m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 215 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2022-01-14 , 13:08:39
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Dróg Miejskich
- adresChmielna 120, 00-801 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 620-10-21
- faks(0-22) 620-91-71
- e-mailzzp@zdm.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zdm.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Monika Suchecka
- adresZarząd Dróg Miejskich, Chmielna 120, 00-801 Warszawa
- lokal114
- telefon(0-22) 654 91 92 w. 9269
- emailzzp@zdm.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie czynności utrzymaniowych na obiektach inżynierskich w Warszawie dla części I i II
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności utrzymaniowych na obiektach inżynierskich w Warszawie dla części I i II. Zamówienie zostało podzielone na dwie części:
Część I:
Wykonanie czynności utrzymaniowych na obiektach inżynierskich w Warszawie – część I Północna
Część II:
Wykonanie czynności utrzymaniowych na obiektach inżynierskich w Warszawie – część II Południowa
Wartość szacunkowa zamówienia jest większa od progów unijnych określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 2 ustawy Pzp w odniesieniu do usług.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)63.71.23.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.31.50.00-9
45.22.11.10-6
45.22.11.20-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Wykonanie czynności utrzymaniowych na obiektach inżynierskich w Warszawie – część I Północna280000,00
2Wykonanie czynności utrzymaniowych na obiektach inżynierskich w Warszawie – część II Południowa280000,00
Razem 560000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2024-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium560000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu,
1.2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
a) Wykonawca uzyskał średni przychód za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie „rachunków zysku i strat” pozycja „przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż:
część I: 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100);
część II: 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100).
b) Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej:
część I: 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100);
część II: 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100).
1.2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
a) Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje) następujące zamówienia:
czynności utrzymania drogowych obiektów inżynierskich lub inżynieryjnych w zakresie konstrukcji i elementów wyposażenia na terenie miasta powyżej 300 000 mieszkańców, w ilości co najmniej 100 obiektów inżynierskich i o wartości prac nie mniejszych niż 3 mln zł brutto w ciągu roku.
UWAGA:
W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca musi spełnić warunek opisany powyżej dla każdej części osobno.
b) Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem niezbędnymi do wykonania zamówienia publicznego, w szczególności określonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), zgodnie z poniższym wykazem:

Lp. Stanowisko - Wymagana liczba osób – Doświadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) – podstawa dysponowania.
1. Kierownik robót mostowych z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej - 1 osoba – 5 lat doświadczenia w kierowaniu pracami na obiektach inżynierskich lub inżynieryjskich (jako kierownik robót) – podstawa dysponowania.
2. Kierownik robót ogólno-budowlanych z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 1 osoba – 5 lat doświadczenia w kierowaniu pracami na obiektach inżynierskich lub inżynieryjskich (jako kierownik robót) - podstawa dysponowania
3. Pracownik fizyczny – 15 osób – 3 lata doświadczenia w pracy, jako kadra pracowników z przygotowaniem w zakresie robót mostowych - podstawa dysponowania (umowa o pracę).

UWAGA:
W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca musi spełnić warunek opisany powyżej dla każdej części osobno.

Kierownik robót powinien posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831 z późn. zm.) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117)).
Stanowiska określone powyżej mogą zostać również powierzone obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).

c) Wykonawca ma do dyspozycji następujące narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne:

Lp. - narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne – ilość – podstawa dysponowania:

1. Samochody dostawcze - 5 szt - podstawa dysponowania.
2. Podnośnik koszowy - 1 szt – podstawa dysponowania
3. Sprężarki – 2 szt – podstawa dysponowania
4. Torkretnica - 1 szt – podstawa dysponowania
UWAGA:
W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca musi spełnić warunek opisany powyżej dla każdej części osobno.

1.3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie potwierdzi spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie wykaże braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadku spełnienia wobec niego przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, 10 Ustawy Pzp.

2. Opis sposobu przygotowania ofert – zgodnie z zapisami SWZ, w tym:
2.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2.2. Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://zdm-waw.ezamawiajacy.pl .

2.3. Do oferty należy dołączyć m.in.:

1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzone pod rygorem nieważności w formie elektronicznej zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „JEDZ", a następnie złożonego wraz z plikami stanowiącymi ofertę. JEDZ został przygotowany przez Zamawiającego z wykorzystaniem narzędzia ESPD JEDZ dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej prowadzonego postępowania tj. https://zdm-waw.ezamawiajacy.pl. JEDZ stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
2. w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – załącznik nr 4 do SWZ,
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.
5. Wymagane oświadczenie (JEDZ) powinno być złożone przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie.

2.4. JEDZ oraz oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę (z zastrzeżeniem odrębnych postanowień w tym wskazanych w punkcie 2.5.). Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oddzielnym pliku w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2.5. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
2.5.1. Wymagane oświadczenie (JEDZ) powinno być złożone przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie. Należy je przesłać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 8 SWZ. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

2.5.2. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Ustanowienie przedmiotowego pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Do dokumentu (lub dokumentów) zawierającego ustanowienie pełnomocnika należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawców w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego), w postaci elektronicznej a następnie złożyć wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

3. Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów, w tym podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od wezwania, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych, które potwierdzają okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, tj.:

3.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu –
3.1.1. sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających w szczególności przychody oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
Z załączonej części sprawozdania finansowego powinno wynikać, że sprawozdanie spełnia wymogi art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tj. że sprawozdanie finansowe zostało podpisane - z podaniem zarazem daty podpisu – przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez wszystkich członków tego organu. W przypadku odmowy podpisu wymagane jest załączenie pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.
3.1.2. dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia (zawierających potwierdzenie zapłaty ubezpieczenia);
3.1.3. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane - załącznik nr 2 („Doświadczenie Wykonawcy”).
Do powyższego wykazu powinny być dołączone dowody określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej, dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
3.1.4. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 3 („Wykaz osób”).
3.1.5. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami- załącznik nr 4 („Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych”).

3.2. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
3.2.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
3.2.2. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty/oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 6 do SWZ;
3.2.3. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3.2.4 oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8 i 10 Ustawy Pzp, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ;
3.2.5. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia;
3.2.6. dokumentów dotyczących podmiotów udostępniających zasoby , na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, wymienionych w pkt 3.2.1. – 3.2.4. SWZ – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby.

4. Zmiana Umowy zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy
1. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności powodujących zmianę umowy.
2. Warunkiem wprowadzenia zmian umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu zmiany umowy określającego przyczyny zmiany. Protokół zmiany umowy będzie załącznikiem do aneksu do umowy.
3. Zamawiający przewiduje dopuszczalność zmiany wartości zawartej umowy lub terminów realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej lub kilku następujących okoliczności:
1) wystąpienie konieczności podjęcia działań zmierzających o ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi,
2) podjęcie decyzji przez władze Miasta Stołecznego Warszawy o wykonaniu remontu lub przebudowy infrastruktury technicznej miasta w trakcie realizacji usług, skutkującej koniecznością wstrzymania realizacji usług,
3) zaistnienie siły wyższej lub innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutkującej niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ.
4. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w zakresie wymagań Ustawy o elektromobilności, o których mowa w § 5 ust. 21 umowy, jeżeli:
1) zostaną wprowadzone zmiany Ustawy o elektromobilności, mające wpływ na wymagania określone w SWZ oraz umowie;
2) zostaną wprowadzone przepisy wykonawcze do Ustawy o elektromobilności, mające wpływ na wymagania określone w SWZ oraz umowie.
5. Zgodnie z art. 436 pkt. 4 lit. b ustawy Pzp w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- wysokość należnego wynagrodzenia Wykonawcy ulega odpowiedniej zmianie, jeżeli wskazane w pkt 1) – 4) niniejszego ustępu zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
6. Zmiany, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, jeżeli Strony umowy (Zamawiający i Wykonawca) zgodnie uznają, że zaszły wskazane w ust. 5 okoliczności. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić jedynie po ustaleniu stanu faktycznego i prawnego oraz po zbadaniu dokumentów, które Wykonawca dostarczy w celu udowodnienia wpływu zmiany przepisów na wysokość należnego mu wynagrodzenia. Wynagrodzenie zostanie odpowiednio zwiększone/zmniejszone o kwotę odpowiadającą wzrostowi/obniżce udokumentowanych kosztów, o których mowa powyżej, od daty faktycznej zmiany kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
7. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy, wynagrodzenie Wykonawcy określone w §3 ust. 1 ulegnie zmianie, na zasadach określonych w ust. 7.1-7.12 poniżej.
7.1.Zmiany wynagrodzenia dokonuje się na podstawie wniosku złożonego przez jedną ze Stron nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7.2.Zmiana wynagrodzenia przysługuje w przypadku gdy z komunikatów Prezesa GUS ogłaszanych po zawarciu umowy i dotyczących czterech następujących po sobie kwartałów wynika, że suma ogłaszanych wartości zmian ceny produkcji budowlano-montażowej stanowi wartość większą niż 8% lub mniejszą niż /-/8%.
7.3.Wniosek o zmianę może dotyczyć wyłącznie zleceń wystawionych po złożeniu oświadczenia.
7.4.Wartość zmiany (WZ) określa się na podstawie wzoru: WZ = W x F%, przy czym:
W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 7.3,
F – średnia arytmetyczna czterech następujących po sobie wartości zmiany cen produkcji budowlano-montażowej wynikających z komunikatów prezesa GUS, o których mowa w ust. 7.2.
7.5.Obliczoną w sposób określony w ust. 7.4 wartość należy dodać proporcjonalnie do wartości określonych w formularzu cenowym.
7.6.Wartość zmiany należy powiększyć o należny podatek VAT.
7.7.Zmianę umowy dotyczącą zmiany wynagrodzenia, po zaakceptowaniu wniosku przez obie Strony wprowadza się aneksem do umowy.
7.8.Możliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie częściej niż raz na kwartał z zastrzeżeniem ust. 7.2.
7.9.Maksymalna zmiana wartości wynagrodzenia Wykonawcy tj. suma wszystkich wprowadzanych zmian na podstawie ww. postanowień nie może przekroczyć łącznie wartości stanowiącej 20% wartości kontraktu określonego pierwotnie w umowie.
7.10.Jeśli okres liczony od terminu składania ofert do dnia zawarcia umowy wynosi ponad 180 dni, w celu ustalenia zmiany wynagrodzenia przyjmuje się zasady analogiczne do zasad określonych w ust. 7.2-7.9, z zastrzeżeniem, że:
7.10.1. wniosek o zmianę może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od upływu terminu otwarcia ofert
7.10.2. zmiana wynagrodzenia przysługuje w przypadku gdy z komunikatów prezesa GUS ogłaszanych od dnia otwarcia ofert i dotyczących czterech następujących po sobie kwartałów wynika, że suma ogłaszanych wartości zmian ceny produkcji budowlano-montażowej stanowi wartość większą niż 8 % lub mniejszą niż /-/8%.
7.11.W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §3 ust. 1 zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, na podstawie art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki.
7.11.1. przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi
7.11.2. okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.
7.12.W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §3 ust. 1 zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, Wykonawca:
7.12.1. w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu wprowadzającego ww. zmianę wynagrodzenia - przedłoży Zamawiającemu oświadczenie zawierające wykaz podwykonawców, których umowy spełniają warunki określone w ust. 7.11 wraz z wartościami zmiany wynagrodzeń Podwykonawców oraz wskazaniem terminów zapłaty kwot zmiany wynagrodzenia Podwykonawców - pod rygorem kary umownej, o której mowa w §12 ust. 1 pkt 12),
7.12.2. w terminie wskazanym przez Zamawiającego przekaże Zamawiającemu oświadczenie o uregulowaniu wynagrodzenia Podwykonawcy z tytułu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym paragrafie – pod rygorem kary umownej, o której mowa w §12 ust. 1 pkt 12).5. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
- cena ofertowa brutto - waga procentowa 60%,
- okres gwarancji – waga procentowa 30%,
- podjęcie czynności „tryb awaryjny” – waga procentowa 10%,

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
okres gwarancji30 %
podjęcie czynności "tryb awaryjny"10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2022-02-14
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zdm-waw.ezamawiajacy.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2022-02-14 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2022-02-14, 11:00, z użyciem systemu teleinformatycznego
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2022-01-11


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |