m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-12-29 , 12:48:19
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
- adresBiałobrzeska 11, 02-379 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 658-19-03
- faks(0-22) 658-19-03
- e-mailsekretariat@zgnochota.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zgnochota.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Piotr Milej
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Białobrzeska 11, 02-379 Warszawa
- lokal24a
- telefon(0-22) 658 19 03
- emailpmilej@zgnochota.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAndrzej Piotrowski
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Białobrzeska 11, 02-379 Warszawa
- lokal26
- telefon226581903
- emailapiotrowski@zgnochota.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy – 1 lokal przy ul. Szczęśliwickiej 27 m 4
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu lokalu mieszkalnego – pustostanu zlokalizowanego na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, tj. lokalu o powierzchni 13,95 m2 przy ulicy Szczęśliwickiej 27 m 4.
2. Zamówienie obejmuje wykonanie robót:
2.1.W zakres podstawowych robót budowlanych wchodzą nw. roboty:
a) wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV,
b) wymiana stolarki drzwiowej,
c) remont posadzek,
d) roboty murowe i tynkarskie,
e) roboty szklarskie,
f) roboty glazurnicze,
g) roboty malarskie.
2.2. W zakres podstawowych robót sanitarnych wchodzą nw. roboty:
a) wymiana urządzeń sanitarnych i gazowniczych,
b) wymiana podejść do urządzeń sanitarnych,
c) wymiana osprzętu,
d) częściowe wymiany lokalówek,
e) pomiary szczelności instalacji wodnej i gazowej
2.3.W zakres podstawowych robót elektrycznych wchodzą nw. roboty:
a) wymiana instalacji elektrycznej wewnątrz lokalu i do WLZ,
b) wymiana osprzętu elektrycznego,
c) wymiana tablic,
d) pomiary elektryczne,
e) sporządzenie dokumentacji dla zakładu energetycznego,
2.4.Inne roboty towarzyszące, związane z technologią poszczególnych branż robót.

3. Zakres prac remontowych obejmuje roboty z branży: ogólnobudowlanej, instalacji elektrycznych, sanitarnych i gazowniczych. Szczegółowy zakres prac remontowych ujęty został w załączonym przedmiarze robót, stanowiącym załącznik Nr 7 do SWZ Przedmiar robót.

4. Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania ww. nieruchomością na cele budowlane.

5. Do wykonania robót muszą być zastosowane materiały posiadające aktualne deklaracje zgodności lub certyfikaty z odpowiednimi dokumentami odniesienia: PN, PN- E, AT.

6. Zakres robót obejmujący całość zadania określony zostanie za pomocą przedmiarów robót oraz uproszczonych kosztorysów ofertowych wraz z tabelą elementów scalonych, zestawieniem robocizny, materiałów oraz sprzętu.

7. Zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót zostały zawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – załącznik Nr 6 do SWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Ochota m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)45.45.30.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.33.00.00-9
45.31.00.00-3

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania40 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium140,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP oraz na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 15 000 zł.
d) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
‐ dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami, w specjalności zgodnej z przedmiotem zamówienia zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
‐ w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał 2 roboty budowlane, o wartości co najmniej: 15 000 zł brutto każda oraz przedstawi dowody, że roboty te zostały wykonane należycie.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2022-01-17
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zgnochota.ezamawiajacy.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2022-01-17 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2022-02-15
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2022-01-17, 10:30, ZGN Ochota, Warszawa ul. Białobrzeska 11
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-12-29


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |