m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2022-01-12 , 15:33:33
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
- adresWalewska 4, 04-022 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(22) 2773027; (22) 2773025
- faks
- adres internetowyhttp://www.zgnpragapld.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Krystian Majewski
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Walewska 4, 04-022 Warszawa
- lokal21
- telefon(0-22) 277 30 23
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKrystian Majewski
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Walewska 4, 04-022 Warszawa
- lokal21
- telefon(0-22) 277 30 23
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Walewska 4, 04-022 Warszawa
- lokal21
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Walewska 4, 04-022 Warszawa
- lokal21
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Świadczenie usług teleinformatycznych dla ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy.
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia przedmiotowego postępowania jest świadczenie usług teleinformatycznych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomości m.st. Warszawy w Dzielnicy Praga Południe.
2. Zakres zamówienia obejmuje m.in:
1) usługi dzierżawy włókien światłowodowych jednomodowych we wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 8 do SWZ) relacjach oraz o wymaganych parametrach.
2) usługi dzierżawy par miedzianych pod budowę torów cyfrowych.
3) usługi dostępu do Internetu o wymaganych parametrach we wskazanej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 8 do SWZ) lokalizacji.
4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawZGN Praga Południe
Główny przedmiot (CPV)64.20.00.00-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania10 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)Data rozpoczęcia: 2022-02-01, data zakończenia: --
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium20000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
I. KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
1.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
I.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 6
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
I.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
I.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane poniżej;
2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
a) art. 108 ust. 1 ustawy,
b) art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 – 10 ustawy.
2. Sposób dokonywania oceny spełniania warunków określonych w ust. 1:
1) w celu potwierdzenia spełnienia warunków uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający wymaga aktualnego wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004r Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 576 z późn. zm.),
2) w celu potwierdzenia spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie wymaga złożenia dodatkowych dokumentów,
3) w celu potwierdzenia spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający nie wymaga złożenia dodatkowych dokumentów.

1.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

1.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w szczególności gdy oferty zostały przygotowane niezależnie od siebie) – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SWZ;
2) oświadczenia(ń) o aktualności oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ,
3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca do-konał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 do SWZ;
6) dokumentów wymienionych w ppkt 1 – 5 powyżej dotyczących:
a) podmiotów udostępniających zasoby, jeśli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy,
b) podmiotów wspólnie składających ofertę oddzielnie dla każdego podmiotu.

1.7.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym, w pkt 26, formie określonej w pkt 23 SWZ ofertę składającą się z:
1) wypełnionego Formularza Oferty wraz z kalkulacją ceny – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ;
2) dowodu wniesienia wadium – zgodnie z zapisami pkt 22 SWZ;
3) wypełnionego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ – w przypadku:
a) wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców w zakresie, w jakim dany wykonawca wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,
b) w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca przedstawia, wraz z własnym oświadczeniem, oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby;
c) w przypadku gdy wobec wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia wskazane w art. 110 ust. 2, wykonawca wraz z oświadczeniem (stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ) składa dowody na potwierdzenie spełnienia przesłanek określonych w art. 110 ust. 2 ustawy, uchylających podstawy wykluczenia,
4) dokumentu zawierającego dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzającego, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej);
5) oświadczenia wykonawców w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SWZ;
6) w przypadku, o którym mowa w pkt 15.1 SWZ, zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy w tym zakresie. Zobowiązanie potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

II - WARUNKI ZAMÓWIENIA

II.1.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
II.2.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ramach oferty wspólnej 2. Podmioty składające wspólną ofertę:
1) zobowiązane są do ustanowienia w formie pisemnej pełnomocnika reprezentującego ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie; 2) składają pozostałe dokumenty wg uznania (z przedstawionych dokumentów musi wynikać, że warunki udziału w postępowaniu zostały
spełnione łącznie przez podmioty występujące wspólnie).
3. Szczegółowe wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostały określone w SWZ.
II.3) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: NIE.
III - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
III.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
III.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
III.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zakres dopuszczalnych zmian postanowień umowy określa wzór umowy stanowiący Załącznik 9 do SWZ.
III.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: NIE

IV – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
IV.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.zgnpragapld.waw.pl/
IV.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
IV.3.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
IV.4.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.zgnpragapld.waw.pl/
IV.5.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się, zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy, wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności składanie w postępowaniu ofert, dokumentów i oświadczeń, zawiadomień oraz informacji przy użyciu funkcjonalności udostępnionych na stronie https://www.zgnpragapld.waw.pl/ w zakładce ZAMOWIENIA PUBLICZNE.
2. Ofertę wraz z załącznikami, sporządza się, pod rygorem nieważności, w:
1) formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
2) postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Komunikacja ze strony Zamawiającego z Wykonawcą będzie się odbywała za pomocą e-maila podanego przez Wykonawcę w formularzu oferty.
Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania wszelkich pism, zawiadomień oraz informacji wysłanych przez Zamawiającego.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego do złożenia oferty wraz z załącznikami wynosi 64 MB (na wszystkie załączone w jednej ofercie pliki max 20 załączników).
5. Za datę wpływu oferty, wniosków, zawiadomień, oświadczeń, dokumentów elektronicznych lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wpływu na stronę zamówień publicznych ZGN. Datę i godzinę wpływu potwierdza Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru (EPO) generowane automatycznie na stronie. Dokument jest możliwy do pobrania zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego. Pobranie EPO jest jedynym potwierdzeniem złożenia dokumentów.
IV.6.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
IV.7.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
IV.8.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski
IV.9) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny został określony w pkt 36 SWZ.
SEKCJA V – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
V.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
V.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
V.3) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
V.4) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
V.5) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
V.6) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
V.7) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, stanowiących nie więcej niż 200% całkowitej wartości umowy.
Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone na warunkach określonych we wzorze umowy do niniejszego postępowania (załącznik nr 9 do SWZ) z ewentualnym uwzględnieniem zmian, o których mowa w art. 436 pkt 4 lit. b ustawy oraz zmian cen, które nastąpią po zawarciu umowy i mają wpływ na koszty realizacji zamówienia.
V.8) Kryteria oceny ofert
V.8) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
V.10) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
V.11) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie.
VI – INFORMACJE PODSTAWOWE
VI.1.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
VI.2) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000103/14/P

VI.3.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.4 Usługi telekomunikacyjne

VI.4.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
VI.6.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy.
VI.7)
Miejsce składania ofert:
Ofertę wraz z załącznikami, pod rygorem nieważności składa się za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego https://www.zgnpragapld.waw.pl/ po uprzednim zarejestrowaniu się a następnie zalogowaniu korzystając z przycisku "Złóż Ofertę".
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
P - Przepustowość łącza symetrycznego Internet 30 %
U - Czas przywrócenia usługi 10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2022-01-20
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://www.zgnpragapld.waw.pl/
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2022-01-20 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2022-02-18
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2022-01-20, 11:00, Zakład Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy 04-022 Warszawa ul. Walewska 4 (pokój nr 21)
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2022-01-12


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |