technicznej - Programie funkcjonalno-użytkowym oraz projekcie umowy stanowiących integralną część swz oraz Rozdziale XIV swz.
Zamawiający wymaga, złożenia najpóźniej w dniu podpisania Umowy, oświadczenia Wykonawcy i Podwykonawców o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia tj. co najmniej 5 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (przez cały okres realizacji umowy) w wymiarze czasu pracy min. 0,5 etatu.IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji 40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2022-02-02
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: ------
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://miniportal.uzp.gov.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2022-02-02 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2022-03-03
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2022-02-02, 09:30, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, ul. Jagiellońska 23, 03-719 Warszawa, pok. 1
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-12-29


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |