m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-12-30 , 11:23:40
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jolanta Chomiczewska
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal104 bud. 3C
- telefon(+48) 22 655 46 74
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wymiana szyn
Opis zamówienia
Przedmiotem Zamówienia jest wymiana w latach 2022 ÷ 2023 jednego toku szynowego w ilości 7 606 m z szyn 60E1 ze stali R350HT w tunelu M1 Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)45.23.41.22-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania20 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium100000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu, z powodu zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, z wyłączeniem art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h oraz przypadku, o którym mowa
w art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jeśli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana
za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h (podstawa prawna art. 393 ust. 4 ustawy Pzp);
5.1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania zdolności technicznej i zawodowej, potwierdzające zdolność Wykonawcy do należytego wykonania Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający uzna warunki za spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał minimum 5000 mb torów usytuowanych w tunelach o konstrukcji bezpodsypkowej opartej na podbudowie betonowej;
2) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą skierowaną do realizacji Przedmiotu Zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierii kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz należącą do Izby Inżynierów Budownictwa;
3) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą skierowaną do realizacji Przedmiotu Zamówienia, posiadającą ważne zaświadczenie kompetencji w zakresie nadzoru, kontroli wykonania i odbiorów robót spawalniczych, wykonywanych w nawierzchni kolejowej, wydane przez Centrum Diagnostyki PKP PLK;
4) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej dwiema osobami skierowanymi do realizacji Przedmiotu Zamówienia, posiadającymi ważne uprawnienia w zakresie prac spawalniczych oraz numery identyfikacyjne potwierdzone dokumentami wydanymi przez Centrum Diagnostyki PKP PLK;
5) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą skierowaną do realizacji Przedmiotu Zamówienia, posiadającą ważny certyfikat kompetencji do prowadzenia badań defektoskopowych ultradźwiękowych na poziomie UT2 zgodnie z normą PN-EN ISO 9712:2012 lub PN-EN 473/2008;
6) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą skierowaną do realizacji Przedmiotu Zamówienia, posiadającą doświadczenie w regulacji parametrów geometrycznych toru kolejowego i szyny prądowej na podbudowie bezpodsypkowej z węzłami przytwierdzeń jak w załączniku nr 2 oraz 5 do STWiO, która zrealizowała co najmniej jedną pracę polegającą na ww. regulacji parametrów geometrycznych toru kolejowego i szyny prądowej, na odcinku minimum 1000 m toru, oraz posiadającą uprawnienia geodezyjne z zakresu I i IV.
Uwaga nr 1: Zamawiający dopuszcza możliwość potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5.1.2 ppkt. 2) – 3) poprzez udokumentowanie dysponowania jedną osobą posiadającą łącznie wymagane uprawnienia.
Uwaga nr 2: Zamawiający dopuszcza możliwość potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5.1.2 ppkt 4) – 5) poprzez udokumentowanie dysponowania jedną osobą posiadającą łącznie wymagane uprawnienia oraz doświadczenie.
2. Wykonawca WRAZ Z OFERTĄ składa następujące dokumenty:
1) wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3a do SIWP);
2) wypełnione oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3b do SIWP);
3) dokument potwierdzający brak podstaw wykluczenia na podstawie przesłanki, o której mowa
w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp: odpis lub informacja z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie dostępności tego dokumentu w sposób, o którym mowa w pkt 5.10 ppkt 1 SIWP, Zamawiający pobiera samodzielnie wskazany dokument);
4) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
a) na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt 5.1.2 ppkt 1) SIWP - wykaz robót budowlanych wraz z podaniem przedmiotu robót, miejsca wykonania, wartości i okresu wykonywania robót oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (załącznik nr 4a do SIWP), wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
b) na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt 5.1.2 ppkt 2), 3), 4), 5), 6) SIWP – wykaz osób (załącznik nr 4b do SIWP), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem podstawy do dysponowania tym osobami.
3. Wykonawca WRAZ Z OFERTĄ składa również:
1) w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez pełnomocnika - pełnomocnictwo (o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty);
2) w przypadku, gdy oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1.2 SIWP;
3) w przypadku, gdy Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, polega na zasobach innych podmiotów zgodnie
z pkt 5.4 SIWP:
a) zobowiązanie, o którym mowa w pkt 5.4 i 5.7 SIWP i/lub inne dokumenty podmiotów trzecich, na zdolnościach których Wykonawca polega w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
b) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 5.2 ppkt 1 SIWP, potwierdzające brak podstaw wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby,
c) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 5.2 ppkt 2 SIWP, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez podmiot udostępniający zasoby, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby,
d) dokument, o którym mowa w pkt 5.2 ppkt 3 SIWP dotyczący podmiotów trzecich, na zdolnościach których Wykonawca polega w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, może polegać, w sposób, o którym mowa w art. 118 ustawy Pzp, na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
5. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
6. Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli te podmioty zrealizują roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia lub jego część, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. W celu oceny, czy Wykonawca, polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów zobowiązanie, o którym mowa w pkt 5.4 SIWP powinno zawierać w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres wykorzystania zasobów ww. podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający Wykonawcy zasoby, w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w pkt 5.1.2 SIWP oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w pkt 5.1.1 SIWP.
9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 5.4 SIWP nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.1.2 SIWP lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca, w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.1.2 SIWP.
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 5.2 ppkt 3 SIWP, Wykonawca składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
11. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 5.2 SIWP jeżeli:
1) Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
2) Zamawiający posiada ten dokument, a Wykonawca wskaże je w ofercie i potwierdzi jego prawidłowość
i aktualność.
12. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zastosowanie ma art. 58 ustawy Pzp. W takim przypadku:
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
2) pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty;
3) pełnomocnictwo winno zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców;
4) korespondencja związana z postępowaniem będzie kierowana do ustanowionego przez Wykonawców pełnomocnika;
5) brak podstaw do wykluczenia z postępowania musi wykazać oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składając odrębnie i dołączając do wspólnej oferty:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3a do SIWP),
b) dokument, o którym mowa w pkt 5.2 ppkt 3 SIWP;
6) spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1.2 SIWP, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują łącznie, składając oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
13. Zasady składania pełnomocnictwa:
1) pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza;
2) pełnomocnictwo powinno być złożone w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy;
3) pełnomocnictwo poświadczone przez notariusza należy złożyć w formie elektronicznej, czyli w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza;
4) zasady składania pełnomocnictwa w przypadku gdy zostało ono wystawione jako dokument w postaci papierowej zostały określone w pkt 6.9 SIWP.
14. Oferta składana przez Spółki cywilne (ustawowo zdefiniowane w Tytule XXXI Księgi Trzeciej Kodeksu cywilnego, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 162) jest traktowana, jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 58 ustawy Pzp) i solidarnie za nie odpowiadających.
15. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2022-01-26
Cena: 0,00 zł.
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2022-01-26 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2022-01-26, 13:00, platforma Zamawiającego
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-12-30


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |