m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2022-01-11 , 12:35:35
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
- adresGrębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 835-06-11
- faks(0-22) 835-06-11
- e-mailtechniczny@zbk-bielany.pl
- adres internetowyhttp://zgn-bielany.bip.gov.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Joanna Czarnecka
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22) 670 53 02
- emailJoanna.czarnecka@zgn-bielany.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychWitold Osuch
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22) 67 05 271
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa
- lokal4
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa
- lokal4
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Konserwacja, naprawa oraz usługa pogotowia instalacji wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej oraz kotłowni lokalnych
Opis zamówienia
Część 1
Konserwacja, naprawa, wymiana elementów instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wykonywanie usługi pogotowia wodno-kanalizacyjnego i centralnego ogrzewania w lokalach i budynkach mieszkalnych oraz na terenach przyległych nieruchomości gruntowych, będących w 100% własnością m.st. Warszawy i zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany.
Konserwacja, naprawa, wymiana elementów instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania w lokalach i budynkach użytkowych oraz na terenach przyległych nieruchomości gruntowych, będących w 100% własnością m.st. Warszawy i zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany
Konserwacja, naprawa, wymiana elementów instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania w budynku Grębałowska 23/25 – siedziba własna ZGN oraz na terenie przyległej nieruchomości gruntowej.
Przeglądy, konserwacja i usuwaniu usterek wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej w budynkach mieszkalnych przy ul. Szegedyńskiej 13A i Wrzeciono 30.
Przeglądy, konserwacja i usuwaniu usterek wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej w garażach przy ul. Conrada 3, Nocznickiego 13A.
Część 2
Konserwacja lokalnej kotłowni, pompowni i stacji redukcyjnej gazu na terenie przy ul. Wóycickiego 1/3 pawilon nr 9.
Konserwacja instalacji dozór i utrzymanie w ruchu lokalnej kotłowni kontenerowej przy ulicy Palisadowej 5D w Warszawie
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Bielany
Główny przedmiot (CPV)50.70.00.00-2
Dodatkowe przedmioty (CPV) 50.70.00.00-8
50.51.10.00-0
50.51.20.00-7
50.51.30.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2022-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego dotyczące:
 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
w zakresie Części 1 Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony (posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 200 000,00-zł
w zakresie Części 2 Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony (posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 80 000,00-zł
 zdolności technicznej lub zawodowej:
w zakresie Części 1 Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w wykonał/wykonuje usługi polegające na naprawie i wymianie elementów instalacji sanitarnych wodnokanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych i użytkowych lub parkingach podziemnych za kwotę nie mniejszą niż 200 000 zł w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
w zakresie Części 1 Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w wykonał/wykonuje usługi polegające na przeglądach technicznych i usuwaniu usterek instalacji wentylacji mechanicznej w budynkach mieszkalnych i użytkowych lub parkingach podziemnych za kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
w zakresie Części 2 Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w wykonał/wykonuje usługi polegające na naprawie, wymianie i konserwacji elementów kotłowni gazowych na gaz ziemny o mocy powyżej 3,5 MW łącznie ze stacją redukcyjną w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
w zakresie Części 2 Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w wykonał/wykonuje usługi polegające na polegających na naprawie, wymianie i konserwacji kotłowni gazowych na gaz płynny o mocy 150 kW, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
c) Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawców obejmują:
1. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony (posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia) od odpowiedzialności cywilnej
2.1 w zakresie Części 1 na kwotę nie niższą niż 200 000,00-zł
2.2 w zakresie Części 2 na kwotę nie niższą niż 80 000,00-zł.
3. Wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie - Załącznik nr 6 do SWZ.
Dowodami, o których wyżej mowa, są:
• referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
• oświadczenie Wykonawcy — jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji bądź innych dokumentów,
o których wyżej mowa.
4. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale VII ust. 1.1 i .1.2. – sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
5. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ;
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
cena stawki roboczogodziny brutto60 %
cena łączna za usługę pogotowia25 %
okres gwarancji (min. 1 rok nie dłużej niż 5 lat i więcej)15 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2022-01-19
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d21d3597-3182-431a-988a-e5d3ed4a97b4
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2022-01-19 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2022-02-17
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2022-01-19, 10:15, ePUAP: /zgnbielany/SkrytkaESP
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2022-01-11


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |