m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPoniżej 431 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2022-01-05 , 14:38:07
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- e-mailinfo@metro.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Monika Domaradzka
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal101
- telefon(0-22) 655 46 76
- emailm.domaradzka@metro.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie okresowych badań i sprawdzeń stanu technicznego instalacji elektrycznej niskiego napięcia w obiektach i na terenie STP Kabaty
Opis zamówienia
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie okresowych badań i sprawdzeń stanu technicznego instalacji elektrycznej niskiego napięcia w obiektach i na terenie STP Kabaty.
Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Specyfikacji Technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWP (dalej: „ST”).
Przedmiot Zamówienia zostanie wykonany zgodnie z:
1) ST;
2) Wzorem Umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWP
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawSTP Kabaty ul. Wilczy Dół 5 , Warszawa
Główny przedmiot (CPV)51.07.11.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2022-10-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium4000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2022-01-17
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://postepowania.metro.waw.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=siwz_tab&demandIdentity=12354
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2022-01-17 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2022-04-16
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2022-01-17, 13:00, STP Kabaty -otwarcie ofert nie jest jawne
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2022-01-05


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |