m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-12-30 , 09:44:29
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Ursus m.st. Warszawy
- adresPlac Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443-61-00
- faks(0-22) 443-60-11
- e-mailursus.wzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.ursus.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Joanna Sajdak
- adresDzielnica Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22) 443 62 07
- emailjsajdak@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAnna Rudnicka
- adresDzielnica Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa
- lokal115
- telefon(0-22)443-60-85
- emaila.rudnicka@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Ursus m.st. Warszawy, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokal
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Ursus m.st. Warszawy, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokal
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa pierwszego wyposażenia budynku Żłobka przy ul. Dzieci Warszawy 22a w Warszawie - 3 etap: Dostawa i montaż wyposażenia: meblowego, pozostałego wyposażenia sal, ogrodowego. UD-XI-WZP.271.45.2021.JSA
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia budynku żłobka przy ul. Dzieci Warszawy 22a w Warszawie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy, stanowiącymi załącznik nr 2 do SWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawBudynek Żłobka przy ul. Dzieci Warszawy 22a w Dzielnicy Ursus
Główny przedmiot (CPV)39.10.00.00-3
Dodatkowe przedmioty (CPV) 39.15.00.00-8


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania3 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium3000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca, wykazał, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat od dnia w którym upływa terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 (dwie) dostawy związane z dostawą wyposażenia meblowego o wartości brutto 150 000 zł każda.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony powyżej musi być spełniony przez co najmniej jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać samodzielnie
wymagane doświadczenie).
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dowody złożone przez wykonawcę w ofercie na wezwanie zamawiającego.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
potwierdzenie aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Części 9 pkt 1 lit a)
SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego – stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz dostaw, wykonanych, w okresie ostatnich pięciu (3) lat od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których Ogłoszenie nr 2021/BZP 00337349/01 z dnia 2021-12-30
2021-12-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
dostawy te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeśli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wykaz dostaw sporządzony według wzoru formularza – stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
zestawienie oferowanych urządzeń wypełnione zgodnie z formularzem – stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
zestawienie oferowanych urządzeń wypełnione zgodnie z formularzem – stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ.
Zamawiający żąda przedmiotowych środków dowodowych proporcjonalnych do przedmiotu zamówienia i związanych z przedmiotem zamówienia. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków
dowodowych.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawcy, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, składają;
1) w przypadku wykonawcy w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje dokumentów, o których mowa w niniejszej SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, oraz 109 ust. 1 pkt 7
ustawy PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zwierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazanie osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego,
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
2) do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP oraz podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na tych zasadach, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku stosuje się odpowiednio.
3) Pozostałe dokumenty i oświadczenia wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają zgodnie z wytycznymi w SWZ.
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają;
1) Oświadczenie wykonawcy, wymienione w części 9 SWZ;
a) ust. 1 pkt 1 lit. a) składa, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
b) ust. 1 pkt. 1 lit b) składa, każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
c) ust. 1 pkt 1 lit. a) w zakresie potwierdzenia aktualności informacji zawartych w oświadczeniu składa, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w celu potwierdzenia, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
2) wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy, pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
3) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
okres gwarancji jakości na urządzenia40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2022-01-17
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2022-01-17 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2022-02-15
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2022-01-17, 10:30, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-12-30


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |