m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPoniżej 431 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2022-01-14 , 09:11:48
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- e-mailinfo@metro.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Magdalena Krukar
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal111C
- telefon(0-22) 655 46 99
- emailm.krukar@metro.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa zespołu prostowniczego do baterii trakcyjnych
Opis zamówienia
Przedmiotem Zamówienia jest „dostawa zespołu
prostowniczego do baterii trakcyjnych”.
Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Specyfikacja Techniczna, stanowiąca załącznik nr 1 do SIWP.
Wykonawca udzieli gwarancji na zachowanie trwałości użytkowej oraz parametrów technicznych dostarczonego Przedmiotu Zamówienia.
Minimalny okres gwarancji jaki Wykonawca jest zobowiązany zaoferować, wynosi 24 miesiące licząc od daty odbioru Przedmiotu Zamówienia przez Zamawiającego.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawsiedziba Zamawiającego
Główny przedmiot (CPV)31.15.30.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania10 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium3500,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
nie podlegają wykluczeniu, z powodu zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp z wyłączeniem art. 108 ust. 1 pkt 1) lit. h) oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust.1 pkt 2), jeśli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1) lit. h) (podstawa prawna art. 393 ust. 4 ustawy Pzp).


Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie
przed zawarciem Umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie
5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
2. Zamawiający wymaga podpisywania ofert, oświadczeń i dokumentów za pomocą
kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego lub e-dowodu (podpisu
osobistego).
3. Nr referencyjny postępowania: WP.25.00269.2021.S.P.MAKR
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2022-01-24
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://postepowania.metro.waw.pl/servlet/HomeServlet
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2022-01-24 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2022-01-24, 13:00, Warszawa, siedziba Zamawiającego
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-01-14


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |