m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2022-01-13 , 12:39:47
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Sławomir Wyszyński
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 44 314 36
- emailswyszynski@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Bieżąca obsługa prawna Biura Ładu Korporacyjnego
Opis zamówienia
6.1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz Biura Ładu Korporacyjnego Urzędu m.st. Warszawy w obszarze wykonywania uprawnień, wynikających z praw majątkowych m.st. Warszawy, w zakresie praw z należących do m.st. Warszawy akcji i udziałów w spółkach, oraz prowadzenie spraw, w których m.st. Warszawa występuje jako ich następca prawny, a także wykonywania praw z udziałów i akcji w spółkach z udziałem m.st. Warszawy, w szczególności w zakresie:
a) prywatyzacji,
b) podwyższania i obniżania kapitału zakładowego spółek,
c) restrukturyzacji organizacyjnej,
d) informacji publicznej,
e) prawa podatkowego prawa upadłościowego, prawa restrukturyzacyjnego oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:
W zakresie świadczenia pomocy prawnej Przyjmujący zlecenie będzie w szczególności:
a) udzielał porad i konsultacji prawnych, a także opinii prawnych i wyjaśnień;
b) uczestniczył, w miarę potrzeb, w spotkaniach z udziałem Dającego zlecenie;
c) przygotowywał projekty: umów związanych z działalnością Biura Ładu Korporacyjne-go Urzędu m.st. Warszawy, dokumentów dotyczących spółek prawa handlowego z udziałem Dającego zlecenie;
d) opracowywał i opiniował projekty aktów prawnych, w tym aktów normatywnych, decyzji administracyjnych, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej, związanych z działalnością Biura Ładu Korporacyjnego;
e) weryfikował pod względem formalno-prawnym i parafował projekty pełnomocnictw
i instrukcji na Zgromadzenia Wspólników/Walne Zgromadzenia;
f) świadczył pomoc i doradzał w zakresie sprzedaży i umorzeń udziałów i akcji spółek oraz łączenia, restrukturyzacji, prywatyzacji, likwidacji spółek;
g) doradzał w zakresie prawa podatkowego, w ramach realizowanych przedsięwzięć gospodarczych;
h) świadczył pomoc prawną w zakresie stosowania przepisów dotyczących informacji publicznej.
Zamawiający opisane powyżej czynności uważać będzie za kluczowe do realizacji zamówienia.
Zamawiający na podstawie art. 121 ustawy zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę zadań opisanych jako kluczowe, a wymienionych powyżej.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)79.11.00.00-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2022-12-15
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował lub realizuje usługę lub usługi
prawne dla jednostek administracji rządowej lub samorządowej, które były/są świadczone przez
okres co najmniej 36 miesięcy łącznie dla wszystkich odbiorców i polegały na pomocy prawnej w
obszarze wykonywania uprawnień z akcji i udziałów nad spółkami handlowymi, należącymi do
tej jednostki rządowej lub samorządowej, co najmniej w dwóch następujących obszarach:
- podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego spółek,
wnoszenia dopłat do spółek,
- łączenia lub likwidacji spółek należących do jednostek samorządu terytorialnego,
- kształtowania wynagrodzeń w spółkach należących do jednostek samorządu terytorialnego,
- przekształcania zakładów budżetowych w spółki prawa handlowego.
2. dysponuje co najmniej ośmioma osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania
zawodu adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, w tym:
a) co najmniej dwoma osobami posiadającymi od co najmniej 15 lat każda, uprawnienia do
wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego,
b) co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie zawodowe polegające na zrealizowaniu
lub realizowaniu usług polegających na doradztwie prawnym w zakresie wykonywania
uprawnień z akcji i udziałów nad jednoosobowymi spółkami samo-rządu terytorialnego
prowadzącymi działalność leczniczą,
c) co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie zawodowe polegające na zrealizowaniu
lub realizowaniu usług polegających na doradztwie prawnym w zakresie czynności związanych z
wykonywaniem uprawnień z akcji i udziałów nad spółkami handlowymi, co najmniej w jednym z
następujących obszarów: prywatyzacji spółek, podwyższania lub obniżania kapitału
zakładowego spółek, , łączenia lub likwidacji spółek, przekształcaniu zakładów budżetowych w
spółki prawa handlowego,
d) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia doradcy podatkowego i doświadczenie
zawodowe polegające na zrealizowaniu lub realizowaniu usług z zakresu prawa podatkowego
dla spółek handlowych, w których udziały/akcje posiadały jednostki administracji rządowej lub
samorządowej,
e) co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie zawodowe polegające na świadczeniu
usług prawnych, których przedmiotem było świadczenie pomocy prawnej w co najmniej dwóch
różnych postępowaniach prowadzonych przed na-czelnymi organami administracji państwowej lub sądowej.
Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
a) wykaz usług – przygotowany wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SWZ na potwierdzenie
spełniania warunku określonego w pkt. 12.2.1. SWZ;
b) dowody, że wykazane w w/w wykazie usługi zostały wykonane należycie. Dowodami,
o których mowa powyżej są:
– referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały
wykonane;
– oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości
uzyskania dokumentów;
c) wykaz osób - wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SWZ, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat posiadanego doświadczenia i uprawnień
niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami
na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 12.2.2. SWZ.;
Dokumenty wskazane w lit. a), b), c) podlegają uzupełnieniu.
d) wykaz osób - wg wzoru określonego w Załączniku nr 7 do SWZ, tych samych osób wykazanych w
załączniku nr 6 do SWZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia do pozacenowego
kryterium oceny ofert, określonego w pkt. 25.2.1. SWZ.
Dokument nie podlega uzupełnieniu.
Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
a) w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana
w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający
umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
b) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa –
dokument zawierający dowody, o których mowa w pkt. 18 SWZ.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania w tym SWZ wraz z
załącznikami można uzyskać pod adresem
http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/wyszukiwarka.php oraz
https://zamowienia.um.warszawa.pl
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Doświadczenie osób40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2022-01-21
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=72351
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2022-01-21 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2022-02-19
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2022-01-21, 12:15, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2022-01-13


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |