m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-12-31 , 13:17:24
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Bielany m. st. Warszawy
- adresŻeromskiego 29, 01-882 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 47 00 wew. 42 385
- faks(0-22) 325 44 80
- e-mailbielany.zamowienia@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.bielany.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Aneta Gołębiewska
- adresDzielnica Bielany m. st. Warszawy, Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal276
- telefon(0-22) 443 48 17
- emaila.golebiewska@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAnna Kościesza
- adresDzielnica Bielany m. st. Warszawy, Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal296
- telefon(0-22)3254383
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Bielany m. st. Warszawy, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokal.
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Bielany m. st. Warszawy, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokal.
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Bieżące utrzymanie, kontrola, naprawy, konserwacja wyposażenia placów zabaw, siłowni plenerowych i innych stref rekreacyjnych będących w administrowaniu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz utrzymania obiektów w czystości i estetyce w latach 2022-2024
Opis zamówienia
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: Bieżące utrzymanie, kontrola, naprawy, konserwacja
wyposażenia placów zabaw, siłowni plenerowych i innych stref rekreacyjnych będących w
administrowaniu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w celu zapewnienia bezpieczeństwa
użytkownikom oraz utrzymania obiektów w czystości i estetyce w latach 2022-2024.
Zakres prac objętych umową będzie polegał na wykonaniu czynności niezbędnych do
zachowania urządzeń zabawowych, siłowych i innych elementów wyposażenia znajdujących się
na wskazanych poniżej terenach rekreacyjnych w należytym stanie technicznym i estetycznym,
ze szczególnym naciskiem na zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników. Pielęgnacja
krzewów i drzew w okresie sezonu letniego wraz z koszeniem trawników i utylizacją
zanieczyszczeń organicznych. Systematyczne opróżnianie koszy na odpady -w celu
zapobiegania ich przepełnieniu oraz oczyszczanie powierzchni bezpiecznych z zanieczyszczeń
organicznych i tp. oraz wywóz i utylizacja zebranych odpadów.
W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę zdewastowanych lub wyeksploatowanych
urządzeń zabawowych i wyposażenia siłowni plenerowych oraz elementów małej architektury
(ławki, kosze na śmieci), stwarzających zagrożenie dla użytkowników w tym utratę zdrowia i
życia, należy zabezpieczyć miejsce i niezwłocznie zawiadomić przedstawiciela Zamawiającego.
Wykonawca po uzgodnieniu zakresu czynności winien przystąpić do prac np. trwale wyłączyć z
eksploatacji zdewastowane lub wyeksploatowane urządzenie.
2. Przedmiot Zamówienia obejmuje m.in.:
1) regularne kontrole wszystkich elementów wyposażenia placów zabaw i obiektów małej
architektury, w tym: ogrodzeń, urządzeń służących do zabawy, elementów małej architektury i
nawierzchni bezpiecznych amortyzujących upadki, zgodnie z aktualnymi normami PN-EN oraz
instrukcjami producenta, w tym:
a) regularne kontrole (kontrola rutynowa, w trakcie której sprawdza się ogólny stan urządzeń,
umożliwia ujawnienie oczywistych zagrożeń mogących być wynikiem zużycia, wandalizmu lub
warunków atmosferycznych);
b) kontrole kwartalne - kontrole szczegółowe polegające na sprawdzeniu funkcjonalności i
stabilności sprzętu, głównie jego zużycia;
2) prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli, tj.;
a) bieżące wypełnianie formularza pn. „Regularne kontrole przez oględziny”,
b) wypełnianie formularza pn. „Kontrola funkcjonalna” w przypadku dokonywania kontroli
funkcjonalnej i udostępnianie na każde wezwanie Zamawiającego w tym Policji, Straży Miejskiej
lub Ubezpieczyciela.
3. KLAUZULE SPOŁECZNE:
Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, – Zamawiający wymaga w okresie wykonywania usługi
skierowania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zatrudnionych (pod pojęciem „zatrudnionych”
należy rozumieć nowo zatrudnionych jak również już zatrudnionych pracowników) na podstawie
umowy o pracę w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu
Pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 z późn. zm.) pracowników do wykonywania czynności
określonych w załączniku nr 9 do SWZ.
Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli
spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z
tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy –
stanowiących załącznik nr 4 do SWZ
4. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA określa:
a) Warunki techniczne oraz zasady wykonywanie prac - załącznik nr 8 do SWZ;
b) Wykaz czynności do których Wykonawca lub Podwykonawca skieruje podczas realizacji
umowy osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę – załącznik nr 9;
c) Formularz cenowy – załącznik nr 10 do SWZ;
d) projektowane postanowienia umowy – stanowiące załącznik nr 4 do SWZ.
Zamawiający zastrzega, że podane ilości w poszczególnych pozycjach Formularza cenowego są
wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb w
okresie obowiązywania umowy, przy czym, ostateczny zakres usługi nie może przekroczyć
kwoty wynikającej z oferty.
Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie od dnia
podpisania umowy do 30.11.2024 r. lub wcześniej do dnia wyczerpania środków finansowych, o
których mowa w § 4 ust. 1 umowy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Bieżące utrzymanie, kontrola, naprawy, konserwacja wyposażenia placów zabaw, siłowni
plenerowych i innych stref rekreacyjnych będących w administrowaniu Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bb2fd23d-6a1a-11ec-ae77-fe331fedffdc
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00341436/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-31 12:10
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000113/13/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.2 Konserwacja i utrzymanie publicznych placów zabaw, siłowni plenerowych i urządzeń
strretworkout będących w administrowaniu Dzielnicy Bielany w latach 2022-2024
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zamowienia.um.warszawa.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne, które musi spełniać komputer Wykonawcy:
• Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na
komputer;
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
• Zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google
Chrome lub MS Edge;
• Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
Dopuszczalne wielkości i formaty przesyłanych danych:
• Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego w systemie nieprzekraczająca 100 MB;
• Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg,
jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip,
7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc:
5.5.4. Kodowanie i czas odbioru danych:
• Plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format
kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez
Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
• Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem
Głównego Urzędu Miar.
Wymagania sprzętowo-aplikacyjne w zakresie podpisywania ofert:
1. W przypadku składania wniosku lub oferty w formie elektronicznej (podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym), Wykonawca musi posiadać:
• Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie;
• Włączona w przeglądarce obsługa JavaScript;
• Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows -
w wersji 32 oraz 64 bitowej – do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment
8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w
sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE -
JAVA w wersji OpenJDK)
• Zainstalowana aplikacja Szafir Host
• Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik kart podpisu elektronicznego. Prawidłowość
zainstalowania w/w komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu
przycisku „SPRAWDŹ PODPIS”.
2. W przypadku składania wniosku lub oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów
podpisem osobistym), wykonawca musi posiadać (dotyczy postępowań o wartości mniejszej niż progi
unijne):
• E-dowód osobisty osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie;
• Włączona w przeglądarce opcja obsługi JavaScript;
• Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows -
w wersji 32 oraz 64 bitowej – do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment
8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w
sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE -
JAVA w wersji OpenJDK)
• Zainstalowana aplikacja Szafir Host;
• Zainstalowane oprogramowanie do obsługi e-dowodu E-dowód menadżer dostępne na stronie
https://www.gov.pl/web/e-dowod;
• Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik karty e-dowód. Prawidłowość zainstalowania w/w
komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku „SPRAWDŹ
PODPIS”.
3. W przypadku składania wniosku lub oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów
profilem zaufanym), wykonawca musi posiadać (dotyczy postępowań o wartości mniejszej niż progi
unijne):
• Profil zaufany osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie.
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków wszystkie informacje zawarte są w pkt 5.5.1 SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH
(NA PODSTAWIE PRZEPISU PRAWA)
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie
m.st. Warszawy. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.
Kto administruje moimi danymi?
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest
Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.
• Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące
Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać
na adres: iod@um.warszawa.pl.
Dlaczego moje dane są przetwarzane?
• Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych, lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w
ramach sprawowania władzy publicznej.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego.
• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie
będziemy mogli zrealizować Pana/Pani sprawy .
Jak długo będą przechowywane moje dane?
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. czas
prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.
Kto może mieć dostęp do moich danych?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności:
• podmioty świadczące na rzecz Urzędu m.st. Warszawy usługi informatyczne, pocztowe;
• podmiot Platforma Aukcyjna Marketplanet;
b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie
przepisów prawa;
Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?
• Ma Pani/Pan prawo do:
1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
2. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane,lub w inny sposób przetwarzane;
• nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
• wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione
podstawy przetwarzania;
• Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
• Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:
• zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
• dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której
Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych
osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
6. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia
informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych
osobowych.
• Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.51.2021.AGO
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 585365,85
PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Zamawiający zamierza udzielić zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7
ustawy o łącznej wartości nie przekraczającej 270 000,00 zł netto.
Przewidywany zakres usług określony przez zamawiającego zawiera Formularz cenowy (Załącznik nr
10 do SIWZ), którego poszczególne pozycje będą realizowane w ramach potrzeb Zamawiającego.
Zamówienie zostanie udzielone w szczególności w celu podniesienia standardu świadczonych usług
oraz w przypadku dysponowania przez Zamawiającego środkami finansowymi lub w przypadku
wyczerpania się kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy. Zamówienie polegało będzie na
powtórzeniu podobnych usług, zwiększeniu krotności lub ilości niektórych prac wymienionych w
formularzu cenowym, wydłużeniu okresu realizacji umowy.
Warunkiem udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług w wyżej
przewidywanym zakresie jest:
- pozyskanie przez Zamawiającego środków finansowych w ciągu trzech lat od dnia udzielenia
zamówienia podstawowego;
- wykonywanie/wykonanie umowy dla zamówienia podstawowego jest/było realizowane terminowo i z
należytą starannością.
Powyższe będzie stanowiło o możliwości udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu
podobnych usług.
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany umowy przewidziane zostały w § 16 projektowanych postanowień umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy


Została zmieniona treść SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu. Zmiany dostępne są pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/49319/details
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawm. st. Warszawa - Dzielnica Bielany
Główny przedmiot (CPV)50.87.00.00-4
Dodatkowe przedmioty (CPV) 50.80.00.00-3
77.31.41.00-5
90.60.00.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2024-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa niniejszego warunku
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa niniejszego warunku
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa niniejszego warunku
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy
wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali (zakończyli) - a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują¹ co najmniej jedną usługę/usługi:
a) świadczoną nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy dla jednego Zamawiającego,
której zakres obejmował prace ogrodnicze, sprzątanie terenów zewnętrznych oraz opróżnianie
koszy ze śmieci.
oraz
b) świadczoną nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy dla jednego Zamawiającego,
której zakres obejmował co najmniej przeglądy techniczne oraz konserwacje/serwisowanie -
łącznie co najmniej 15 sztuk urządzeń na placu/placach zabaw.
UWAGA!
¹W przypadku usług w trakcie wykonywania Zamawiający wymaga, aby już wykonany okres
usługi na dzień składania ofert wynosił co najmniej 12 miesięcy;
Możliwe jest łączenie doświadczenia w ramach jednej umowy, pod warunkiem wykazania co
najmniej jednej usługi świadczonej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy dla
jednego Zamawiającego, której zakres obejmował prace ogrodnicze, sprzątanie terenów
zewnętrznych, opróżnianie koszy ze śmieci oraz przeglądy techniczne oraz
konserwacje/serwisowanie - łącznie co najmniej 15 sztuk urządzeń na placu/placach zabaw.
1. W odniesieniu do warunku określonego w pkt 12.2.4) SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy
wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie
postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie
przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od otrzymania wezwania, aktualnych na dzień złożenia,
podmiotowych środków dowodowych, o których mowa poniżej.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Wykonawca składa:
a) oświadczenie Wykonawcy (wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SWZ) – o aktualności
informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania wskazanych w pkt. 12.1 SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od otrzymania wezwania,
aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa poniżej.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca
składa:
a) Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania lub wykonywania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały lub są wykonywane, a
jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy – zgodnego z Załącznikiem nr 7 do SWZ.
W przypadku usług nadal Wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W przypadku gdy Wykonawca oferuje rozwiązania nieodpowiadające wprost normom
referencyjnym opisanym w dokumentach zamówienia - Zamawiający wymaga udowodnienia w
ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w
art.104-107 ustawy PZP, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają
wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
UWAGA!
W Formularzu oferty (o którym mowa w pkt 18.1. lit a) SWZ) w systemie Zamawiający wymaga
wskazania przez Wykonawcę – czy oferuje rozwiązania nieodpowiadające wprost normom
referencyjnym opisanym w dokumentach zamówienia. Niniejsze informacje nie podlegają
uzupełnieniu
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w art.104-107 ustawy PZP

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. (UWAGA! Wspólnicy spółki
cywilnej w rozumieniu ustawy PZP to Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
2. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
• postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
• wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z
nazwy z określeniem adresu siedziby;
• ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania
3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika.
Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione
we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich
nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w przypadkach, o
których mowa w pkt 12.1.2. SWZ , natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu
Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 12.2. SWZ.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o
którym mowa w pkt 18.3.2. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.
6. W przypadku, gdy spełnienie warunku opisanego:
1) w pkt 12.2.4) SWZ wykazuje co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia,
2) w pkt 12.2.4) lit a) lub b) SWZ wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych
z wykonawców, którzy wykonają usługę, do realizacji której te zdolności są wymagane, z
zastrzeżeniem, iż można polegać na zdolnościach tego z wykonawców, który spełnia w całości
warunek opisany w pkt 12.2.4) lit a) lub b) SWZ i który wykona usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane),
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają, które usługi
wykonają poszczególni wykonawcy.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani
na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe,
o których mowa w pkt 18.3.3.1. oraz 18.3.3.2. SWZ, przy czym:
1) podmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt 18.3.3.1. SWZ składa odpowiednio
Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach
opisanych w pkt 12.2.4) lit a), b) SWZ;
2) oświadczenia o których mowa w pkt 18.3.3.2. SWZ składa każdy z nich.
15.8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z
pełnomocnikiem.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Czas podjęcia działań interwencyjnych20 %
Termin opróżnienia koszy i oczyszczenia powierzchni (bezpiecznych poliuretanowych, piaskowych, trawiastych, chodników) i elementów wyposażenia w okresie sezonu letniego20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2022-01-24
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2022-01-24 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2022-02-22
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2022-01-24, 09:30, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-12-31


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |