m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 215 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2022-01-11 , 14:09:15
I Zamawiający
ZamawiającySamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów
- adresZamiany 13, 02-786 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 648-04-71
- faks(0-22) 641-52-14
- e-mailbiuro@zozursynow.pl
- adres internetowyhttp://www.zozursynow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Paweł Kurek
- adresSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów, Zamiany 13, 02-786 Warszawa
- lokal20
- telefon(0-22) 641-67-59 w.29
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Obsługa serwisowa i konserwacyjna aparatury medycznej firmy Dräger
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obsługi serwisowej oraz konserwacyjnej aparatury medycznej firmy Dräger, znajdujących się w Ursynowskim Centrum Zabiegowym oraz przychodni w Warszawie przy ul. Kajakowej 12. Obsługa serwisowa obejmuje okresową obsługę techniczną: przeglądy i konserwacje aparatury, w tym wymianę części zgodnie z zapisami w instrukcji obsługi producenta, wykonanie testów kontrolnych sprawdzających poprawną pracę urządzenia oraz wszelkie koszty niezbędne do wykonania usługi takie jak dojazd.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawKajakowa 12 w Warszawie
Główny przedmiot (CPV)50.40.00.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Pakiet 10,00
2Pakiet 20,00
3Pakiet 30,00
4Pakiet 40,00
5Pakiet 50,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania36 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
zgodnie z SWZ
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
gwarancja40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2022-01-19
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://zozursynow.ezamawiajacy.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2022-01-19 godzina 08:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2022-01-19, 09:00, SPZOZ Warszawa- Ursynów
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2022-01-11


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |