m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 215 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2022-01-14 , 11:05:01
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Remontów i Konserwacji Dróg
- adresPlac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 39-73-905
- faks(0-22) 39-73-906
- e-mailkancelaria@zrikd.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zrikd.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Beata Mauer
- adresZakład Remontów i Konserwacji Dróg, Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa
- lokal29
- telefon(0-22) 397-39-16
- emailbmauer@zrikd.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zakup mieszanek mineralno-asfaltowych w 2022 r.
Opis zamówienia
Przedmiotem umowy ramowej jest zakup w 2022 r. mieszanek mineralno-asfaltowych z przeznaczeniem do robót prowadzonych na terenie m.st. Warszawy, w rodzajach i ilościach podanych w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
Dostawy mają być realizowane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektowanymi postanowieniami umowy ramowej i umowy o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiącymi załączniki nr 2 i 3 do SWZ
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawM. St. Warszawa
Główny przedmiot (CPV)44.11.36.00-1
Dodatkowe przedmioty (CPV) 44.11.37.00-2
44.11.38.00-3
44.11.30.00-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąTak
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2022-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5 i 7 Ustawy Pzp oraz spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu.
Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na potrzeby niniejszego zamówienia dysponował co najmniej jedną wytwórnią mieszanek mineralno-asfaltowych o wydajności teoretycznej minimum 240 ton/godz. zlokalizowaną na terenie m. st. Warszawy lub w odległości do 10 km od granic m.st Warszawy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądać wykazu urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, Wzór wykazu urządzeń technicznych stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
Wymagane dokumenty składane przez Wykonawców w toku postępowania określone zostały w SWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2022-02-11
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/14093d62-2457-4f91-9d31-29f7ce1a5808
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2022-02-11 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2022-05-11
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2022-02-11, 12:00, Siedziba ZRiKD, pokój nr 29 - Wydział Zamówień Publicznych
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2022-01-11


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |