m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 5 382 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2022-01-12 , 12:59:53
I Zamawiający
ZamawiającyStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
- adresul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 59 89 400
- faks(0-22) 59 89 403
- e-mailbiuro@aktywnawarszawa.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.aktywnawarszawa.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Urszula Bontruk
- adresStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
- lokal215
- telefon(0-22) 16 27 214
- emailubontruk@aktywnawarszawa.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA,
- lokalhttps://aktywnawarszawa.ezamawiajacy.pl
Adres, na który należy przesyłać ofertyStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA,
- lokalhttps://aktywnawarszawa.ezamawiajacy.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zaprojektowanie i wykonanie hali magazynowej z częścią socjalno-warsztatową wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórka istniejących budynków magazynowych na terenie ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 – część 2” (C/OM/VIII/P1/30A)”. (postępowanie nr ZP/TP1/RB/37/2021)

Opis zamówienia
3.1 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie hali magazynowej z częścią socjalno-warsztatową wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórka istniejących budynków magazynowych na terenie ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 – część 2” (C/OM/VIII/P1/30A)”.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Programem Funkcjonalno-użytkowym, dokumentacją projektową oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy, stanowiącymi odpowiednio Załącznik nr 1 i 2 do SWZ.

3.2 Zamawiający, z uwagi na charakter zamówienia przewiduje dokonanie wizji lokalnej terenu, na którym będzie realizowany przedmiot zamówienia:


1) Odbycie wizji lokalnej jest obowiązkowe, pod rygorem odrzucenia oferty.
2) Przedstawiciele Wykonawców zainteresowani udziałem w wizji lokalnej zobowiązani są w terminie do dnia 14.01.2022 r. do godz. 16:00 przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: zamowieniapubliczne@aktywnawarszawa.waw.pl zgłoszenie zawierające: imię i nazwisko osoby, nazwę firmy wraz z adresem. Osoby niezgłoszone nie zostaną wpuszczone na teren wizji.
3) Zamawiający informuje, że wizji miejsca prowadzenia robót można będzie dokonać w dniu 17.01.2022 r. o godzinie 14:00. Zbiórka przy wejściu do Ośrodka Hutnik.
4) Na spotkaniu Wykonawcy będą mogli dokonać wizji lokalnej terenu, na którym będzie realizowany przedmiot zamówienia. Podczas wizji lokalnej nie będą udzielane jakiekolwiek odpowiedzi na pytania dotyczące SWZ, jednakże po jej zakończeniu Wykonawca może złożyć zapytania do SWZ stosownie do form porozumiewania się określonych w postępowaniu. Powyższe podyktowane jest koniecznością zachowania w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji.

3.3 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pracowników wykonujących przedmiot zamówienia w trakcie realizacji zamówienia, z wyłączeniem osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawOśrodek Hutnik ul Marymoncka 42, Warszawa
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV)
71.22.00.00-6

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania150 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium9500,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł;

4) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że

a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowali co najmniej 2 zadania obejmujące swoim zakresem zaprojektowanie i budowę hali magazynowej lub hali przemysłowej o pow. min. 500 m2 (każde zadanie), o wartości zadania nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto za każde zadanie.

b) dysponuje osobą, która będzie skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w charakterze kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, i która jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy oraz pełniła funkcję kierownika budowy przez cały okres realizacji inwestycji, co najmniej na jednym obiekcie związanym z budową hali magazynowej o powierzchni min. 500 m2.UWAGA:
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).


2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, z zastrzeżeniem art.110 ust.2 ustawy PZP:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) pracy małoletnich cudzoziemców, powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
4.. Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy w oparciu o art. 109 ust. 1 pkt 4, 8, 9, 10 Ustawy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Gwarancja40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2022-01-27
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://aktywnawarszawa.ezamawiajacy.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2022-01-27 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2022-02-25
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2022-01-27, 09:30, https://aktywnawarszawa.ezamawiajacy.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2022-01-12


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |