m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2022-01-12 , 11:43:40
I Zamawiający
ZamawiającyMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
- adresObozowa 43, 01-161 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 391 01 00
- faks(0-22) 391 02 96
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.mpo.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Katarzyna Parol
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Obozowa 43, 01-161 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22) 391 02 87
- emailbzp@mpo.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKatarzyna Parol
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Obozowa 43, 01-161 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22) 391 02 87
- emailbzp@mpo.com.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
„Dostawę i serwis 4 szt. fabrycznie nowych ładowarek kołowych oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego” Numer Postępowania: SZP.27.72.2021.KP
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i serwis 4 szt. fabrycznie nowych ładowarek kołowych oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego, w podziale na zadania:

Zadanie 1: dostawa i serwis 2 szt. fabrycznie nowych ładowarek kołowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego.

1. Dostawa i serwis 2 szt. fabrycznie nowych ładowarek kołowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego.
2. Charakterystyka ładowarek i parametry wymagane zostały określone w części II SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
3. Parametry pożądane ładowarek:
a) Filtr powietrza silnika ze wskaźnikiem ostrzegawczym w kabinie.
b) Moc silnika minimum 160 KW.
c) Siła wyrywająca minimum 150 kN.
4. Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia określono w części II SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
5. Wymagania ogólne dotyczące sposobu realizacji zamówienia zostały określone w części II SWZ - Opis Przedmiotu zamówienia.
UWAGA: Wskazany okres w dniach 160, oznacza maksymalny termin realizacji dostawy ładowarek, dopuszczony przez Zamawiającego, liczony w pełnych dniach kalendarzowych. Dostawa ładowarek nastąpi zgodnie z terminem zadeklarowanym przez Wykonawcę w Formularzu oferty.


Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji dostawy / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry pożądane - Filtr powietrza silnika ze wskaźnikiem ostrzegawczym w kabinie / Waga: 2
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry pożądane - Moc silnika min. 160 KW / Waga: 2
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry pożądane - Siła wyrywająca min. 150 kN / Waga: 1
Cena - Waga: 80

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 160
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 21 450,00 zł, w formie określonej w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.

Zadanie 2: dostawa i serwis 2 szt. fabrycznie nowych ładowarek kołowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego.

1. Dostawa i serwis 2 szt. fabrycznie nowych ładowarek kołowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego.
2. Charakterystyka ładowarek i parametry wymagane zostały określone w części II SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
3. Parametry pożądane ładowarek:
a) Filtr powietrza silnika ze wskaźnikiem ostrzegawczym w kabinie.
b) Moc silnika minimum 160 KW.
c) Siła wyrywająca minimum 150 kN.
4. Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia określono w części II SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
5. Wymagania ogólne dotyczące sposobu realizacji zamówienia zostały określone w części II SWZ - Opis Przedmiotu zamówienia.
UWAGA: Wskazany w sekcji II.2.7 ogłoszenia dla zadania 2, okres w dniach 220, oznacza maksymalny termin realizacji dostawy ładowarek, dopuszczony przez Zamawiającego, liczony w pełnych dniach kalendarzowych. Dostawa ładowarek nastąpi zgodnie z terminem zadeklarowanym przez Wykonawcę w Formularzu oferty.

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji dostawy / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry pożądane - Filtr powietrza silnika ze wskaźnikiem ostrzegawczym w kabinie / Waga: 2
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry pożądane - Moc silnika min. 160 KW / Waga: 2
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry pożądane - Siła wyrywająca min. 150 kN / Waga: 1
Cena - Waga: 80

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 220
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 21 450,00 zł, w formie określonej w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawMiejsce wskazane przez Zamawiającego położonego na terenie miasta stołecznego Warszawy
Główny przedmiot (CPV)34.14.47.10-8
Dodatkowe przedmioty (CPV) 34.14.47.10-8


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1dostawa i serwis 2 szt. fabrycznie nowych ładowarek kołowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego.21450,00
2dostawa i serwis 2 szt. fabrycznie nowych ładowarek kołowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego.21450,00
Razem 42900,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania220 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium42900,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Wykonawca zobowiązany jest w zakresie Zadania 1 i Zadania 2, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 21 450,00 zł (dla Zadania 1) oraz wadium w kwocie: 21 450,00 zł (dla Zadania 2), w formie określonej w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena80 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji dostawy15 %
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry pożądane - Filtr powietrza silnika ze wskaźnikiem ostrzegawczym w kabinie 2 %
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry pożądane - Moc silnika min. 160 KW 2 %
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry pożądane - Siła wyrywająca min. 150 kN 1 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2022-02-10
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2022-02-10 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2022-05-10
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2022-02-10, 11:30, Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
1. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu zastosowane jest pojęcie ustawa lub ustawa Pzp, bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami).
2. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego do złożenia przez każdego Wykonawcę wraz z ofertą:
2.1. dokument zawierający dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej).
3. Ponadto oferta powinna składać się z:
3.1. wypełnionego Formularza elektronicznego dostępnego i generowanego poprzez Platformę;
3.2. wypełnionego Formularza „A” dla danego zadania – wg wzoru określonego w Części III SWZ;
3.3. oryginału wadium – zgodnie z zapisami pkt. 11.3. SWZ;
3.4. w przypadku, gdy oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa – dowodów, o których mowa w pkt. 12.8.3. SWZ.
4. Dowód potwierdzający na dzień składania ofert brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, którego złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona:
4.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dn. 05 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz, wypełnionego zgodnie ze wskazówkami określonymi w pkt. 9 SWZ.
5. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
5.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy oraz w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycząca orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
5.2. dokumenty i oświadczenia określone w § 2 ust. 1 pkt 2, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7 lit. a–e oraz odpowiednio § 4 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 oraz ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415 ze zmianami).
6. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 108 ust. 1 i w art. 109 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy.
7. Zgodnie z art. 139 ustawy Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2022-01-10


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |