m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-12-30 , 14:32:20
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Zieleni m.st. Warszawy
- adresHoża 13 a, 00-528 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 277 42 00
- faks(0-22)
- e-mailkontakt@zzw.waw.pl
- adres internetowyhttp://zzw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Marta Chodaniecka
- adresZarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Krucza 5/11D
- lokal35
- telefon(0-22) 277 42 08
- emailmchodaniecka@zzw.wzw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMałgorzata Porębska
- adresZarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Krucza 5/11D 00-548 Warszawa
- lokal11
- telefon(0-22)
- emailmporebska@zzw.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Krucza 5/11D
- lokal35
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zaprojektowanie mostu nad kanałem portowym oraz drogi dojazdowej do obsługi komunikacyjnej zachodniego nabrzeża Portu Czerniakowskiego w Warszawie
znak sprawy 98/TP/2021
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej (zwanej w dalszej części Umowy „Dokumentacją projektową” lub „Dokumentacją”) wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę, pozwalających zrealizować inwestycję pn. „Budowa mostu nad kanałem portowym oraz drogi dojazdowej do obsługi komunikacyjnej zachodniego nabrzeża Portu Czerniakowskiego w Warszawie” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową zgodnie z Prawem budowlanym.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)71.32.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.24.80.00-8


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania385 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium10000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zgodnie z zapisami SWZ opublikowanej na stronie Zamawiającego.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Doświadczenie personelu30 %
Długość okresu rękojmi10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2022-01-31
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-130-000/98-tp-2021/?b=94
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2022-01-31 godzina 11:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2022-03-01
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2022-01-31, 12:00, Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert przy użyciu mechanizmu do odszyfrowania ofert w siedzibie Zamawiającego
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-12-30


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |