m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-12-30 , 09:44:04
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Dróg Miejskich
- adresChmielna 120, 00-801 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 620-10-21
- faks(0-22) 620-91-71
- e-mailzzp@zdm.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zdm.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Aldona Gałązka
- adresZarząd Dróg Miejskich, Chmielna 120, 00-801 Warszawa
- lokal114
- telefon(0-22) 5589168
- email
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJakub Miernik
- adresZarząd Dróg Miejskich, Chmielna 120, 00-801 Warszawa
- lokal36
- telefon(0-22) 22 55-89-430
- emailj.miernik@zdm.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przebudowa drogi w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych oraz wymiana oświetlenia przejść dla pieszych w dzielnicach: Bemowo, Ursus, Ursynów, Włochy – Część 1
Przebudowa drogi w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych oraz wymiana oświetlenia przejść dla pieszych w dzielnicach: Praga Północ, Śródmieście, Targówek, Żoliborz oraz dostawa urządzeń pomiarowych – Część 2
Przebudowa drogi w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych oraz wymiana oświetlenia przejść dla pieszych w dzielnicach: Bielany, Mokotów, Wilanów, Wola – Część 3
Przebudowa drogi w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych oraz wymiana oświetlenia przejść dla pieszych w dzielnicach: Białołęka, Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła – Część 4
Opis zamówienia
Część 1
Przebudowa drogi w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych:
- Bemowo – 7 przejść; Ursus – 52 przejścia; Ursynów – 17 przejść
Wymiana oświetlenia przejść dla pieszych:
- Bemowo – 1 przejście; Ursynów – 3 przejścia; Włochy – 1 przejście.
Część 2
Przebudowa drogi w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych:
- Praga Północ – 4 przejścia, Śródmieście – 10 przejść, Targówek – 33 przejścia, Żoliborz – 29 przejścia
Wymiana oświetlenia przejść dla pieszych:
- Praga Północ – 2 przejścia; Śródmieście – 2 przejścia; Targówek – 1 przejście.
Dostawa urządzeń pomiarowych:
- analizator jakości zasilania;
- spektroradiometr;
- miernik do pomiaru powłok lakierniczych i cynkowych metodą wiroprądową
i indukcji magnetycznej.
Część 3
Przebudowa drogi w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych:
- Bielany – 20 przejść; Mokotów – 10 przejść; Wilanów – 23 przejścia; Wola – 9 przejść
Wymiana oświetlenia przejść dla pieszych:
- Mokotów – 7 przejść; Wola – 2 przejścia;
Część 4
Przebudowa drogi w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych:
- Białołęka – 7 przejść; Praga Południe – 21 przejścia; Rembertów – 1 przejście; Wawer – 23 przejścia; Wesoła – 12 przejść
Wymiana oświetlenia przejść dla pieszych:
- Białołęka – 2 przejścia; Praga Południe – 3 przejścia; Wawer – 1 przejście; Wesoła – 4 przejścia.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)45.31.00.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Przebudowa drogi w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych oraz wymiana oświetlenia przejść dla pieszych w dzielnicach: Bemowo, Ursus, Ursynów, Włochy25000,00
2Przebudowa drogi w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych oraz wymiana oświetlenia przejść dla pieszych w dzielnicach: Praga Północ, Śródmieście, Targówek, Żoliborz oraz dostawa urządzeń pomiarowych 21000,00
3Przebudowa drogi w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych oraz wymiana oświetlenia przejść dla pieszych w dzielnicach: Bielany, Mokotów, Wilanów, Wola 20700,00
4Przebudowa drogi w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych oraz wymiana oświetlenia przejść dla pieszych w dzielnicach: Białołęka, Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła 21700,00
Razem 88400,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania5 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium88400,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

1.Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1.nie podlegają wykluczeniu,
1.2.spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1.sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
Wykonawca uzyskał średni przychód za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie „rachunków zysku i strat” pozycja „przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż:
część 1: 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych);
część 2: 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych);
część 3: 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych);
część 4: 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych);
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej:
część 1: 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych);
część 2: 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych);
część 3: 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych);
część 4: 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych);
1.2.2 zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
1.2.2.1. Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:
część 1:
3 zamówienia o wartości łącznej nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto na remont lub budowę oświetlenia ulicznego lub zewnętrznego, w tym jedno z nich na kwotę co najmniej 750 000,00 zł brutto;
część 2:
3 zamówienia o wartości łącznej nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto na remont lub budowę oświetlenia ulicznego lub zewnętrznego, w tym jedno z nich na kwotę co najmniej 750 000,00 zł brutto;
część 3
3 zamówienia o wartości łącznej nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto na remont lub budowę oświetlenia ulicznego lub zewnętrznego, w tym jedno z nich na kwotę co najmniej 750 000,00 zł brutto;
część 4
3 zamówienia o wartości łącznej nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto na remont lub budowę oświetlenia ulicznego lub zewnętrznego, w tym jedno z nich na kwotę co najmniej 750 000,00 zł brutto;
UWAGA:
W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część należy spełnić następujące warunki:
3 zamówienia o wartości łącznej nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto na remont lub budowę oświetlenia ulicznego lub zewnętrznego, w tym jedno z nich na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł brutto
Przez oświetlenie uliczne lub zewnętrzne Zamawiający rozumie oświetlenie dróg, ciągów pieszych, pieszo-rowerowych, dróg rowerowych, parkingów zewnętrznych lub placów, realizowanych przy użyciu urządzeń i elementów oświetleniowych
1.2.2.2 Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem niezbędnymi do wykonania zamówienia publicznego, w szczególności określonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), zgodnie z poniższym wykazem:
Lp. - Stanowisko - Wymagana liczba osób – Okres posiadania wymaganych uprawnień - Doświadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) – podstawa dysponowania.
dla części 1, 2, 3 i 4 (w przypadku składania oferty na dowolnie wybraną część zamówienia)
1.Kierownik robót *1) - 1 osoba – 3 lata - 3 lata- podstawa dysponowania;
2.Brygadzista *2) - 1 osoba - 3 lata - 3 lata- podstawa dysponowania (umowa o pracę);
3.Monter elektryk *3) – 5 osób – 1 rok – 1 rok – podstawa dysponowania (umowa o pracę).
UWAGA:
W przypadku składania oferty na realizację więcej niż jednej części należy spełnić następujące warunki:
1.Kierownik robót *1) - 1 osoba – 3 lata - 3 lata- podstawa dysponowania;
2.Brygadzista *2) – 2 osoby - 3 lata - 3 lata- podstawa dysponowania (umowa o pracę);
3.Monter elektryk *3) – 10 osób – 1 rok – 1 rok – podstawa dysponowania (umowa o pracę).
*1) Kierownik robót powinien posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
*2) Brygadzista posiadający:
1.świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją na stanowisku dozoru:
a)urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV (lub: o napięciu znamionowym powyżej 1 kV),
b)sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego.
2. świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją na stanowisku eksploatacji:
a) urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV lub o napięciu znamionowym powyżej 1kV;
b) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego.
3. podstawa dysponowania umowa o pracę.
*3) Monter elektryk posiadający:
1. świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją na stanowisku eksploatacji:
a) urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV lub o napięciu znamionowym powyżej 1kV;
b) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
2. podstawa dysponowania umowa o pracę.
Kierownik robót powinien posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831, z późn. zm.) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117, z późn. zm.)).
Stanowiska określone powyżej mogą zostać również powierzone obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220, z późn. zm.).
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
1.2.Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie potwierdzi spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie wykaże braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadku spełnienia wobec niego przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, 10 Ustawy Pzp.
2.Opis sposobu przygotowania ofert – zgodnie z zapisami SWZ, w tym:
2.1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2.2.Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://zdm-waw.ezamawiajacy.pl .
2.3.Do oferty należy dołączyć m.in.:
2.3.1 oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniui spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 1 do SWZ.
Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, należy złożyć pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
2.3.2. kosztorys/y ofertowy/e (zgodnie z przedmiarami robót załączonymi w rozdziale V) - odpowiednio do części zamówienia, na którą/e składana jest oferta. Do każdego kosztorysu ofertowego należy załączyć stronę tytułową. Kosztorys/y oraz strona/y tytułowa/y powinny zostać złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
2.3.3. formularz cenowy – odpowiednio do części zamówienia, na którą/e składana jest oferta. (załącznik nr 5 do SWZ) - w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
2.3.4. w przypadku, o którym mowa w pkt. 7.2.2.3. SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 4 do SWZ),
2.3.5. w przypadku, o którym mowa w pkt. 10.3. SWZ, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Oświadczenia oraz oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę (z zastrzeżeniem odrębnych postanowień, w tym wskazanych w pkt 8.11.). Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oddzielnym pliku w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego) w postaci elektronicznej.
2.4.Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
2.4.1 Wymagane oświadczenie wskazane w pkt 8.9.1 powinno być złożone przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie. Należy je przesłać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 8.10 SWZ. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2.4.2 Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Ustanowienie przedmiotowego pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w oddzielnym pliku, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Do dokumentu (lub dokumentów) zawierającego ustanowienie pełnomocnika należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawców w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego) w postaci elektronicznej.
3.Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów, w tym podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od wezwania, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych, które potwierdzają okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, tj.:
3.1.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
3.1.1 sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających w szczególności przychody oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
Z załączonej części sprawozdania finansowego powinno wynikać, że sprawozdanie spełnia wymogi art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tj. że sprawozdanie finansowe zostało podpisane - z podaniem zarazem daty podpisu – przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez wszystkich członków tego organu. W przypadku odmowy podpisu wymagane jest załączenie pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.
3.1.2. dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia (zawierających potwierdzenie zapłaty ubezpieczenia);
3.1.3. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - załącznik nr 2 („Doświadczenie Wykonawcy”) dla każdej części.
Do powyższego wykazu powinny być dołączone dowody określające, czy wymienione w wykazie roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
3.1.4. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 3 („Wykaz osób”) dla każdej części
3.2. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
3.2.1 w niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia składanych na wezwanie.
4.Zmiany Umowy
1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy, w poniżej opisanym zakresie i przypadkach oraz zgodnie z warunkami ich wprowadzenia opisanymi poniżej:
1.1 Zmiana terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy:
1.1.1 Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:
a)klęski żywiołowe,
b)wystąpienie warunków atmosferycznych utrzymujących się przez okres 2 tygodni i odbiegających od typowych występujących w danym miesiącu lub określonych w STWiOR, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych lub dokonywanie odbiorów;
1.1.2 Zmiany spowodowane, nieprzewidzianymi w SWZ, warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które wymagały wstrzymania budowy, w szczególności:
a)niewypały, niewybuchy,
b)wykopaliska archeologiczne,
c)odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne np.:
- wystąpienie wód gruntowych, o ile nie przewidywała ich dokumentacja techniczna itp.,
- inna niż określona w STWiOR wilgotność gruntu,
d)odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów, w tym sieci lub instalacji,
e)w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażającego bezpośrednio życiu i zdrowiu ludzi;
1.1.3 Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
a)wstrzymanie robót przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,
b)konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub STWiOR,
c)opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub innych zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,
opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie umowy przez Wykonawcę;
1.1.4 Zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, w szczególności:
a)przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty, w szczególności decyzji, zezwoleń, uzgodnień, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
b)odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji,
c)niedopuszczenia do wykonania robót przez uprawniony organ lub nakazania wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy;
1.1.5 Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową:
a)wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę,
b)wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany Przedmiotu umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania umowy,
c)zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,
d)wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie;
1.1.6W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1.1.1 – 1.1.5 termin, o którym omowa w § 2 ust. 2 umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
1.2Zmiana Przedmiotu umowy poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej lub sposobu spełnienia świadczenia:
1.2.1Zmiany technologiczne, w zakresie sposobu wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:
a)niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub STWiOR spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń co utrudnia możliwość wykonania Przedmiotu umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec,
b)możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, w szczególności z uwagi na pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy, umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac,
c)konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub STWiOR, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu umowy;
1.2.2 Zmiana sposobu wykonania Przedmiotu umowy, zakresu robót, lokalizacji robót w sytuacji:
a)odmiennego od przyjętych w dokumentacji projektowej lub STWiOR warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych skutkujących niemożliwością zrealizowania Przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
b)odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub STWiOR warunki terenowe, w szczególności istnienie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów, w tym wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie;
c)konieczność zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub okoliczności gospodarczych,
d)konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności, gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa,
e) zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli takie zmiany dokumentacji okażą się konieczne, w szczególności z uwagi na wymogi jednostek uzgadniających lub opiniujących;
1.2.3 Zmiany w przypadku wystąpienia niezamierzonego pominięcia w przedmiarach określonych robót i gdy ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania całości zamówienia podstawowego, a także w przypadku obiektywnej konieczności zmniejszenia, bądź zwiększenia jednostek przedmiarowych zamówienia podstawowego (nie dotyczy zamówień dodatkowych, których przedmiot wykracza poza obiekt, nie jest objęty przedmiotem zamówienia zawartym w SWZ). Zastrzeżenie- jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia;
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1.2.1 – 1.2.3 termin, o którym omowa w § 2 ust. 2 umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności - jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.
1.3 Zmiany postanowień umowy dotyczących odbiorów oraz uzyskania stosownych pozwoleń, uzgodnień itp.:
1.3.1 Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbiorów częściowych, odbioru końcowego, prób lub testów, w sytuacji, gdy taka zmiana okaże się konieczna do prawidłowej oceny należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności, gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczególnych robót,
1.3.2 Dopuszczalna jest zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie robót budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszącym się do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwoleń, zgód lub uzgodnień, w sytuacji, gdy podmiot trzeci lub Zamawiający takich obowiązków nie wykonali lub ich wykonanie może się wiązać z utrudnieniami, które mogą wpłynąć na możliwość wykonania umowy przez Wykonawcę.
1.4 Zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie płatności poszczególnych części wynagrodzenia) polegająca na:
1.4.1 Zmianie kolejności wykonania robót, zmianie terminu wykonania poszczególnych etapów lub robót, zmianie zakresu robót do wykonania w poszczególnych etapach lub zmianie terminu płatności wynagrodzenia, w przypadku:
1.4.1.1 Zmiany technologii realizacji robót, zmiany materiałów, braku dostępu materiałów lub wystąpienia innej przyczyny powodującej, że realizacja robót w dotychczas ustalonym harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemożliwa,
1.4.1.2 Innej zmiany umowy mającej wpływ na harmonogram rzeczowo-finansowy;
1.4.2 Ograniczenia zakresu robót przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale płatności przewidzianej za dany etap, jeżeli zakres wykonanych w ramach etapu robót może zostać odebrany przez Zamawiającego, a pozostałe niezrealizowane roboty nie są możliwe do wykonania w danym etapie z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy; w takim przypadku dopuszczalny jest podział etapu na mniejsze etapy i dokonanie podziału płatności wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robót przewidzianych w poszczególnych etapach robót.
1.4.3 Odpowiedniej zmianie harmonogramu w przypadku wystąpienia przesłanki dotyczącej zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy na podstawie odpowiednio zastosowanych okoliczności określonych w pkt 1.1.
1.5 Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia, w odniesieniu do osób wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zmiana podwykonawców:
1.5.1 Zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy, na uzasadnione wystąpienie wykonawcy,
1.5.2 Zmiany osoby pełniącej funkcje kierownika budowy wskazanej w ofercie w przypadku sytuacji niezależnej od Wykonawcy lub na żądanie Zamawiającego, jeżeli nie wywiązuje się on z nałożonych obowiązków,
1.5.3 Zmiana z innych uzasadnionych przyczyn niż wskazane w pkt. 1.5.1-1.5.2.
Zmiany w pkt. 1.5.1.-1.5.3. są dopuszczalne w sytuacji, gdy osoba zastępująca dotychczasową osobę będzie posiadać doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę lub gdy Wykonawca otrzymałby co najmniej tyle samo punktów w ramach kryterium oceny ofert „Doświadczenie kadry wykonawcy” za doświadczenie i kwalifikacje zastępującej osoby, co osoby wskazanej w ofercie;
1.5.4 Dopuszczalna jest również zmiana podwykonawcy, zgodnie z § 8 ust. 18 umowy, w sytuacji, gdy Wykonawca nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu, jeżeli wykaże, że zastępujący podmiot spełnia określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu,
1.5.5 Zamawiający, na wniosek Wykonawcy złożony w formie pisemnej lub elektronicznej, dopuszcza zmianę podwykonawcy lub rezygnacje z udziału podwykonawcy przy realizacji Przedmiotu umowy. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji Przedmiotu umowy oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Forma zapłaty należności przysługującej podwykonawcom, może ulec zmianie z przyczyn obiektywnych, jeśli zostanie wprowadzona do umowy aneksem podpisanym przez Strony umowy.
1.6Pozostałe zmiany, w szczególności w zakresie 1.1-1.5, spowodowane następującymi okolicznościami:
a)siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z SWZ lub postanowieniami umowy,
b)rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu umowy,
c)kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji,
d)zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 K.c.,
e)gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ lub postanowieniami umowy,
f)zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
1.7Wszystkie powyższe postanowienia w punktach 1.1-1.6 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie, w jakim zmiany określone w ust. 1 pkt 1.1-1.6, w przypadku, gdy zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia, nastąpi zgodnie z odpowiednio stosowanymi zasadami określonymi w § 3 ust. 9 umowy z zastrzeżeniem, że wysokość wynagrodzenia nie przekroczy 20% pierwotnej wartości umowy.
3.Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez wystąpienie w formie pisemnej lub elektronicznej w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.
4.Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.
5.Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu zmiany umowy określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie. Protokół zmiany umowy będzie załącznikiem do aneksu.
6.Zmiany umowy mogą być dokonane również w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Pzp.
7.Strony przewidują możliwość zmiany umowy w zakresie wymagań Ustawy o elektromobilności, o których mowa w § 7 ust. 24 umowy, jeżeli:
1) zostaną wprowadzone zmiany Ustawy o elektromobilności, mające wpływ na wymagania określone w SWZ oraz umowie,
2) zostaną wprowadzone przepisy wykonawcze do Ustawy o elektromobilności, mające wpływ na wymagania określone w SWZ oraz umowie.
5.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
- cena ofertowa brutto - waga procentowa 60%,
- wydłużenie terminu gwarancji – 35%
- sposób mocowania słupa do fundamentu – 5%
6.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia za wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) Ustawy Pzp
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
wydłużenie terminu gwarancji35 %
sposób mocowania słupa do fundamentu5 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2022-01-19
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zdm-waw.ezamawiajacy.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2022-01-19 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2022-01-19, 10:30, Otwarcie ofert nastąpi z użyciem systemu teleinformatycznego w Zarządzie Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-12-30


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |