m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-12-30 , 15:44:59
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Włochy m.st. Warszawy
- adresAl. Krakowska 257, 02-133 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(22) 44 34 330
- faks(22) 44 34 333
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.ud-wlochy.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Aneta Dębowska
- adresDzielnica Włochy m.st. Warszawy, Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
- lokal213
- telefon(22) 44 34 330
- emailprzetargiwlo@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKamil Woźniak
- adresDzielnica Włochy m.st. Warszawy, Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
- lokal232
- telefon(0-22) 44 34 340
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Włochy m.st. Warszawy, Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Włochy m.st. Warszawy, Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy i przebudowy ulicy Równoległej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łopuszańska/Działkowa do ul. Instalatorów/Szybka
Opis zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy i przebudowy ulicy Równoległej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łopuszańska/Działkowa do ul. Instalatorów/Szybka
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: DZIELNICA WŁOCHY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01525966300179
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: al. Krakowska 257
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 02-133
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: 224434300
1.5.8.) Numer faksu: 224434203
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wlochy.wzp@um.warszawa.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://wlochy.um.warszawa.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy i przebudowy ulicy Równoległej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łopuszańska/Działkowa do ul. Instalatorów/Szybka
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6d55bd3a-6884-11ec-ae77-fe331fedffdc
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00339653/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-30 15:22
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001123/13/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.14 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy i przebudowy ulicy Równoległej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łopuszańska/Działkowa do ul. Instalatorów/Szybka
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zamowienia.um.warszawa.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów oraz informacji przekazywanych przy użyciu platformy zakupowej Zamawiającego, opisane zostały w Instrukcji korzystania dla Wykonawców.

Adres strony internetowej, na której dostępne są informacje dotyczące niniejszego postępowania: https://zamowienia.um.warszawa.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3) Wymagania dotyczące zasad rejestracji oraz minimalnych parametrów technicznych wymaganych od Wykonawcy przy wykorzystywaniu systemu do elektronicznej komunikacji z Wykonawcami udostępnianym pod adresem https://zamowienia.um.warszawa.pl (zwanym dalej Systemem)
4) Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Przekazanie Oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w Systemie, zgodnie z poniższą kolejnością.
Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub założenia bezpłatnego konta. Rejestracja Wykonawcy w Systemie następuje automatycznie poprzez weryfikację adresu e-mail podanego przez Wykonawcę w Formularzu rejestracyjnym. W uzasadnionych przypadkach (np. wprowadzenie danych niezgodnych z danymi rejestrowymi) weryfikacja danych Wykonawcy może trwać maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej.

Pozostałą nie wskazaną wyżej w ppkt. 4) korespondencję można przekazywać drogą mailową na adres wlochy.wzp@um.warszawa.pl lub za pomocą platformy zakupowej https://zamowienia.um.warszawa.pl ze wskazaniem w tytule wiadomości numeru postępowania, którego dotyczy. Zamawiający informuje, iż wielkość pojedynczego pliku przekazywanego za pomocą poczty elektronicznej, ze względu na jej ograniczenia, nie może przekraczać 10 Mb.
5) Zamawiający w poniższej tabeli wskazuje informacje dotyczące Systemu, o których mowa w art. 67 ustawy Pzp:
Opis Wymóg
Przekazywanie Ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne, które musi spełniać komputer Wykonawcy • Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
• Zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
• Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
Dopuszczalne wielkości i formaty przesyłanych danych • Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego w systemie nieprzekraczająca 100 MB;
• Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc;

Kodowanie i czas odbioru danych • Plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania Ofert;
• Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.

Pozostałe informacje dotyczące systemu (opis, wymagania) zostały zawarte w SWZ cz. I pkt. 11.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA zawarta jest w SWZ Cz VII pkt 2.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA zawarta jest w SWZ Cz VII pkt 2.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: TPBN 36/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 537499,99 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
W związku z ograniczoną liczbą znaków, pełny tytuł postępowania: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy i przebudowy ulicy Równoległej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łopuszańska/Działkowa (wraz ze skrzyżowaniem pod wiaduktem) do ul. Instalatorów/Szybka (wraz ze skrzyżowaniem).
1. Przedmiot zamówienia
1) Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy i przebudowy ulicy Równoległej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łopuszańska/Działkowa (wraz ze skrzyżowaniem pod wiaduktem) do ul. Instalatorów/Szybka (wraz ze skrzyżowaniem) wykonywanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
2) Kod CPV 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
3) PODSTAWA WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
• istniejący układ drogowy ulicy Równoległej,
• założenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Rakowa wraz z zaprojektowaniem przewidywanymi skrzyżowaniami,
• dokumentacja projektowa części ul. Równoległej z 2016 roku.

4) Zakres opracowania oraz pozostałe warunki wykonania przedmiotu zamówienia zawarte są w Projektowanych postanowieniach umowy oraz w Opisie przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik do projektowanych postanowień umowy.
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
a) Projektowanych postanowieniach umowy wraz z załącznikiem – opisem przedmiotu zamówienia;
b) założeniach projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Rakowa;
c) projekcie budowlanym „Budowy jezdni wraz z chodnikami, zjazdami, zatokami postojowymi, ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem ulicy Równoległej w Warszawie”

2. Wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy (art. 95 Prawa zamówień publicznych)

Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę do realizacji zamówienia, osób na podstawie stosunku pracy.

16. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp
Zamawiający informuje, że wymaga złożenia Oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej.
Wizja odbędzie się w dniu 12.01.2022 r. o godz. 10:00 przy zbiegu ulic Łopuszańskiej i Równoległej w Warszawie. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 18) ustawy Pzp Oferta złożona bez odbycia wizji lokalnej zostanie odrzucona.

W ZWIĄZKU Z OGRANICZONĄ LICZBĄ ZNAKÓW DALSZA CZĘŚĆ ZMIAN DO UMOWY:
2) zakresu Przedmiotu umowy (tj. OPZ lub obowiązków, o których mowa w § 6 umowy), w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
a)wystąpienia nieprzewidzianych w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujących konieczność zmiany OPZ, w tym w szczególności, jeżeli informacje wynikające z OPZ okażą się nieprawidłowe, co spowoduje konieczność zmiany OPZ
w zakresie cech, funkcjonalności lub innych wymagań Zamawiającego odnoszących się do projektowanego obiektu, a także zmian rozwiązań, technologicznych lub materiałowych
b)wystąpienie ww. okoliczności uprawnia strony umowy do zmiany umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujące się w dokumentacji postępowania okażą się niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym,
c)decyzji i wytycznych organów administracji publicznej lub samorządowej, w szczególności Biura Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu m.st. Warszawy, które mają wpływ na sposób wykonania
lub zakres przedmiotu umowy, które nie były przewidziane w pierwotnym OPZ lub postanowieniach umowy, a ich wprowadzenie jest zasadne ze względów funkcjonalnych projektowanego obiektu,
d)zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, powodujących konieczność zmiany zakresu Przedmiotu umowy,
e)rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiałów budowlanych, a wprowadzenie zmiany spowoduje, że zaprojektowane rozwiązanie będzie przewidywać najbardziej aktualne
lub odpowiednie rozwiązanie techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiałów budowlanych,
f) zaprzestania korzystania z rozwiązań, materiałów lub technologii (w tym m.in. wycofania
ich z produkcji) przewidzianej w OPZ lub umowie i zastąpienie dotychczasowych postanowień
w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwiązaniami, materiałami lub technologiami,
- wystąpienie powyższych okoliczności, o których mowa lit. a – f, umożliwia stronom zmianę umowy poprzez zmianę OPZ lub obowiązków, o których mowa w § 6 umowy, w tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwiązań technicznych, technologicznych, jakie mają być zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany materiałów oczekiwanych dotychczas przez Zamawiającego, pod warunkiem, że wprowadzane zmiany:
i) nie zmieniają przeznaczenia projektowanego obiektu oraz ogólnego charakteru umowy,
a przy tym
ii) są niezbędne do realizacji celu umowy, co strony umowy są w stanie wykazać, w szczególności przedstawiając odpowiednie dokumenty, w tym decyzje odpowiednich organów administracji publicznej lub samorządowej, w szczególności Biura Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu m.st. Warszawy;
3)sposobu rozliczeń umowy, terminu rozliczeń umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności;
a)zmiany OPZ lub obowiązków, o których mowa w § 6 umowy, w trakcie realizacji umowy,
co nastąpiło na podstawie pkt. 2 powyżej,
b)zmiany terminu realizacji na podstawie pkt. 1 powyżej,
- odpowiednio do tego jak okoliczności te mają wpływ na sposób rozliczeń umowy lub termin rozliczeń umowy;
4) osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacji, gdy zmiana będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać doświadczenie gdy Wykonawca otrzymałby w ramach kryterium oceny ofert „Doświadczenie kadry wykonawcy”
co najmniej tyle samo punktów za doświadczenie i kwalifikacje zastępującej osoby, co osoby wskazanej w ofercie.
3.Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez wystąpienie w formie pisemnej lub elektronicznej w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.
4.Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.
5.Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu zmiany umowy określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie
co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie. Protokół zmiany umowy będzie załącznikiem do aneksu do niniejszej umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 7. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt. 7 Prawa zamówień publicznych
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt. 7 ustawy Pzp do wartości 179 166,66 zł netto, polegające na powtórzeniu podobnych usług ujętych w zamówieniu podstawowym. Zamówienia te udzielane będą na warunkach ustalanych w trakcie negocjacji Zamawiającego z Wykonawcą.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Kadry Wykonawcy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie


SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
7. Zasady składania Ofert w rozumieniu przepisów przez podmioty występujące wspólnie:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.
2) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców występujących wspólnie.
3) W przypadku składania Oferty przez podmioty występujące wspólnie, wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W tym celu do Oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno:
 jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi;
 precyzować zakres umocowania;
 wskazywać pełnomocnika;
 wyliczać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie.
Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie musi podpisać się na pełnomocnictwie, zgodnie z reprezentacją danego podmiotu.
Zasady sporządzenia i załączenia pełnomocnictwa do oferty zostały opisane w SWZ Cz. III pkt. 3 ppkt. 3.1.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
5. Zmiany postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego
Zgodnie z zapisami § 10 Projektowanych postanowień umowy, stanowiącymi załącznik do niniejszej SWZ Zamawiający przewiduje, w trakcie realizacji umowy możliwość wprowadzenia zmian.
1.Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
2.Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w poniżej opisanym zakresie i przypadkach oraz zgodnie z warunkami ich wprowadzenia opisanymi poniżej:
1)terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
a)w następstwie wykraczających poza terminy określone w Kodeksie postępowania administracyjnego procedur administracyjnych oraz innych terminów formalno-prawnych urzędowych mających wpływ na termin realizacji umowy, o ile ich przyczyną nie są zaniedbania
lub zaniechania Wykonawcy,
b)zwłoki Zamawiającego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementów, co spowoduje zwłokę Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiązaniach wynikających z umowy,
c)zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy, których obowiązek przekazania Wykonawcy wynika z umowy lub OPZ,
d)w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem znacznej szkody, na które strony nie mają wpływu i przed którymi nie mogły się zabezpieczyć, które uniemożliwiły wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,
e)zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania Przedmiotu umowy,
w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert,
f) wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie przedmiotu umowy, w szczególności uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy,
g)wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz
lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy,
h)konieczność uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu albo organu administracji publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane w OPZ (ani w żadnym innym dokumencie stanowiącym element dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), a jest niezbędne celem wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy,
i) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, gazowych, wodociągowo – kanalizacyjnych, co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy,
j) zwłokę gestorów sieci w zakresie wydania warunków przyłączeniowych pomimo spełnienia przez Wykonawcę wszystkich warunków ich otrzymania, co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy,
k)zmiany OPZ lub obowiązków, o których mowa w § 6 umowy, w trakcie realizacji umowy, co nastąpiło na podstawie pkt. 2 poniżej, co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy,
– termin wykonania umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację Przedmiotu umowy;

W ZWIĄZKU Z OGRANICZONĄ LICZBĄ ZNAKÓW CIĄG DALSZY W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-19 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-19 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-17
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Adres strony internetowej, na której została zamieszczona dokumentacja prowadzonego postępowania i jej zmiany to: https://zamowienia.um.warszawa.pl oraz http://wlochy.um.warszawa.pl
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Włochy m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)71.32.00.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Warunki udziału w stosunku do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2)1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2)2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2)3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2)4. zdolności technicznej lub zawodowej:
2)4.1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej trzy projekty budowlane i wykonawcze dróg publicznych, co najmniej klasy lokalnej, obejmujące budowę chodnika lub jezdni o wartości min. po 150.000 zł brutto każdy.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego- warunek opisany wyżej w ppkt. 2)4.1. musi wykazać co najmniej jeden z Wykonawców;
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający w postępowaniu nie wymaga dokumentów na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3.3. SKŁADANE W WYZNACZONYM, NIE KRÓTSZYM NIŻ 5 DNI, TERMINIE ŚRODKÓW DOWODOWYCH POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) Wykazu usług w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu określonego w SWZ w Cz. III pkt. 1 ppkt. 2)4.1. w którym Wykonawca wykaże, że należycie wykonał co najmniej trzy projekty budowlane i wykonawcze dróg publicznych,
co najmniej klasy lokalnej, obejmujące budowę chodnika lub jezdni o wartości min. po 150.000 zł brutto każdy - wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

2) W postępowaniu Zamawiający nie określa podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
3) W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; zwanym dalej "r.p.ś.d.") oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej "r.d.e.")
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
3.2. SKŁADANE Z OFERTĄ W SYSTEMIE – NA PLATFORMIE ZAKUPOWEJ, O KTÓREJ MOWA W SWZ CZ. I PKT. 11:
a) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
b) załączenie do Oferty w systemie Oświadczenia Wykonawcy stanowiącego potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SWZ),
c) załączenie do Oferty w systemie Oświadczenia Wykonawcy stanowiącego potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SWZ),
d) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych Podmiotów, załączenie do Oferty w systemie:
– oświadczeń, o których mowa w lit. b) i c) dotyczących każdego Podmiotu,
– zobowiązanie Podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające, że stosunek łączący Wykonawcę z Podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określające w szczególności:
• zakres dostępnych Wykonawcy zasobów Podmiotu udostępniającego zasoby;
• sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów Podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
• czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi których wskazane zdolności dotyczą.
e) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, załączenie do Oferty w systemie:
– oświadczeń, o których mowa w lit. b) i c) dotyczących każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
– oświadczenia z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 6 do SWZ),
f) ewentualnie pełnomocnictwo(-a) – w postaci pliku,
g) w przypadku, gdy Oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, Wykonawca musi załączyć dowody, o których mowa w SWZ cz. VII pkt. 1 ppkt. 5) SWZ,
h) w postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą podmiotowych lub przedmiotowych środków dowodowych.

5. Inne dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu

Dokument (np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej, umowa konsorcjum, itp.) zawierający dane aktualne na dzień składania Ofert, potwierdzający, że Oferta została podpisana przez osobę(-y) właściwie umocowaną(-e), jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do Oferty.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Doświadczenie Kadry Wykonawcy40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2022-01-26
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2022-01-26 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2022-02-24
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2022-01-26, 10:15, Otwarcie ofert nastąpi w systemie, w dniu upływu terminu składania ofert - adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-12-30


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |