m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 5 382 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2022-01-14 , 12:16:44
I Zamawiający
ZamawiającyStołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
- adresSenatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 312-44-40
- faks(0-22) 312-44-90
- e-mailszrm@szrm.pl
- adres internetowyhttp://www.szrm.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Dorota Kowalik
- adresStołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa
- lokal22
- telefon(0-22)312-44-21
- emaildkowalik@szrm.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychGrzegorz Borecki
- adresStołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa
- lokal49
- telefon(0-22) 31 24 500
- emailgborecki@szrm.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie
m. st. Warszawy”
Opis zamówienia
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Materiały wyjściowe do projektowania (w 3 egz.):
a) Mapa do celów projektowych;
b) Dokumentacja geotechniczna wraz z badaniami geologicznymi;
c) Wytyczne projektowe w zakresie planu architektonicznego obiektów
d) Dokumentacja wykonawcza konstrukcji obiektów;
e) Dokumentacja wykonawcza branżowa w zakresie dotyczących obiektów;
f) Wykonanie inwentaryzacji zieleni istniejącej na zaktualizowanej mapie do celów projektowych.
2) Koncepcja architektoniczna – do przedstawienia 1 wariant w technologii tradycyjnej (w 3 egz.) m.in.;
a) zagospodarowanie terenu – w skali 1:500;
b) rzuty obiektu , charakterystyczne przekroje, widoki elewacji – w skali przynajmniej 1:200;
c) opis rozwiązań projektowych w tym zastosowanych materiałów oraz informacje na temat projektowanych instalacji i urządzeń;
d) bilans wód opadowych, zapotrzebowania wody na cele socjalno-bytowe i pożarowe, określenie ilości ścieków;
e) sporządzenie analizy zgodności aktualnych przydziałów na media z zapotrzebowaniem wynikającym z rozwiązań projektowych oraz analiza techniczna możliwości wykorzystania istniejących przyłączy (w przypadku konieczności przebudowy istniejących wewnętrznych przyłączy wymagane jest wykonanie i uzgodnienie z Użytkownikiem ewentualnych nowych sieci lub przyłączy, niezbędnych przełożeń i korekt przebiegających w rejonie opracowania sieci i urządzeń podziemnych na etapie Projektu zagospodarowania terenu i Projektu architektoniczno-budowlanego);
f) ukształtowanie terenu i układ zieleni istniejącej przeznaczonej do zachowania;
g) bilans mocy;
h) wizualizacje;
3) Projekt zagospodarowania terenu (w 4 egz. + 2 kserokopie zatwierdzonej dokumentacji) obejmujący m.in.:
a) usytuowanie projektowanego obiektu budowlanego;
b) określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu, w tym informację o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki;
c) sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków;
d) układ komunikacyjny;
e) parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu;
f) ukształtowanie terenu i układ zieleni istniejącej przeznaczonej do zachowania zgodnie z projektem gospodarki zielenią istniejącą oraz zieleni projektowanej, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich;
g) niezbędne zestawienia, informacje i dane;
h) dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zapotrzebowaniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi;
i) informacja o obszarze oddziaływania obiektu;
4) Projekt architektoniczno-budowlany oraz uzyskanie pozwolenia na budowę (w 4 egz. + 2 kserokopie zatwierdzonej dokumentacji) obejmujący m.in.:
a) układ przestrzenny oraz forma architektoniczna projektowanego obiektu budowlanego;
b) projekt gospodarki zielenią i projekt zieleni;
c) zamierzony sposób użytkowania;
d) charakterystyczne parametry techniczne;
e) projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne, mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko;
f) charakterystyka ekologiczna;
g) informacja o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej;
h) opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osób starszych;
i) analizę technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, oraz pompy ciepła;
j) analizę technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej;
k) informację o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;
l) dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu;
m) wytyczne akustyczne projektowanych rozwiązań z określeniem wpływu obiektu na otoczenie i otoczenia na obiekt;
n) informacja BIOZ;
o) warunki ochrony przeciwpożarowej, Scenariusz pożarowy, Matryca Sterowań Pożarowych;
p) załączniki formalno-prawne;
5) Projekt techniczny (w 5 egz.) obejmujący m.in.:
a) projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne, założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń;
b) rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych;
c) rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, w szczególności instalacji
i urządzeń budowlanych: ogrzewczych, chłodniczych, wentylacji grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, wodociągowych i kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, ochrony przeciwpożarowej;
d) sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz
z punktami pomiarowymi, założeniami przyjętymi do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z doborem rodzaju i wielkości urządzeń;
e) rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno–użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyką i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem;
f) dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej;
g) projekt zagospodarowania terenu;
h) szczegółowy projekt gospodarki zielenią istniejącą oraz projekt zieleni;
i) projekt konstrukcji;
j) projekt instalacji sanitarnych w tym:
 sporządzenie bilansu mocy i energii cieplnej;
 sporządzenie bilansu wentylacji;
 obliczenia strat i zysków ciepła;
 instalacja ogrzewania;
 instalacja ciepłej wody użytkowej;
 instalacja wodno-kanalizacyjna, w tym m.in: biały montaż i wyposażenie łazienek;
 instalacja hydrantów wewnętrznych p.poż;
 sporządzenie bilansu zapotrzebowania w wodę i odprowadzenia ścieków;
 instalacja chłodzenia dla central wentylacyjnych;
 instalacja wentylacji;
 automatyka instalacji wentylacji;
 sporządzenie schematów instalacji sanitarnych;
k) projekt instalacji elektrycznych, w tym:
 sporządzenie bilansu mocy i wystąpienie do gestora sieci o wydanie warunków przyłączenia;
 projekt nowego przyłącza elektroenergetycznego, jeżeli będzie taka potrzeba
 wewnętrzne linie zasilające;
 rozdział energii w obiekcie;
 instalacja oświetlenia ogólnego (wraz z obliczeniami);
 instalacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjne i kierunkowe wraz z obliczeniami);
 instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia;
 instalacja gniazd wtykowych dedykowanych dla instalacji sieci komputerowej;
 instalacja wypustów zasilających do urządzeń technologicznych wynikających z branżowych projektów powiązanych;
 instalacja połączeń wyrównawczych;
 instalacja tras kablowych elektrycznych i teletechnicznych skoordynowana i potwierdzona międzybranżowo;
 wielobranżowe zestawienie wyposażenia technicznego wymagające zasilania elektrycznego skoordynowane
i potwierdzone międzybranżowo;
 instalacja ochrony przepięciowej w rozdzielni głównej i tablicach oddziałowych;
 opisowo wytyczne do ochrony przepięciowej instalacji teletechnicznej;
 instalacja odgromowa;
 obliczenia techniczne projektowanej instalacji (dobór zabezpieczeń i kabli, ochrona przeciążeniowa, przeciwzwarciowa instalacji, selektywność zabezpieczeń, spadki napięć);
 lista kablowa wg dokumentacji projektowej;
 system zasilania gwarantowanego i podtrzymania napięcia UPS dla wybranych obwodów
(warunkowo);
 wyłączanie p.poż. instalacji elektrycznej i jednostki UPS w przypadku pożaru oraz urządzeń fotowoltaicznych w przypadku ich zastosowania po analizie technicznej;
l) projekt instalacji teletechnicznych, w tym:
 sieć strukturalna LAN (wraz z niezbędnymi urządzeniami i instalacjami telefonicznymi, Wi-Fi);
 sieć monitoringu wraz z doborami niezbędnego wyposażenia;
 przyłącze telekomunikacyjne do istniejącej sieci telekomunikacyjnej;
 automatyki sterującej wentylacją i monitorującej urządzenia techniczne wynikające z branżowych projektów powiązanych (warunkowo);
 wielobranżowe zestawienie wyposażenia technicznego wymagające powiązania z instalacjami teletechnicznymi i przeciwpożarowego zabezpieczenia i obiektu skoordynowane i potwierdzone międzybranżowo (warunkowo);
 instalacje przeciwpożarowego zabezpieczenia obiektu w odniesieniu do opracowanych warunków ochrony przeciwpożarowej (warunkowo);
 sporządzenie scenariusza pożarowego matrycy sterowań pożarowych w odniesieniu do opracowanych warunków ochrony przeciwpożarowej (warunkowo);
m) warunki ochrony pożarowej (z oznaczeniem w kolorze stref pożarowych);
n) sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego z planem ewakuacji;
o) wizualizacje w kolorze: dwie zewnętrzne wykonane z poziomu człowieka, jednej wizualizacji z lotu ptaka również wpisanej w istniejące zagospodarowanie terenu oraz dwie pokazujące charakterystyczne wnętrza. Wizualizacje mają realistycznie oddawać charakter miejsca z zaprojektowanymi elementami;
p) projekt aranżacji wnętrz; w tym w zakresie rozmieszczenia mebli i sprzętów, kolorystyki i materiałów dotyczących ścian, posadzek i sufitów, charakterystyczne rozwinięcia ścian;
6) Przedmiary robót (w 3 egz.),
7) Kosztorysy robót budowlanych i wyposażenia (metoda szczegółowa) (w 2 egz.),
8) Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zatwierdzeń, uzgodnień, opinii, ekspertyz i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz uzyskanie m.in.: wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypisu i wyrysu z rejestru gruntów, uzyskanie warunków technicznych sieci, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, uzgodnień projektu budowlanego i wykonawczego z rzeczoznawcą w zakresie ochrony ppoż. oraz z rzeczoznawcą ds. sanitarno – higieniczno – epidemiologicznych, a także opracowanie wszelkich materiałów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów,
2.2. Wykonanie robót budowlanych w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
- rozpoczęcie robót budowlanych może nastąpić po akceptacji projektu budowlanego przez Zamawiającego.
UWAGA:
Dokumentację projektową należy wykonać w sposób umożliwiający dostęp oraz możliwość użytkowania przez osoby o ograniczonej mobilności i percepcji do wszystkich podstawowych funkcji obiektu i jego otoczenia, zgodnie z definicją „projektowania uniwersalnego*” oraz treścią dokumentów:
a) Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
b) Zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 1682/2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji. Dostęp online: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/35F7C1FA-D5E7-48B0-9A82-E34F3C0ED8AA,frameless.htm
c) „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami” - uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania – poradnik. Wydany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako kodeks dobrych praktyk. Warszawa. Data wydania 11.2017. Dostęp online:
https://www.gov.pl/documents/33377/436740/Standardy_Dostepnosci.pdf
oraz dodatkowo rekomendowanym opracowaniem:
d) „Włącznik projektowanie bez barier”. Kamil Kowalski, Fundacja Integracja. Warszawa. Data wydania 11.2017. Dostęp online:
http://www.integracja.org/wp-content/uploads/2017/12/W%C5%82%C4%85cznik-projketowanie-bez-barier.pdf
*Projektowanie
uniwersalne – oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. „Uniwersalne projektowanie” nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne. (Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. Dz. U. 2012, poz. 1169 z dnia 25/10/2012 r.);
3. Poszczególne opracowania należy wykonać w formie:
1) papierowej w ilości j.w.
2) elektronicznej po 2 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym:
a) Materiały wyjściowe do projektowania oraz koncepcja: w formacie (*.doc) lub (*.rtf) oraz (*.pdf) rysunki w formacie (*.dwg/*.dxt) i (*.dxf) oraz (*.pdf),
b) projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny w formacie (*.dwg/*.dxt) i (*.dxf) w układzie zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc),
c) przedmiary robót, kosztorysy robót budowlanych i wyposażenia w programie Norma lub kompatybilnym w formacie (*.ath) i (*.pdf),
3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje (w tym decyzję o pozwoleniu na budowę, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym w formacie (.pdf).
4) Wykonawca każdorazowo przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia (zeskanowana dokumentacja projektowa w jednym pliku), która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna w formacie (*.pdf) będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. Wersja elektroniczna projektu budowlanego w formacie zamkniętym (*.pdf) zostanie dostarczona po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.

4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) Roboty ogólnobudowlane w tym w szczególności wykonywane przez: montera konstrukcji, blacharza, dekarza, stolarza (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie np. kierownika budowy);
b) Roboty elektryczne/teletechniczne w tym w szczególności wykonywane przez wykwalifikowanego montera instalacji i/lub urządzeń (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie);
c) Roboty sanitarne w tym w szczególności wykonywane przez wykwalifikowanego montera instalacji i/lub urządzeń (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie).
2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, jednak nie krótszym niż 10 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w Załączniku Nr 4 do Projektowanych Postanowień Umowy (zwanych dalej PPU - Załącznik Nr 10 do SWZ), które zostaną wprowadzone do treści umowy - czynności w trakcie realizacji zamówienia: oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w PPU - (Załącznik Nr 10 do SWZ) w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności.
5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.20.00.00-9
45.11.00.00-1
45.21.00.00-2
45.30.00.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania14 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, techniczne, finansowe znajdują się w SWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres rękojmi 40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2022-02-02
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://szrm.ezamawiajacy.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2022-02-02 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2022-02-02, 11:00, https://szrm.ezamawiajacy.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2022-01-14


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |