m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPoniżej 431 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2022-01-14 , 13:08:59
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- e-mailinfo@metro.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Joanna Kiełkiewicz
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal101c
- telefon(0-22) 655-46-71
- emailjkielkiewicz@metro.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa sprężyn do wagonów metra serii 81.
Opis zamówienia
Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Specyfikacji Technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWP.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawsiedziba Zamawiającego
Główny przedmiot (CPV)34.63.10.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania105 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu, z powodu zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, z wyłączeniem art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h oraz przypadku, o którym mowa
w art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jeśli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h (podstawa prawna art. 393 ust. 4 ustawy Pzp);
2) spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania zdolności technicznej i zawodowej, potwierdzający zdolność Wykonawcy do należytego wykonania Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie dostawę lub dostawy polegające na dostarczeniu sprężyn do taboru szynowego, w łącznej ilości nie mniejszej niż 150 szt.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2022-01-24
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://postepowania.metro.waw.pl/servlet/HomeServlet
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2022-01-24 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2022-04-23
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2022-01-24, 13:00, siedziba Metra Warszawskiego Sp. z o.o., ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2022-01-14


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |