m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-12-30 , 15:09:16
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
- adresPowązkowska 43/45, 01-797 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 633-91-54
- faks(0-22) 633-44-91
- e-mailcmentarz@cmentarzekomunalne.com.pl
- adres internetowyhttp://www.cmentarzekomunalne.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Patryk Kruszewski
- adresZarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, www.cmentarzekomunalne.com.pl
- lokal5
- telefon(0-22)6339154 wew 127
- emailzamowienia@cmentarzekomunalne.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAnna Orlicka-Jasińska
- adresZarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, Powązkowska 43/45, 01-797 Warszawa
- lokal31C
- telefon(0-22)2774035
- emailaorlicka@cmentarzekomunalne.com.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, Powązkowska 43/45, 01-797 Warszawa
- lokal31C
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, https:/zck-warszawa.ezamawiajacy.pl
- lokal.
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Usługi ogrodnicze i sprzątania na obiektach grobownictwa wojennego
w 2022r.
Opis zamówienia
Zamówienie obejmuje wykonanie usług na następujących cmentarzach, kwaterach i grobach wojennych:
•Cmentarz Powstańców Warszawy i mogiły wojenne na Cmentarzu Wolskim o łącznej powierzchni 167,90 ar.
•Kwatery wojenne na Cmentarzu Wojskowym na powierzchni 380,18 ar.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawCmentarz Powstańców Warszawy i Cmentarz Wojskowy
Główny przedmiot (CPV)77.00.00.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)265715,64

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1I część zamówienia Cmentarz Powstańców Warszawy i mogiły wojenne na Cmentarzu Wolskim o łącznej powierzchni 167,90 ar.700,00
2II część zamówienia Kwatery wojenne na Cmentarzu Wojskowym o łącznej powierzchni 380,18 ar. adres: Warszawa, ul. Powązkowska 43/451500,00
Razem 2200,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2022-12-15
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium2200,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zgodnie z pkt. 15 SWZ
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2022-12-23
Cena: 0.00 zł.
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2022-12-23 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2022-12-23, 11:00, Platforma zakupowa e-Zamawiający
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-12-15


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |