m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 215 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2022-01-14 , 11:04:52
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Remontów i Konserwacji Dróg
- adresPlac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 39-73-905
- faks(0-22) 39-73-906
- e-mailkancelaria@zrikd.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zrikd.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Beata Mauer
- adresZakład Remontów i Konserwacji Dróg, Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa
- lokal29
- telefon(0-22) 397-39-16
- emailbmauer@zrikd.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa prefabrykatów betonowych – zamówienie udzielane w częściach
Opis zamówienia
Przedmiotem umowy ramowej jest sukcesywna dostawa w 2022 r. prefabrykatów betonowych w rodzajach i ilościach szacunkowych określonych w opisach przedmiotu zamówienia stanowiących załączniki nr 1a, 1b, 1c i 1d do SWZ. Zamówienie podzielone jest na 4 części:
Część 1: dostawa krawężników, obrzeży i oporników betonowych,
Część 2: dostawa betonowych płyt chodnikowych zwykłych i antysmogowych,
Część 3: dostawa betonowej kostki typu Holland i Behaton,
Część 4: dostawa betonowych płyt chodnikowych żółtych z guzkami i białych prowadzących.
Dostawy mają być realizowane zgodnie z opisami przedmiotu zamówienia oraz projektowanymi postanowieniami umowy ramowej i umowy o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiącymi załączniki nr 2 i 3 do SWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawM. St. Warszawa
Główny przedmiot (CPV)44.11.42.00-4
Dodatkowe przedmioty (CPV) 44.11.31.20-2
44.11.31.00-6

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąTak
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Dostawa krawężników, obrzeży i oporników betonowych0,00
2Dostawa betonowych płyt chodnikowych zwykłych i antysmogowych0,00
3Dostawa betonowej kostki typu Holland i Behaton0,00
4Dostawa betonowych płyt chodnikowych żółtych z guzkami i białych prowadzących0,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2022-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5 i 7 Ustawy Pzp oraz spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu.
Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał minimum 3 dostawy wyrobów betonowych określonych w opisie przedmiotu zamówienia danej części postępowania, o wartości łącznej:
a) dla części 1 postępowania – minimum 300 000,00 zł brutto,
b) dla części 2 postępowania – minimum 400 000,00 zł brutto,
c) dla części 3 postępowania – minimum 50 000,00 zł brutto,
d) dla części 4 postępowania – minimum 70 000,00 zł brutto.
W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądać przesłania następujących dokumentów:
Wykazu (dla każdej części oddzielny) minimum 3 dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wyrobów betonowych określonych w opisie przedmiotu zamówienia danej części postępowania o wartości łącznej:
a) dla części 1 postępowania – minimum 300 000,00 zł brutto,
b) dla części 2 postępowania – minimum 400 000,00 zł brutto,
c) dla części 3 postępowania – minimum 50 000,00 zł brutto,
d) dla części 4 postępowania – minimum 70 000,00 zł brutto.
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
Wymagane dokumenty składane przez Wykonawców w toku postępowania określone zostały w SWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2022-02-10
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/126d1ac4-425c-426d-a65e-d96b2dda42fc
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2022-02-10 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2022-05-10
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2022-02-10, 11:00, Siedziba ZRiKD, pokój nr 29 - Wydział Zamówień Publicznych
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2022-01-10


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |