m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2022-01-05 , 15:10:53
I Zamawiający
ZamawiającyMuzeum Powstania Warszawskiego
- adresGrzybowska 79, 00-844 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 539-79-15
- faks(0-22) 621-05-94
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.1944.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Dawidowska
- adresMuzeum Powstania Warszawskiego, Grzybowska 79, 00-844 Warszawa
- lokal402
- telefon(0-22)5397950
- emailadawidowska@1944.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAnna Dawidowska
- adresMuzeum Powstania Warszawskiego, Grzybowska 79, 00-844 Warszawa
- lokal402
- telefon(0-22)5397950
- emailadawidowska@1944.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaMuzeum Powstania Warszawskiego, Grzybowska 79, 00-844 Warszawa
- lokal402A
Adres, na który należy przesyłać ofertyMuzeum Powstania Warszawskiego, Grzybowska 79, 00-844 Warszawa
- lokal402A
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie wraz z sukcesywną dostawą kartek z kalendarza
oraz informacji dodatkowej na ekspozycję
Opis zamówienia
Wykonanie wraz z sukcesywną dostawą kartek z kalendarza
oraz informacji dodatkowej na ekspozycję
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawMuzeum Powstania Warszawskiego
Główny przedmiot (CPV)79.82.30.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2022-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki udziału w postępowaniu we wszystkich częściach
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena50 %
termin dostawy poszczególnych partii zamówienia20 %
precyzja wykonania 30 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2022-01-17
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://platformazakupowa.pl/pn/1944
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2022-01-17 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2022-02-15
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2022-01-17, 11:15, https://platformazakupowa.pl/pn/1944
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2022-01-05


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |