m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2022-01-05 , 13:06:55
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ewa Mścichowska
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-07
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychEwa Mścichowska
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-07
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wdrożenie, rozwój i utrzymanie systemów opartych na otwartym oprogramowaniu DECIDIM w m.st. Warszawie
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
• wdrażanie i adaptacja Systemów opartych na otwartym oprogramowaniu DECIDIM (dalej: Systemy), zapewniających obsługę wybranych przez Zamawiającego procesów: miejskiego wolontariatu (System MW), budżetu obywatelskiego (System BO), konsultacji społecznych (System KS),
• serwis (utrzymanie) Systemów,
• rozwój Systemów realizowany z puli godzin rozwojowych.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)72.26.30.00-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania24 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1. Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 108 ust. 1 ustawy.

III.2. Warunki udziału w postępowaniu:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
III.2.1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie zrealizowali minimum dwie usługi o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł. brutto każda, polegające na zaprojektowaniu i produkcyjnym wdrożeniu portalu internetowego (produkt): zawierającego moduły funkcjonalne, system zarządzania treścią, repozytorium danych, front-end wykonany w technologii HTML5/CSS i zgodny ze standardami W3C.

Zastrzeżenia i wyjaśnienia:
1) jeżeli usługa obejmowała szerszy zakres niż opisany w ww. warunkach nr III.2.1 wartość usługi należy odnieść jedynie do tej części zakresu usługi, która pokrywa się z zakresem opisanym w wybranym warunku,
2) w przypadku usługi, której wartość określona była w innej walucie niż PLN, Wykonawca przeliczy jej kwotę po uśrednionym kursie z dnia zakończenia realizacji usługi wg stawki podanej przez NBP (Tabela A).

III.2.2. dysponują lub będą dysponować zespołem osób, które zostaną skierowane do realizacji Zamówienia, złożonym z osób posiadających niżej określone kompetencje:

a) Kierownik projektu, który spełnia następujące wymagania:
• w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w realizacji co najmniej dwóch projektów (zakończonych i odebranych przez zlecającego) obejmujących zaprojektowanie i wdrożenie w środowisku produkcyjnym portalu lub serwisu internetowego lub aplikacji, jako osoba odpowiedzialna za koordynację projektu.

b) Lidera programistów, który spełnia następujące wymagania:
• w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, brał udział, jako lider zespołu programistów, w realizacji co najmniej dwóch projektów (zakończonych i odebranych przez zlecającego) polegających na zaprojektowaniu i wdrożeniu w środowisku produkcyjnym portalu lub serwisu internetowego lub aplikacji wykonanych w oparciu o język Ruby lub framework Ruby on Rails.

c) Grafik, który spełnia następujące wymagania:
• w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w realizacji co najmniej dwóch projektów (zakończonych i odebranych przez zlecającego) polegających na zaprojektowaniu i wdrożeniu w środowisku produkcyjnym portalu lub serwisu internetowego lub aplikacji, w ramach których był odpowiedzialny za kreację graficzną oraz zaprojektowanie elementów graficznych.

d) Projektant interfejsu użytkownika (UI/UX designer), który spełnia następujące wymagania:
• w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w realizacji co najmniej dwóch projektów (zakończonych i odebranych przez zlecającego) polegających na zaprojektowaniu i wdrożeniu portalu lub serwisu internetowego lub aplikacji, w ramach których łącznie:
o odpowiadał za zbadanie i weryfikację potrzeb i oczekiwań klienta związanych z koncepcją wdrożenia/rozbudowy produktu wraz z propozycjami rozwiązań,
o odpowiadał za wdrożenie tych rozwiązań/wymagań.

e) Lider zespołu testerów, który spełnia następujące wymagania:
• w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w opracowaniu i przeprowadzeniu testów funkcjonalnych i niefunkcjonalnych (z uwzględnieniem obszarów wydajności, bezpieczeństwa, dostępności, użyteczności) w ramach co najmniej dwóch projektów (zakończonych i odebranych przez zlecającego) polegających na zaprojektowaniu i wdrożeniu portalu lub serwisu internetowego lub aplikacji, jako osoba odpowiedzialna za koordynację prac związanych z testowaniem.

f) Analityk biznesowy IT, który spełnia następujące wymagania:
• w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w realizacji co najmniej dwóch projektów IT (zakończonych i odebranych przez zlecającego) polegających na zaprojektowaniu i wdrożeniu portalu, serwisu internetowego lub aplikacji, w ramach których odpowiadał za analizę i weryfikację potrzeb i oczekiwań użytkownika związanych z wdrożeniem lub rozbudową portalu, serwisu internetowego lub aplikacji.

g) Zastrzeżenia dotyczące warunku:
(1) Zamawiający wymaga, aby wartość każdego projektu wykazywanego w ramach warunków wymienionych w pkt. 12.2.2. lit. a-f wynosiła nie mniej niż 80 000 zł brutto,
(2) Zamawiający wymaga, aby – w przypadku realizacji Zamówienia – Wykonawca korzystał do realizacji Przedmiotu Zamówienia z osób zadeklarowanych w ofercie,
(3) Zamawiający nie dopuszcza łączenia wymienionych w pkt. III.2.2. lit. a-e ról przez żadną z zadeklarowanych do projektu osób.
(4) Każda z zadeklarowanych do projektu osób musi zostać przypisana do wybranej roli (jednej z wymienionych w pkt. III.2.2. lit. a-e) - musi samodzielnie spełniać wszystkie wymagania dopuszczeniowe przypisane do tej roli.


III.3 Dokumenty wymagane w postępowaniu
1. Złożenie oferty odbywa się poprzez:
a) wypełnienie zdefiniowanego przez Zamawiającego w systemie formularza oferty – zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę w systemie został określony w pkt 23 i 25 SWZ;
b) załączenie do oferty w systemie oświadczenia w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ);
c) w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, załączenie do oferty w systemie:
— oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w lit. b, dotyczącego każdego podmiotu,
— zobowiązania każdego podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzającego, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określającego w szczególności:
• zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
• sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
• czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą;
d) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, załączenie do oferty w systemie:
— oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w lit. b, dotyczącego każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
— oświadczenia z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
2. Załączenie do oferty w systemie następujących podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz oświadczeń i dokumentów innych niż wymienionych wyżej:
2.1. podmiotowe środki dowodowe:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą podmiotowych środków dowodowych.
2.2. przedmiotowe środki dowodowe:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
2.3. inne oświadczenia lub dokumenty:
a) w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy – dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
b) w przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument zawierający dowody, o których mowa w pkt 19 SWZ.
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od otrzymania wezwania, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa poniżej.
3.1. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) dowody, że wykazane w oświadczeniu JEDZ usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:
– referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane;
– oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych – referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3.2. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem;
b) w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów:
— informacje, o których mowa w lit. a, dotyczące każdego podmiotu;
c) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
— informacje, o których mowa w lit. a, dotyczące każdego Wykonawcy;
d) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SWZ.
4. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania, w tym SWZ wraz z załącznikami, można uzyskać również pod adresem: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/wyszukiwarka.phpDODATKOWE INFORMACJE:
1. Zamawiający zamierza udzielić zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego.
2. Znak postępowania: ZP/EM/271/III-168/21
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
4. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem https://zamowienia.um.warszawa.pl
5. Rodzaj procedury: procedura otwarta (przetarg nieograniczony)
6. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania do badania i oceny ofert „procedury odwróconej” opisanej w art. 139 ustawy.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej.
8. Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy.
9. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5% łącznej wartości wynagrodzenia, określonego w § 8 ust. 1 Umowy
10. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 982 500,00 PLN
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena50 %
Doświadczenie i kwalifikacje personelu kluczowego 45 %
Narzędzie do zarządzania realizacją projektu5 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2022-02-02
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=72336
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2022-02-02 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2022-05-02
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2022-02-02, 12:30, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-12-31


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |