m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 215 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2022-01-14 , 11:36:57
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Remontów i Konserwacji Dróg
- adresPlac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 39-73-905
- faks(0-22) 39-73-906
- e-mailkancelaria@zrikd.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zrikd.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Piętosa
- adresZakład Remontów i Konserwacji Dróg, Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa
- lokal29
- telefon(0-22) 397-39-16
- emailapietosa@zrikd.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa farb i mas chemoutwardzalnych do poziomego oznakowania dróg - zamówienie udzielone w częściach
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa farb rozpuszczalnikowych i mas chemoutwardzalnych do poziomego oznakowania dróg.
a)Część 1: dostawa farb rozpuszczalnikowych w ilościach i rodzajach podanych w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1A do SWZ,
b)Część 2: dostawa mas chemoutwardzalnych, w ilościach i rodzajach podanych w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1B do SWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawm.st. Warszawa
Główny przedmiot (CPV)44.80.00.00-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1dostawa farb rozpuszczalnikowych 0,00
2dostawa mas chemoutwardzalnych0,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2022-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2022-01-24
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bae0677f-2084-4907-b49e-ce5f20562107
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2022-01-24 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2022-02-22
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2022-01-24, 13:00, siedziba zamawiającego - pok 29
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2022-01-14


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |