m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2022-01-13 , 13:31:02
I Zamawiający
ZamawiającyStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
- adresul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 59 89 400
- faks(0-22) 59 89 403
- e-mailbiuro@aktywnawarszawa.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.aktywnawarszawa.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Aleksandra Dmochowska
- adresStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
- lokal215
- telefon(0-22) 162 72 34
- emailadmochowska@aktywnawarszawa.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAleksandra Dmochowska
- adresStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
- lokal215
- telefon(0-22) 162 72 34
- emailadmochowska@aktywnawarszawa.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA,
- lokalhttps://aktywnawarszawa.ezamawiajacy.pl
Adres, na który należy przesyłać ofertyStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA,
- lokalhttps://aktywnawarszawa.ezamawiajacy.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zapewnienie ochrony i monitoringu obiektów Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (postępowanie nr ZP/TP1/US/30/2021)
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna oraz całodobowa usługa monitoringu z systemem powiadamiania obiektów Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA oraz świadczenie usługi konwoju środków pieniężnych, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn: Dz. U. z 2021 r. poz. 1995 ze zm.) oraz wykonywania czynności wynikających z ww. ustawy.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy, stanowiącymi odpowiednio Załącznik nr 1 i 2 do SWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)79.71.00.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://aukcje.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2022-02-01, data zakończenia: 2022-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – w celu stwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawca winien wykazać się wpisaniem do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1.000 000,00 zł;
3) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydaną zgodnie z warunkami określonymi w ustawie ooim, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotowego zamówienia;
4) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że
a) Wykonali lub wykonują w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej dwie usługi ochrony fizycznej: każda z nich o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto i trwająca nie krócej niż 6 miesięcy. Obie ww. usługi ochrony fizycznej mają dotyczyć budynków użyteczności publicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065).
W przypadku usług wykonywanych, wartość i okres wykonywania, o których mowa w zdaniu poprzednim, należy odnieść do wykonanej części usługi.
b) Dysponują zmotoryzowaną i wyposażoną w środki przymusu bezpośredniego oraz łączności bezprzewodowej zewnętrznej i wewnętrznej Grupą Interwencyjną, niezbędną do realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. 2015 poz. 992.) Członkowie Grupy Interwencyjnej muszą być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o której mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1995 ze zm.) dalej zwaną „ustawą ooim”;
c) Dysponują zmotoryzowaną i wyposażoną w środki przymusu bezpośredniego oraz łączności bezprzewodowej zewnętrznej i wewnętrznej Grupą Interwencyjną, przygotowaną do konwoju środków pieniężnych na zasadach określonych w ustawie ooim oraz Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 793.) Członkowie Grupy Interwencyjnej do konwoju środków pieniężnych muszą być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o której mowa w ustawie ooim;
d) Dysponują pracownikami ochrony w liczbie zapewniającej codzienną ochronę obiektów zgodnie z wymogami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ ) z uwzględnieniem przepisów dotyczących wymiaru czasu pracy, wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o której mowa w ustawie ooim, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w Załączniku nr 1 do SWZ oraz dysponują osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego (o której mowa w ustawie ooim) w ilości niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia;
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
liczba osób zatrudniona do realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę 20 %
certyfikat jakości 10 %
jakość świadczonej usługi 10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2022-01-21
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://aktywnawarszawa.ezamawiajacy.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2022-01-21 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2022-02-19
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2022-01-21, 09:15, niejawne
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2022-01-13


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |