m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 5 382 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2022-01-13 , 12:41:32
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy
- adresAl. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 71 01
- faks(0-22) 443 73 32
- e-mailinfo@ursynow.pl
- adres internetowyhttp://www.ursynow.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Bacińska
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal313
- telefon(0-22) 443 71 47
- emailabacinska@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMarcin Przybytkowski
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal413
- telefon(0-22)443-72-30
- emailmprzybytkowski@ursynow.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl;
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl;
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego „Ursynów” wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Belgradzkiej w Warszawie.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego „Ursynów” wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Belgradzkiej w Warszawie współfinansowana z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.
1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego przy ul. Belgradzkiej w Warszawie.
2. Zestawienie powierzchni i kubatury projektowanej zabudowy:
powierzchnia użytkowa podstawowa — 737,45 m2
powierzchnia użytkowa pomocnicza — 127,2 m2
powierzchnia netto — 1284,87 m2
powierzchnia całkowita — 1 532,94 m2
powierzchnia zabudowy — 1086 m2
kubatura — 7451,9 m3
liczba kondygnacji nadziemnych — 1 do 2
wysokość budynku — 10,27 m
3. Funkcja obiektu.
Budynek Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych
w stopniu znacznym i umiarkowanym, z pobytem całodobowym.
Składa się on z części z lokalami przeznaczonymi na pobyt stały oraz z części z funkcją pobytu dziennego. Swoim umiejscowieniem odtwarza historyczny układ zabudowy dawnego folwarku, którego pozostałością są obecnie dwa bardzo zniszczone prostokątne obiekty. Część zawierająca lokale na pobyt stały znajduje się w miejscu jednego z nich, natomiast część COM z funkcją pobytu dziennego swą lokalizacją odtwarza brakujący trzeci element dawnego folwarku i wraz z pozostałym pod opieką konserwatorską budynkiem tworzy układ zabudowy w kształcie litery U.

Projektowany budynek został podzielony funkcjonalnie na dwie części:
Część „B” mieszkalna - pomieszczenia pobytu całodobowego wyposażone w łazienkę, niepodpiwniczona dwukondygnacyjną.
Część „A” jest jednokondygnacyjna niepodpiwniczona z główną funkcją do pobytu dziennego.
W budynku COM liczba miejsc przeznaczonych na pobyt całodobowy mieszkańców - 20; liczba pracowników: ok. 10.

W projektowanej części „A” budynku zajęć dziennych zlokalizowano:
• Salę wielofunkcyjną
• Salę ćwiczeń
• Jadalnie z kuchnią
• Pomieszczenie administracyjne i personelu medycznego
• Pomieszczenia mieszkalne
• Pomieszczenia sanitarne, szatniowe, pomocnicze i techniczne.

W projektowanej części „B” budynku na pobyt stały zlokalizowano:
• Komunikację pionową w postaci dwóch oddymianych klatek schodowych oraz windy
• Pokoje pensjonariuszy z łazienką
• Aneksy wypoczynkowe
• Pomieszczenia opieki nocnej
• Pomieszczenia pomocnicze i techniczne

Budynki kompleksu zostały zlokalizowane w centralnej części działki i zostały połączone ze sobą za pomocą łącznika. Dojazd do terenu inwestycji od strony północnej jest zapewniony przez istniejący zjazd z ul. Belgradzkiej. Główne wejście, strefy wejściowe do budynku, znajdują się od strony zlokalizowanego w narożniku północno-wschodnim działki parkingu, wszystkie wejścia do budynku znajdują się w poziome terenu zgodnie z § 73 rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych. Pozostałe wejścia do budynku dostępne poprzez komunikację w formie chodnika. Jako miejsca postojowe przewiduje się zwiększenie ilości istniejących miejsc postojowych poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącego układu drogowego. W północno-wschodnim narożniku działki, zlokalizowano rezerwę terenu pod parking na 30 miejsc postojowych. Inwestycja ta jest przewidziana do realizacji w późniejszym terminie. Teren ten będzie oświetlony światłem sztucznym, projektowanymi oprawami oświetleniowymi.
Pozostałe informacje zawarto w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6a do SWZ.

Klauzule społeczne:
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że czynności w zakresie realizacji zamówienia na roboty budowlane, przez cały okres wykonywania Przedmiotu Umowy, będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę.
2. Warunek, o którym mowa w ust. 1 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób wykonujących czynności w zakresie prac budowlanych, w tym w szczególności wykonujące prace przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty budowlane w zakresie konstrukcji, roboty izolacyjne, roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, roboty w zakresie stolarki budowlanej, roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne, prace związane z zagospodarowaniem terenu, prace porządkowe.
3. Szczegółowy opis obowiązków wynikających z klauzuli społecznej znajduje się we wzorze umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
1) Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 6a do SWZ,
2) Dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 6b do SWZ,
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, stanowiące załącznik nr 6c do SWZ,
4) Przedmiary robót, stanowiące załącznik nr 6d do SWZ,

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 570 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Prawo zamówień publicznych do kwoty 325 203,25 zł netto na: wykonanie dodatkowych linii zasilających, dostawę i montaż zabudowy meblowej kuchni, dostawę i montaż podnośników z szyną sufitową – zamówienia podobne są powtórzeniem tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego i zostaną udzielone pod warunkiem posiadania środków finansowych i na warunkach określonych w zamówieniu podstawowym.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa Dzielnica Ursynów
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.22.30.00-6
45.26.00.00-7
45.32.00.00-6
45.40.00.00-1
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania570 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium80000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Uwaga! Numeracja przeniesiona z Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych.
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zamowienia.um.warszawa.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://zamowienia.um.warszawa.pl zwanej dalej Platformą lub Systemem.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2) Przekazanie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania na Platformie, zgodnie z poniższą kolejnością.
3) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub założenia bezpłatnego konta. Rejestracja Wykonawcy na Platformie następuje automatycznie poprzez weryfikację adresu e-mail podanego przez Wykonawcę w formularzu rejestracyjnym. W uzasadnionych przypadkach (np. wprowadzenie danych niezgodnych z danymi rejestrowymi) weryfikacja danych Wykonawcy może trwać maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej.
4) Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne, które musi spełniać komputer Wykonawcy:
• Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
• Zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
• Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
5) Dopuszczalne wielkości i formaty przesyłanych danych
• Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego w systemie nieprzekraczająca 100 MB;
• Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc
6) Kodowanie i czas odbioru danych
• Plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
• Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.
Pozostałe informacje w pkt. 3 SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA zawarto w pkt. 29 SWZ.
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali¹ (tj. zakończyli) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie2 co najmniej jednego budynku 3 o kubaturze nie mniejszej niż 5 000 m3 wraz z infrastrukturą techniczną, tj. co najmniej z instalacją elektryczną, wodociągowo-kanalizacyjną, wentylacyjną, centralnego ogrzewania i w stanie wykończonym, tj. z tynkami i posadzkami.
Uwaga!
1Za wykonaną robotę Zamawiający uzna taką robotę, której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany należycie.
2Pod pojęciem „budowy” należy rozumieć budowę w rozumieniu art. 3 pkt 6) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j.). W przypadku gdy Wykonawca będzie wykazywał się w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu robotą budowlaną - związaną z rozbudową/odbudową/nadbudową istniejącego budynku, to warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli kubatura nowo powstałej części budynku tj. rozbudowy/odbudowy/nadbudowy budynku była nie mniejsza niż 5 000 m3
3Pod pojęciem „budynku” należy rozumieć budynek sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz.U. nr 112 poz. 1316 ze zm.) klasa 1130 PKOB - budynki zbiorowego zamieszkania, klasa 1211 PKOB – budynki hoteli, klasa 1212 PKOB – budynki zakwaterowania turystycznego pozostałe, klasa 1220 PKOB – budynki biurowe, klasa 1261 PKOB – ogólnodostępne obiekty kulturalne, klasa 1262 PKOB – budynki muzeów i bibliotek, klasa 1263 PKOB – budynki szkół i instytucji badawczych, klasa 1264 PKOB – budynki szpitali i zakładów opieki medycznej.
2) dysponują zespołem osobowym składającym się z nw. osób, przy czym Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji:
a) Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j.).
b) co najmniej jedną osobę posiadającą uprawienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j.).
c) co najmniej jedną osobę posiadającą uprawienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i urządzeń elektroenergetycznych lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j.).
d) co najmniej jedną osobę posiadającą uprawienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi co najmniej w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j.).
e) co najmniej jedną osobę wyznaczoną do kierowania pracami ogrodniczymi posiadającą wykształcenie wyższe o kierunku „ogrodnictwo” lub „architektura krajobrazu” lub „leśnictwo” oraz min. 3 lata doświadczenia w pracy polegającej na kierowaniu robotami w zakresie zakładania zieleni i pielęgnacji drzew LUB wykształcenie średnie ogrodnicze lub architektura krajobrazu lub leśnictwo oraz min. 5 lat doświadczenia w pracy polegającej na kierowaniu robotami w zakresie zakładania zieleni i pielęgnacji drzew.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie Wykonawcy (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SWZ) - o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w pkt. 9.1 SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych (zgodny z załącznikiem nr 4 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
Uwaga!
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt 10.3 lit. a) SWZ dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
b) wykaz osób (zgodny z załącznikiem nr 5 do SWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
a) Formularz ofertowy wypełniony i wygenerowany za pośrednictwem Platformy;
b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania - wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SWZ.
c) w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający, że oferta została złożona przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej);
d) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
e) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ppkt b), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby - wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SWZ.
f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy – wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SWZ (w przypadkach, o których mowa w pkt 12 ppkt. 5 SWZ).
Dokumenty podmiotów zagranicznych
Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt. 9 i 10 SWZ, ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tj. spółki cywilne lub konsorcja (tj. dwóch lub więcej Wykonawców) w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2) Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
• postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
• wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
• ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5) W przypadku, o którym mowa w pkt. 4) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (wg załącznika nr 7 do SWZ).
6) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.1. lit b) SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
7) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.2. lit a) SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
8) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
W odniesieniu do art. 455 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w przypadkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 3 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2022-01-28
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2022-01-28 godzina 10:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2022-02-26
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2022-01-28, 11:00, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2022-01-13


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |