m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 215 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2022-01-14 , 12:20:30
I Zamawiający
ZamawiającySamodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy
- adresWrocławska 19, 01-493 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 638-23-33 w.202
- faks(0-22) 836-24-89
- e-mailprzetarg@zozbemowo.pl.
- adres internetowyhttp://www.zozbemowo.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Michał Kowalski
- adresSamodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy, 01-315 Warszawa, ul. Coopera 5
- lokal323
- telefon(0-22) 163 71 47
- emailmichal.kowalski@zozbemowo.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Usługa ochrony przychodni zdrowia SZPZLO Warszawa Bemowo - Włochy
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony przychodni zdrowia: przy ul. Czumy 1 oraz Cegielnianej 8 w Warszawie, podległych Zamawiającemu
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawPrzychodnie zdrowia: ul. Cegielniana 8, ul. Czumy 1
Główny przedmiot (CPV)79.71.00.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zamawiający określa warunek w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy:
posiadają, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1995) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej usług ochrony osób i mienia i w miejscu wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający określa warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:
Wykonywali/wykonują w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi ochrony fizycznej osób i mienia o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto każda.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Czas przybycia grupy interwencyjnej 20 %
Termin płatności20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2022-01-24
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zozbemowo.ezamawiajacy.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2022-01-24 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2022-01-24, 10:00, https://zozbemowo.ezamawiajacy.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2022-01-14


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |