m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-12-31 , 12:25:09
I Zamawiający
ZamawiającyMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
- adresObozowa 43, 01-161 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 391 01 00
- faks(0-22) 391 02 96
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.mpo.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Luiza Kuźmińska
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Obozowa 43, 01-161 Warszawa
- lokal9
- telefon(0-22) 391 01 00
- emailbzp@mpo.com.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 144 000 Mg
Numer referencyjny: SZP.27.70.2021.LK
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu M.St.W-wy w planowanej ilości maksymalnej 144 000 Mg z podziałem na nw. zadania:
- Zadanie 1 (8.1*) - zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 72 000 Mg
- Zadanie 2 (8.2*) - zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 72 000 Mg
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Zadanie 1 (8.1*) i Zadanie 2 (8.2*) obejmuje zagospodarowanie odpadów komunalnych z dzielnic Ursynów i Wilanów.
Nazewnictwo tzw. „Zadanie 1 (8.1)”, „Zadanie 2 (8.2)” wprowadzono zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Opis zamówienia:
Zadanie 1 (8.1*) - zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 72 000 Mg
Część nr: 1
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem świadczenia usługi są instalacje i/lub stacje przeładunkowe wskazane przez Wykonawcę w Formularzu oferty, z zastrzeżeniem zmian dopuszczonych umową.
II.2.4)
Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy z dzielnic Ursynów, Wilanów w planowanej ilości maksymalnej 72 000 Mg.
2.Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez okres 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia (dalej w OPZ: „Okres realizacji zamówienia”).
Planowany termin rozpoczęcia Okresu realizacji zamówienia to 1.05.2022 r. Termin ten może ulec przesunięciu, gdy w wyniku przedłużenia się procedury przetargowej umowa zostanie zawarta po 1.04.2022 r. W takim przypadku termin rozpoczęcia Okresu realizacji zamówienia zostanie wskazany w umowie, z tym, że okres pomiędzy dniem zawarcia umowy a terminem rozpoczęcia Okresu realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni. W przypadku, gdy wskazane w ofercie instalacje przetwarzania odpadów objętych przedmiotem zamówienia będą znajdowały się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, termin rozpoczęcia Okresu realizacji zamówienia będzie możliwy:
- nie wcześniej niż po otrzymaniu ostatecznej decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zezwalającej na wywóz odpadów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (o ile jest wymagana), jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy; lub
- po przeprowadzeniu skutecznie procedury informowania na podstawie art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów, jednak nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Z uwagi na konieczność rozliczenia umowy, będzie ona obowiązywała do upływu okresu 32 miesięcy liczonego od dnia rozpoczęcia Okresu realizacji zamówienia (dalej w OPZ: „Okres obowiązywania umowy”).
3. Z zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w pkt 29 OPZ (wznowienie umowy), Okres obowiązywania umowy może ulec wydłużeniu jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy na skutek okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy nie jest możliwe jego dotrzymanie. Decyzja w tym zakresie należy wyłącznie do Zamawiającego, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
4. Zamówienie obejmuje zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów komunalnych:
a) „odpady zmieszane”, tj. odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych selektywnie, sklasyfikowane pod kodem 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
b) „bio”, tj.:
- odpady kuchenne z gospodarstw domowych, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy, sklasyfikowane pod kodem ex 20 01 08 – explicite odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
- odpady kuchenne z gastronomii i bioodpady z targowisk, sklasyfikowane pod kodem 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji;
c) „metale i tworzywa sztuczne”, tj. tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metale w tym odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, sklasyfikowane pod kodem 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe;
d) „papier”, tj. papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury, sklasyfikowane pod kodem 15 01 01 – odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
e) „szkło”, tj. szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, sklasyfikowane pod kodem 15 01 07 – opakowania ze szkła,
f) „odpady wielkogabarytowe”, tj. odpady wielkogabarytowe, w tym meble i materace, sklasyfikowane pod kodem 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe;
g) „odpady zielone”, tj. odpady zielone, z wyłączeniem nierozdrobnionych gałęzi drzew i konarów, sklasyfikowane pod kodem 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Koszt usługi / Waga: 100
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Przewiduje się wznowienie umowy poprzez złożenie stosownego powiadomienia złożonego Wykonawcy w terminie nie później niż na 14 dni przed upływem Okresu realizacji zamówienia. Przez wznowienie umowy rozumie się przedłużenie Okresu obowiązywania umowy oraz Okresu realizacji zamówienia na kolejne 6 miesięcy.
Szczegółowy opis znajduje się w SWZ.
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 930.150,00 PL w formie określonej w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.

Nazwa:
Zadanie (8.2*) - zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 72 000 Mg
Część nr: 2
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem świadczenia usługi są instalacje i/lub stacje przeładunkowe wskazane przez Wykonawcę w Formularzu oferty, z zastrzeżeniem zmian dopuszczonych umową.
II.2.4)
Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy z dzielnic Ursynów, Wilanów w planowanej ilości maksymalnej 72 000 Mg.
2.Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez okres 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia (dalej w OPZ: „Okres realizacji zamówienia”).
Planowany termin rozpoczęcia Okresu realizacji zamówienia to 1.05.2022 r. Termin ten może ulec przesunięciu, gdy w wyniku przedłużenia się procedury przetargowej umowa zostanie zawarta po 1.04.2022 r. W takim przypadku termin rozpoczęcia Okresu realizacji zamówienia zostanie wskazany w umowie, z tym, że okres pomiędzy dniem zawarcia umowy a terminem rozpoczęcia Okresu realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni. W przypadku, gdy wskazane w ofercie instalacje przetwarzania odpadów objętych przedmiotem zamówienia będą znajdowały się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, termin rozpoczęcia Okresu realizacji zamówienia będzie możliwy:
- nie wcześniej niż po otrzymaniu ostatecznej decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zezwalającej na wywóz odpadów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (o ile jest wymagana), jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy; lub
- po przeprowadzeniu skutecznie procedury informowania na podstawie art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów, jednak nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Z uwagi na konieczność rozliczenia umowy, będzie ona obowiązywała do upływu okresu 32 miesięcy liczonego od dnia rozpoczęcia Okresu realizacji zamówienia (dalej w OPZ: „Okres obowiązywania umowy”).
3. Z zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w pkt 29 OPZ (wznowienie umowy), Okres obowiązywania umowy może ulec wydłużeniu jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy na skutek okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy nie jest możliwe jego dotrzymanie. Decyzja w tym zakresie należy wyłącznie do Zamawiającego, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
4. Zamówienie obejmuje zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów komunalnych:
a) „odpady zmieszane”, tj. odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych selektywnie, sklasyfikowane pod kodem 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
b) „bio”, tj.:
- odpady kuchenne z gospodarstw domowych, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy, sklasyfikowane pod kodem ex 20 01 08 – explicite odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
- odpady kuchenne z gastronomii i bioodpady z targowisk, sklasyfikowane pod kodem 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji;
c) „metale i tworzywa sztuczne”, tj. tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metale w tym odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, sklasyfikowane pod kodem 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe;
d) „papier”, tj. papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury, sklasyfikowane pod kodem 15 01 01 – odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
e) „szkło”, tj. szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, sklasyfikowane pod kodem 15 01 07 – opakowania ze szkła,
f) „odpady wielkogabarytowe”, tj. odpady wielkogabarytowe, w tym meble i materace, sklasyfikowane pod kodem 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe;
g) „odpady zielone”, tj. odpady zielone, z wyłączeniem nierozdrobnionych gałęzi drzew i konarów, sklasyfikowane pod kodem 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Koszt usługi / Waga: 100
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Przewiduje się wznowienie umowy poprzez złożenie stosownego powiadomienia złożonego Wykonawcy w terminie nie później niż na 14 dni przed upływem Okresu realizacji zamówienia. Przez wznowienie umowy rozumie się przedłużenie Okresu obowiązywania umowy oraz Okresu realizacji zamówienia na kolejne 6 miesięcy.
Szczegółowy opis znajduje się w SWZ.
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 930.150,00 PLN w formie określonej w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawMiejscem świadczenia usługi są instalacje i/lub stacje przeładunkowe wskazane przez Wykonawcę w Formularzu oferty, z zastrzeżeniem zmian dopuszczonych umową.
Główny przedmiot (CPV)90.51.30.00-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttps://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Zadanie 1 (8.1*) - zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 72 000 Mg930150,00
2Zadanie 2 (8.2*) - zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 72 000 Mg930150,00
Razem 1860300,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania24 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium1860300,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Wykaz i krótki opis warunków:
Uwaga: numeracja przeniesiona z SWZ:
6.2.2.1.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania uprawnień do przetwarzania w okresie realizacji zamówienia odpadów zmieszanych (20 03 01), tj.
1) zezwolenia na przetwarzanie odpadów zmieszanych wydanego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.)
lub
2) pozwolenia zintegrowanego/pozwolenia, wydanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zmianami) uwzględniającego warunki zezwolenia na przetwarzanie odpadów zmieszanych,
- z dopuszczonymi do przetwarzania rocznymi ilościami odpadów zmieszanych na poziomie nie mniejszym niż:
a) 22 579 Mg dla Zadania 1 (8.1*),
b) 22 579 Mg dla Zadania 2 (8.2*),
6.2.2.1.2. W przypadku wskazania w ofercie instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca ma obowiązek posiadania:
1) uprawnień do przetwarzania w okresie realizacji zamówienia odpadów zmieszanych na poziomie rocznym nie mniejszym niż wskazane w pkt 6.2.2.1., jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia przetwarzania odpadów zmieszanych w kraju, w którym instalacja jest zlokalizowana, oraz
2) uprawnień na zbieranie odpadów w okresie realizacji zamówienia dla prowadzonej przez Wykonawcę stacji przeładunkowej dla odpadów zmieszanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, tj.:
a) zezwolenia na zbieranie odpadów zmieszanych wydanego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.)
lub
b) pozwolenia zintegrowanego/pozwolenia wydanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) uwzględniającego warunki zezwolenia na zbieranie odpadów zmieszanych,
- przy czym w przypadku decyzji wydanych zgodnie z art. 43 ustawy o odpadach w brzmieniu zmienionym ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1592 ze zmianami) decyzję z dopuszczonymi do zbierania rocznymi ilościami odpadów zmieszanych na poziomie nie mniejszym niż:
a) 22 579 Mg dla Zadania 1 (8.1*),
b) 22 579 Mg dla Zadania 2 (8.2*),
6.2.2.2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia, o których mowa w pkt 6.2.2.1.1. lub 6.2.2.1.2. i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W związku z wymogiem wskazania jednej instalacji do przetwarzania odpadów i stacji przeładunkowej, uprawnienia członków konsorcjum do przetwarzania lub do zbierania odpadów zmieszanych nie podlegają sumowaniu.
W przypadku złożenia ofert na dwie części oraz wykazania w treści Formularzy oferty dla obu zadań takiej samej instalacji przetwarzania/stacji przeładunkowej odpadów 20 03 01, Zamawiający dokonując oceny posiadanych uprawnień w zakresie przetwarzania/zbierania, zweryfikuje możliwość realizacji usługi dla obu części łącznie:
Np. w przypadku wskazania dla obu części, na które zostanie złożona oferta, przetwarzania odpadów 20 01 03 w tej samej instalacji, Zamawiający, weryfikując możliwość realizacji usługi sprawdzi, czy decyzja Wykonawcy potwierdza możliwość przetwarzania odpadów, o których mowa powyżej, w ilości 45 158 Mg, odpowiadającej sumie wartości wymaganych w zakresie obu części.

7.1. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
7.1.1. aktualne zezwolenie na przetwarzanie przez cały okres realizacji zamówienia odpadów zmieszanych (20 03 01) wydane na podstawie ustawy o odpadach
lub
- aktualne pozwolenie zintegrowane/pozwolenie, wydane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska uwzględniające warunki zezwolenia na przetwarzanie odpadów zmieszanych.
Wykazując aktualność decyzji, Wykonawca winien przedłożyć oświadczenie o spełnieniu wymagania nałożonego art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592 ze zmianami) i w celu potwierdzenia powyższego załączyć skan pierwszej strony wniosku z pieczęcią marszałka województwa lub starosty potwierdzającą złożenie dokumentu i/lub potwierdzenie nadania pocztą przesyłki do 5 marca 2020 roku. Oświadczenie powinno dodatkowo zawierać informacje, że decyzja zachowuje ważność/aktualność oraz nie została cofnięta ani zmieniona na dzień składania oświadczenia, a Wykonawcy nie są znane okoliczności uniemożliwiające uzyskanie zmienionej decyzji.
7.1.2. W przypadku wskazania w ofercie instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
- aktualną decyzję potwierdzającą uprawnienia do przetwarzania przez okres realizacji zamówienia odpadów zmieszanych, jeżeli jej posiadanie jest niezbędne do świadczenia przetwarzania odpadów zmieszanych w kraju, w którym instalacja jest zlokalizowana,
- aktualne zezwolenie na zbieranie w okresie realizacji zamówienia odpadów zmieszanych wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.)
lub
- aktualne pozwolenie zintegrowane/pozwolenie wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) uwzględniające warunki zezwolenia na zbieranie odpadów zmieszanych.
Wykazując aktualność decyzji, Wykonawca winien przedłożyć oświadczenie o spełnieniu wymagania nałożonego art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1592 ze zmianami) i w celu potwierdzenia powyższego załączyć skan pierwszej strony wniosku z pieczęcią marszałka województwa lub starosty potwierdzającą złożenie dokumentu i/lub potwierdzenie nadania pocztą przesyłki do 5 marca 2020 roku. Oświadczenie powinno dodatkowo zawierać informacje, że decyzja zachowuje ważność/aktualność oraz nie została cofnięta ani zmieniona na dzień składania oświadczenia, a Wykonawcy nie są znane okoliczności uniemożliwiające uzyskanie zmienionej decyzji;
7.1.3. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy oraz w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycząca orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
Ponadto na wezwanie Zamawiającego Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania mają dostarczyć:
1. dokumenty i oświadczenia określone w §2 ust.1 pkt 2,pkt 3,pkt 4,pkt 5,pkt 6,pkt 7 lit.a–e oraz odpowiednio §4 ust.1 pkt 1 do 3 oraz ust.2 i 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020 w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U.z 2020r.,poz.2415 ze zm.).
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art.108 ust.1 i ust.2 oraz w art.109 ust.1 pkt 1 i 4 ustawy.

Uwaga: z przyczyn technicznych związanych z formularzem niniejszego ogłoszenia, Zamawiający w kryterium oceny ofert wpisał cena 100%, przy czym zgodnie z SWZ, przy wyborze oferty, w zakresie wszystkich zadań, tj. Zadania 1(8.1)* i Zadania 2(8.2)*, Zamawiający będzie kierował się kryterium kosztu usługi zagospodarowania odpadów komunalnych.
Koszt usługi Waga – 100 %
Opis kryterium kosztu:
numeracja przeniesiona z SWZ:
20.2. W ramach kryterium kosztu usługi brane będą pod uwagę zsumowane koszty:
1) „Cena oferty” za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz
2) „Koszt transportu” odpadów komunalnych ponoszony przez Zamawiającego lub Miasto Stołeczne Warszawa za transport odpadów do instalacji lub stacji przeładunkowej/-ych wskazanej/-ych przez Wykonawcę w ofercie.
Szczegóły znajdują się w SWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2022-02-02
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2022-02-02 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą120 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2022-06-01
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2022-02-02, 11:30, https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
1. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu zastosowane jest pojęcie ustawa lub ustawa Pzp, bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami).
2. numeracja z swz:
12.5.1. wypełniony Formularz oferty dla danego zadania – wg wzoru określonego w Części III SWZ, w tym informację o instalacjach i/lub także stacjach przeładunkowych;
12.5.2. wypełniony Formularz cenowy dla danego zadania – wg wzoru określonego w Części V SWZ;
12.5.3. oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SWZ.
12.6. Do oferty Wykonawca dołącza:
12.6.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia („JEDZ”) określone w rozporządzeniu wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dn. 05 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz, wypełnione zgodnie ze wskazówkami określonymi
w pkt. 9 SWZ;
12.6.2. oryginał dokumentu wadium, jeśli wadium jest składane w innej formie niż pieniężna – zgodnie z zapisami pkt. 11.3. SWZ;
12.6.3. dowody, o których mowa w pkt. 12.9.3. SWZ, w przypadku, gdy oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa;
12.6.4. dokument zawierający dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej).

3.
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
3.1. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli w danej części zamówienia (zadaniu) zostaną złożone, co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.
3.2. Aukcja zostanie przeprowadzona oddzielnie dla każdego zadania oraz w innym czasie.
Szczegółowe informacje znajdują się w pkt 21 SWZ.

4 Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski


5.Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian umowy, zgodnie z art. 455 ust. 1 i 2 ustawy, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających ich przewidzenia w SWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorze umowy – Części VI SWZProjektowane postanowienia umowy. Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadkach określonych we wzorze umowy – Części VI SWZ – Projektowane postanowienia umowy.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów przewidzianych na realizację zamówienia w przypadku przedłużania się procedury przetargowej z powodów formalnych. Wówczas terminy przewidziane w Części II SWZ tj. Opisie przedmiotu zamówienia zostaną odpowiednio skorygowane w umowie zawieranej w wyniku udzielenia zamówienia.

8.Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-12-28


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |