m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPowyżej 428 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2022-01-04 , 11:18:11
I Zamawiający
ZamawiającyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
- adresSiedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 53-26-140
- faks(0-22) 532-61-17
- e-mailzampubl@tw.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.tw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Małgorzata Sanocka
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa
- lokal101
- telefon(0-22) 532 60 47
- emailmsanocka@tw.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.2
- lokal105
Adres, na który należy przesyłać ofertyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.2
- lokal105
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia

Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją kontraktu pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie trasy tramwajowej do Wilanowa na odc. od ul. Puławskiej do ul. Branickiego"
Opis zamówienia
Numer referencyjny: DWZ/108/2021.
1. Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją kontraktu pn. ,,Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach inwestycji Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa na odcinkach: od ul. Puławskiej do ul. Św. Bonifacego i pętli Stegny oraz od ul. Św. Bonifacego do ul. Branickiego”.
2. Przedmiot zamówienia, w tym zakres podstawowy oraz zakres w ramach prawa opcji, określono szczegółowo w rozdziale II SWZ.
3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 388 pkt 2 lit. c ustawy Pzp, do kwoty 1 430 408,21 zł netto (w sytuacji udzielenia Wykonawcy Robót zamówień podobnych), polegających na powtórzeniu podobnych usług (nadzór nad projektowaniem, nadzór nad realizacją Robót) w zakresie branż: architektonicznej, drogowej (w tym infrastruktury tramwajowej), konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej, sanitarnej, elektrycznej i elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz geotechniki, inżynierii ruchu, ochrony przeciwpożarowej i zieleni. Warunki wykonania oraz sposób rozliczenia ww. zamówień zostaną ustalone w odrębnej umowie na zasadach analogicznych jak opisane w rozdziałach II i III SWZ.
4. Projektowane postanowienia umowy wraz z załącznikami stanowią rozdział III SWZ.
5. Tytuł "Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją kontraktu pn.: "Zaprojektowanie i wybudowanie trasy tramwajowej do Wilanowa na odc. od ul. Puławskiej do ul. Branickiego" dotyczy zamówienia na zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją kontraktu pn.: ,,Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach inwestycji Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa na odcinkach: od ul. Puławskiej do ul. Św. Bonifacego i pętli Stegny oraz od ul. Św. Bonifacego do ul. Branickiego”.
6. Termin realizacji zamówienia podstawowego i obejmuje:
1) 22 miesiące – dla zakresu podstawowego od Daty Rozpoczęcia (Data Rozpoczęcia to data rozpoczęcia realizacji Usługi Konsultanta wyznaczona poleceniem Kierownika Projektu; "Konsultant" to Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania nr DWZ/108/2021) do wystawienia protokołu odbioru końcowego Robót realizowanych w ramach zakresu podstawowego,
2) 60 miesięcy – dla Okresu gwarancji i zgłaszania wad, który trwa od daty wystawienia protokołu odbioru końcowego Robót realizowanych w ramach zakresu podstawowego do daty wystawienia Protokołu Odbioru Ostatecznego Usługi realizowanej w ramach zakresu podstawowego, kończącego czas trwania Usługi.
7. Przedmiot, zakres, zasady i warunki, na jakich Zamawiający skorzysta z prawa opcji określają rozdziały II i III SWZ.
7.1. Termin realizacji opcji:
1) 20 miesięcy – dla zakresu z prawa opcji od Daty Rozpoczęcia realizacji Usługi (Data Rozpoczęcia to data rozpoczęcia realizacji Usługi Konsultanta wyznaczona poleceniem Kierownika Projektu; "Konsultant" to Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania nr DWZ/108/2021) dla danej opcji do wystawienia protokołu odbioru końcowego Robót realizowanych w ramach opcji,
2) 60 miesięcy – dla Okresu gwarancji i zgłaszania wad, który trwa od daty wystawienia protokołu odbioru końcowego Robót realizowanych w ramach danej opcji do daty wystawienia Protokołu Odbioru Ostatecznego Usługi realizowanej w ramach opcji, kończącego czas trwania Usługi.
7.2. Z prawa opcji Zamawiający może skorzystać w terminie do 10 miesięcy od daty zawarcia Kontraktu z Wykonawcą Robót.
8. Wartość bez VAT: 15 734 490.27 PLN.
9. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych). Pozostałe wymagania dotyczące wadium określają postanowienia rozdziału I SWZ.
10. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych pod względem formalnym i merytorycznym przez Konsultanta faktur, na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu.
11. Warunki realizacji umowy zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących rozdział III SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartych w Projektowanych postanowieniach umowy, w stosunku do treści oferty, na warunkach określonych w SWZ.
12. Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak.
13. Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań określone zostały w rozdziale I SWZ.
13.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli została przekazana w inny sposób.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawm.st. Warszawa
Główny przedmiot (CPV)71.31.80.00-
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.24.70.00-
71.54.00.00-
71.24.80.00-
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania82 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium200000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Numeracja przyjęta w poniższej treści odpowiada numeracji w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w DZUUE nr 2021/S 001-001930 w dn. 3.01.2021 r.).

Wykaz i krótki opis warunków:
1. Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności do prowadzenia działalności zawodowej.
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w sekcji III.1.3) ogłoszenia oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie:
2.1. art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (z wyjątkami określonymi w art. 393 ust. 4 ustawy Pzp);
2.2. art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
3. Do oferty należy dołączyć:
3.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: JEDZ) wg rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dn. 5.01.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz JEDZ (Dz.U. UE L 3/16) - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia każdego z Wykonawców oraz na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym dany z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
3.2. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, albo dokumenty określające uprawnienia przedstawicieli Wykonawcy do jego reprezentacji, jeśli nie wynikają one z zapisów we właściwym rejestrze;
3.3. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) zgodnie z art. 58 ustawy Pzp - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
2) zgodnie z art. 117 ustawy Pzp - w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia - oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wg wzoru stanowiącego załącznik do rozdziału IV SWZ;
3.4. w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji tych podmiotów na zasadach określonych w ustawie Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów – zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów; dokument ten powinien określać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą;
2) w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – JEDZ dotyczące tych podmiotów w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 124 ustawy Pzp,

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający nie stawia warunku w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.
4.1. w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
4.2. w zakresie braku podstaw wykluczenia:
1) oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia z postępowania, wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp;
4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem (z wyjątkami określonymi w art. 393 ust. 4 ustawy Pzp);
5) w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – dokumentów wymienionych w pkt 2)-4) w odniesieniu do tych podmiotów;
6) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
a) pkt 2) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem,
b) pkt 4) – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 4) – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem (z uwzględnieniem przepisu art. 393 ust. 4 ustawy Pzp);
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
7) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6) lit. b, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
5.1. dokument wymieniony w pkt 3.1 (JEDZ w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokumenty te powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
5.2. dokumenty wymienione w pkt 4.1 powinny być złożone przez tego lub tych Wykonawców, którzy potwierdzają spełnianie warunku w określonym tam zakresie lub wszystkich Wykonawców łącznie;
5.3. dokumenty wymienione w pkt 4.2 powinny być przedłożone przez każdego Wykonawcę.
6. Wykorzystanie aktualnych oświadczeń lub dokumentów znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego lub możliwych do uzyskania za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych:
6.1. Wykonawca może wykorzystać JEDZ złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe. W takim przypadku zalecane jest wskazanie prowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia, w którym złożono przedmiotowy JEDZ oraz zawartych w nim aktualnych informacji, które Wykonawca wykorzystuje w obecnym postępowaniu;
6.2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 124 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.), o ile Wykonawca wskazał w JEDZ dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także wówczas, gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność; zalecane jest wskazanie postępowania o udzielenie zamówienia, w którym złożono ww. oświadczenia lub dokumenty;
6.3. w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 6.2, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku, gdy wskazane przez Wykonawcę i pobrane samodzielnie przez Zamawiającego dokumenty będą sporządzone w języku obcym, Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia tych dokumentów na język polski;
6.4. w przypadku wskazania przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 4.2, które Zamawiający posiada, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 124 ust. 1 ustawy Pzp, skorzysta z posiadanych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli Wykonawca potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej, tj.
7.1. w okresie ostatnich 10 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali[1] należycie co najmniej dwie usługi[2], każda polegająca na zarządzaniu inwestycją i sprawowaniu nadzoru przez okres co najmniej 12 miesięcy, nad robotami budowlanymi, o wartości co najmniej 50 mln PLN netto, w zakresie budowy lub przebudowy:
- drogi, metra, trasy tramwajowej lub torowiska kolejowego;
przy czym usługi te muszą dotyczyć wykonanych robót budowlanych, zakończonych wystawieniem Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC), protokołu odbioru końcowego lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia);
[1] przez wykonanie usługi zarządzania i sprawowania nadzoru nad robotami należy rozumieć zrealizowanie usługi w okresie od zawarcia umowy do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC), protokołu odbioru końcowego lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia);
[2] przez jedną usługę rozumie się zakres prac wykonanych w ramach jednej umowy;
7.2. wykażą, że dysponują następującymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia publicznego:
1) do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu – co najmniej 1 osobą, posiadającą wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne, menadżerskie lub prawnicze i łącznie co najmniej 24-miesięczne doświadczenie zawodowe, nabyte w okresie ostatnich 10 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), na stanowisku/stanowiskach: Dyrektora Kontraktu, Kierownika Budowy, Zastępcy Dyrektora Kontraktu, Inżyniera Kontraktu, Inżyniera Rezydenta lub równoważnym w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi, przy realizacji maksymalnie 2 inwestycji przez okres co najmniej 12 miesięcy na każdej, której przedmiotem była budowa, przebudowa, lub nadzór nad budową, przebudową obiektu liniowego (zgodnie z definicją w ustawie Prawo budowlane) o wartości robót co najmniej 50 mln netto każda; jeżeli ww. osoba nabywała doświadczenie na kilku inwestycjach w tym samym okresie, Zamawiający do oceny uwzględni tylko jeden z nich;
2) do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta – co najmniej 1 osobą, posiadającą wykształcenie wyższe techniczne i łącznie co najmniej 24-miesięczne doświadczenie zawodowe, nabyte w okresie ostatnich 10 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), na stanowisku/stanowiskach: Dyrektora Kontraktu, Kierownika Budowy, Zastępcy Dyrektora Kontraktu, Inżyniera Kontraktu, Inżyniera Rezydenta lub równoważnym w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi, przy realizacji maksymalnie 2 inwestycji obejmujących budowę, przebudowę, remont lub nadzór nad budową, przebudową lub remontem obiektu liniowego (zgodnie z definicją w ustawie Prawo budowlane) o wartości robót co najmniej 50 mln netto każda;
3) do pełnienia funkcji Specjalisty ds. roszczeń – co najmniej 1 osobą, posiadającą wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne lub prawnicze i łącznie co najmniej 24-miesięczne doświadczenie zawodowe, nabyte w okresie ostatnich 10 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), obejmujące przygotowanie lub rozpatrywanie roszczeń przy realizacji lub nadzorze maksymalnie 2 inwestycji o wartości robót co najmniej 50 mln netto każda;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
4) do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej (T) pełniącego równocześnie funkcję Koordynatora w rozumieniu art. 27 Prawa budowlanego – co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz co najmniej 24-miesięczne doświadczenie zawodowe, nabyte w okresie ostatnich 10 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), przy pełnieniu funkcji: Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy lub Kierownika Robót[1][2], w tym przy realizacji co najmniej 1 inwestycji, przez okres co najmniej 12 miesięcy (a jeżeli kontrakt trwał krócej – przez okres całego kontraktu), której przedmiotem była budowa lub przebudowa torowiska tramwajowego, o długości co najmniej 1 000 mtp w konstrukcji bezpodsypkowej wraz z co najmniej 1 rozjazdem tramwajowym;
5) do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej – co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz min. 24-miesięczne doświadczenie zawodowe, nabyte w okresie ostatnich 10 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), przy pełnieniu funkcji: Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy lub Kierownika Robót[2], w tym przy realizacji co najmniej 1 inwestycji, przez okres co najmniej 12 miesięcy (a jeżeli kontrakt trwał krócej – przez okres całego kontraktu), której przedmiotem była budowa lub przebudowa drogi klasy co najmniej Z w ramach której wybudowano lub przebudowano pełną konstrukcję jezdni;
6) do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (T) – co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz min. 24-miesięczne doświadczenie zawodowe, nabyte w okresie ostatnich 10 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), przy pełnieniu funkcji: Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy lub Kierownika Robót[2], w tym przy realizacji co najmniej 1 inwestycji, przez okres co najmniej 12 miesięcy (a jeżeli kontrakt trwał krócej – przez okres całego kontraktu), których przedmiotem była budowa lub przebudowa sieci trakcyjnej tramwajowej lub kolejowej lub trolejbusowej, na odcinku co najmniej 1 000 mtp, w ramach której wykonano sieć trakcyjną, w tym konstrukcje wsporcze, konstrukcje nośne i przewód jezdny;
[1] w przypadku, gdy nazwa stanowiska nie będzie odpowiadała nazwie samodzielnej funkcji technicznej wskazanej w przepisach Zamawiający uzna doświadczenie nabyte na stanowisku kierownika robót torowych lub kierownika robót tramwajowych pod warunkiem wykazania się doświadczeniem wymaganym w warunku, uprawnieniami oraz przedłożeniem kopii dziennika budowy z wpisem potwierdzającym pełnienie ww. funkcji. Powyższe wynika z obowiązujących przepisów, zgodnie z którymi robotami wskazanymi w warunku powinna kierować osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej pełniąca funkcję kierownika robót drogowych lub kierownika budowy (jeżeli branża drogowa była branżą wiodącą);
[2] jeżeli w dokumencie jest mowa o stanowiskach: Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy, Kierownika Robót, należy je rozumieć jako stanowiska spełniające kryteria i doświadczenie zawodowe w danej specjalności jakiej wymaga się przy nazwie stanowiska osoby z personelu;
7.3. przyjęte przez Zamawiającego zasady uznania ww. warunków udziału w postępowaniu za spełnione określa ust. 5 rozdziału I SWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena90 %
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Ekspertów Kluczowych10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2022-02-03
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://tw.ezamawiajacy.pl/
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2022-02-03 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą89 dni od ostatecznego terminu składania ofert
3 miesięcy od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2022-05-03
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2022-02-03, 11:00, Warszawskie sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa, budynek nr 2, pokój nr 105,
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2022-01-03


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |