m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2022-01-04 , 12:57:32
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Bemowo m.st. Warszawy
- adresPowstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 76 11
- faks(0-22) 325 40 07
- e-mailbemowo.wzp@um.warszawa.pl.
- adres internetowyhttp://www.bemowo.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Kaczorowska
- adresDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal367
- telefon(0-22) 443-76-14
- emaila.kaczorowska@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.
część nr 1 - Utrzymanie parków w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy;
część nr 2 - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni przyulicznej (wysokiej i niskiej) w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy. Postępowanie podzielone jest na 2 części:
część nr 1 - Utrzymanie parków w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy;
część nr 2 - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni przyulicznej (wysokiej i niskiej) w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z części zamówienia.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1A i 1B do SWZ.
3. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
- dla części zamówienia nr 1 - 20.000,00 PLN;
- dla części zamówienia nr 2 – 25.000,00 PLN;
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)77.31.30.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 77.31.00.00-6


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcja https://zamowienia.um.warszawa.pl
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)3 711 111.10

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Usługi utrzymania parków;20000,00
2Utrzymanie i pielęgnacja zieleni przyulicznej (wysokiej i niskiej) w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.25000,00
Razem 45000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania34 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium45000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia może wziąć udział Wykonawca, który spełnia warunki udziału w
postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej.
2. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje, co najmniej:
dot. części zamówienia nr 1
1) jedną usługę1 polegającą na pielęgnacji zieleni2, o wartości tej usługi nie mniejszej niż 200.000,00 PLN
brutto3,4.
oraz
2) jedną usługę1 polegającą na pielęgnacji zieleni2 na terenach wpisanych do rejestru zabytków o wartości tej
usługi nie mniejszej niż 30.000,00 PLN brutto3,4.
albo zamiennie:
jedną usługę1 polegającą na pielęgnacji zieleni2 obejmującą swoim zakresem również pielęgnację zieleni na
terenach wpisanych do rejestru zabytków o wartości tej usługi nie mniejszej niż 230.000,00 PLN brutto3,4.
dot. części zamówienia nr 2
jedną usługę1 polegającą na pielęgnacji zieleni2, o wartości tej usługi nie mniejszej niż 200.000,00 PLN
brutto3,4.
1) Przez jedną usługę rozumie się zakres prac wykonanych w ramach jednej umowy;
2) Przez pielęgnację zieleni Zamawiający rozumie łącznie co najmniej: cięcia techniczne i pielęgnacyjne koron
drzew, wycinkę drzew, koszenie i grabienie trawników, cięcia i karczowanie krzewów, podlewanie drzew lub
krzewów.
3)W przypadku, gdy wartość usługi będzie określona w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający
dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut
obcych określonego w tabeli kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
4) Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia może udokumentować posiadanie
niezbędnego doświadczenia w ramach jednej usługi (jednej umowy) o zakresie i łącznej wartości
odpowiadającej warunkom dla części, na które Wykonawca składa ofertę.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
okres gwarancji na zachowanie żywotności drzew i krzewów, przy którym wykonywane były prace pielęgnacyjne P(G) 10 %
czas zabezpieczenia miejsca objętego zagrożeniem oraz przystąpienia do likwidacji zagrożenia P(R)10 %
zatrudnienie przez Wykonawcę do realizacji zamówienia osób do 30 r. ż. oraz po ukończeniu 50 r. ż., posiadających status osób poszukujących pracy, bez zatrudnienia P(Z) 20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2022-01-31
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2022-01-31 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2022-03-31
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2022-03-31, 10:30, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2022-01-04


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |